”Sanningens Tid” börjar 2019…

…och kommer att gå till historien som året då tjuveri- och lögnparadigmet slutligen föll – med det ekonomiska och finansiella systemet som först ut såsom synlig aspekt av haveriet. Utöver de ekonomiska och finansiella utposterna som kommer att få oerhörda konsekvenser för mänskligheten, även om den av aritmetiska skäl är oundviklig, kommer vi att kunna ana även slutet för illusionsjuridiken och skendemokratin. I Sverige har filosofen och värdenihilisten Axel Hägerström med sin ”Uppsalaskola” som Reidun Laurén skriver om i Svensk juridisk tidning (2010) spelat stor roll för socialdemokratins spridande av pragmatismen, på bekostnad av rättsstatsprinciperna – The rule of law.

När tideräkningen och fuskhistorien klarlagts liksom koldioxidbedrägeriet och rymdtrolleriet avslöjats närmar vi oss ”ground zero” och kan börja bygga upp igen. Det är då Autentopia – 2061 1061 kan bli en vision som ger inspiration till den autentiska världen. Förvisso blir även den världsomspännande, men skillnaden mellan maktelitens projekt Agenda30 och Autentopia (om jag nu för enkelhetens skull kallar den så) är att Autentopia saknar agenda. Förty den som har en agenda som omfattar någon annan än sig själv, såsom alla kollektivister har, avslöjar sina maktambitioner, d v s sin vilja att kontrollera andra människor. I Autentopia finns inga hierarkier eftersom det inte finns någon kamp om en materialistisk kaka vilken konstruerats bristande just för att generera polariseringar och maktkamp mellan grupperingar, numera ofta ända ner på familjenivå.

Det är genom att själv ta sig den självklara rätten att utvecklas till den en egentligen är som värnandet av allas rätt till samma sak uppstår. Ju längre din individuationsprocess framskrider, desto djupare engagemang i medmänniskornas behov uppstår. Carl Gustav Jungs teori om individuationen och coniunctio är bärande i texten om Autentopia.

Det är genom att hindras denna rätt som tävling uppstår om precis allt materiellt i illusionen som vi nu ser falla samman. Det är i ett urartat materiellt och kollektivistiskt system, vilket nu nått sin bortre ände med barntraffiking och champagnevaskning, som individualismen uppstår – en föreställning om egots rätt att ta för sig på andras bekostnad. I en autentisk värld däremot förekommer endast människors olika grader av individualitet beroende på hur långt var och en har kommit i sin process mot självförverkligande. Individualismen vänder sig utåt med sin egoutveckling, individuationen beskriver den inre själsliga utvecklingen.

Kollektivister utvecklar därför en människotyp som är enfaldig och kortsiktigt förslagen, och vars föreställning är att de själva vet mycket bättre än alla andra och därför har en högre hierarkisk rang i biologisk mening på något rent magiskt sätt. Autentiska människor utvecklar en typ som är flerperspektivistisk och långsiktigt intelligent, och vars föreställning är att andra vet lika bra som den själv samt saknar magiska hierarkiska maktanspråk.

Det kommer alltså att ta tid att reversera den kollektivistiska hjärntvätten, men makteliten vars gunst alla materialister lapar efter på ett eller annat sätt, bygger sin makt just på illusionen, och utan en illusion som hålls uppe av lakejerna, faller systemet platt. Makteliten kommer därför att dra med sig större delen av mänskligheten i en evig depression som kommer att få 30-talskrisen att kännas som en västanfläkt. Systemterminologi såsom ”tillväxt” och ”konjunkturinstitutet” kommer efter systemets sista andetag aldrig mera att vara begreppsligt intressanta – annat än i historiska beskrivningar av ett konstruerat  slavsystem, vari dess frö ligger förutsättningar för ett korrupt beteende, och är därmed en logisk konsekvens av den kollektivistiska programmeringen.

Den som inte sett systemmasken sprattla på kroken tidigare, kommer garanterat att få syn på den år 2019 (enligt parasitsystemets manipulerade tideräkning). Personligen förhåller jag mig på det pragmatiska planet neutral i förhållandet mellan stat/individ. Mitt problem är framför allt att staten inte längre lever upp till sina förpliktelser gentemot folket vilka stipuleras i grundlagen Regeringsformen, och då ska den ovillkorligen bantas bort! Det finns ingen anledning att betala för upprätthållandet av korrupt stat som frodas på folkets bekostnad eftersom det bl a får följden att sjuka inte får ersättning, kommunerna inte betalar ut försörjningsstöd såsom de ska, arbetslösas villkor försämras och rätten till ersättning ifrågasätts allt oftare. Jag tänkte låta den vältaliga guldkantade charmören Henrik Jönsson få sammanfatta  2018 i sin årskrönika. Henriks karaktärer är underbara och  oslagbara och årets begrepp blev enligt Henrik turbulens – alltså metaforiska luftgropar vilka han diskuterar ur olika aspekter.

Min enda invändning är att Henriks filosofi lämnar övergången mellan det kollektivistiska samhället och det individburna autentiska systemet åt sig självt eftersom han är emot basinkomsten. Det innebär att de som av systemet avprogrammerats sin kreativitet grundad på föreställningsförmågan, lämnas som is i regnet. Därför anser jag att det är ovillkorligen nödvändigt med en basinkomst som brygga mellan systemen. De som inte behöver den kommer efter hand att allt mer sällan att göra anspråk på den och i takt med att samhället blir mer självorganiserande, d v s att människor får allt större kraft och tid att utveckla idéer istället för att lönearbeta, kommer den att avskaffa sig själv – utan agenda.

Jag tänkte att vi också kunde glutta in lite på hur journalisten James Corbett förställer sig 2019, alltså hur illusionsparadigmet tillrättalagts i sin bana mot tangentens riktning, och nästa år kommer tydligen enligt hans analys sociala medier att utsättas för en kontrollerad demolering, ett slags digital motsvarighet till world trade centers EMP-damm:

*

Beträffande historieförfalskningen duggar nu publikationerna tätt, och samverkan dem emellan liksom den snabba syntetiseringen av kontinuerliga landvinningar, kommer att innebära att sanningen tämligen snabbt blir klarlagd. Det är oundvikligt, en logisk konsekvens av medvetandets utveckling och förmågan att syntetisera.

Häromdagen dök en mycket bra publikation upp om bevisningen avseende parasiternas fasadbyte. Bevis och indicier är begrepp som används inom juridiken och utöver att de är synnerligen användbara i mitt skadeståndsmål, är de i sammanhang av bilder och dokument före photoshoppandets tid, svåra att förneka:

Nästa klipp avhandlar de tartariska hövdingarna genom deras levnadstids- eller regeringstids anmärkningsvärda längd. Enligt logikens lagar kan vi då föreställa oss tre förklaringar till detta:

  1. Tideräkningen är manipulerad så att två olika tidssystem sammanblandades.
  2. De tartariska hövdingarna levde och/eller regerade mycket länge eftersom de blev exceptionellt gamla.
  3. De som gjorde inskriptionerna var obildade och förstod inte siffersystemet.

Det sistnämnda är vad som framhålls som sant beträffande konstnärers datering av sina verk – de skrev ett ”i” eller ett ”j” istället för en etta eftersom de inte begrep skillnaden mellan dessa bokstäver och siffran ”ett”. Se filmen om den ryske matematikern Anatoly Fomencos teori i förra inlägget.

Nedan följer en film som tydligt visar hur tartariska rikets arkitektur förvanskas med hjälp av murbruk, och vi får då enligt min mening också förklaringen till varför murare ända fram till för 20 år sedan hade hantlangare – de hade sedan 1800-talets lerflodsreset extremt ont om tid eftersom de hade oändligt många byggnader att förvanska åt parasiterna. Vi får i så fall också förklaringen till varför just murare tjänat – och fortfarande tjänar – betydligt mer än sina hantverkande kollegor. Tystnaden hade förstås sitt pris!

*

Parentetiskt vill jag också berömma RoLo:s musikval – Stive Morgan, Ice and Fire:

*

Det finns också en svensk youtubkanal som diskuterar parasiternas reset och lerfloden som en central del av fasadbytet. Den heter MUD och många fler intressanta publikationer hittar du där utöver nedanstående:

Sist i inlägget följer vidare ett antal produktioner som publicerats den senaste tiden, samt en lista på youtubekanaler som ägnar sig åt historieskrivningens ignorans av det Tartariska Riket,  reset:en av systemet med iscensatt lerflod med tomma städer som följd samt hur den gick till samt andra bedrägerier. Min intuitiva bild är som jag skrev i förra inlägget att 1000 år adderades år 325, vilket skulle innebära att medeltiden är påhittad. Jag ska fördjupa mig i Fomencos texter och beräkningar innan jag skriver klart min trilogi.  I inlägget dessförinnan nämner jag 1776 och ber läsarna notera att Illuminati då bildades av Adam Weisshaupt efter en förebild som han förvrängde (en tartarisk förebild om upplysning för hela folket?), och att det var samma år som den amerikanska konstitutionen bildades. Att dessa fenomen på något sätt är sammanlänkade har jag förstått länge, men det var först efter detta inlägg som publikationer om det tartariska riket översvämmade mitt youtubekonto, som jag anade hela bilden, och det är den som ska klarna framöver med hjälp av idoga forskares genomlysning av historieförfalskningen.

Vi kan vidare notera att franska revolutionen iscensattes 1789, att den svenske kungen med synpunkter på de ekonomiska orättvisorna, Gustav III mördades 1792. Napoleonkrigen kring sekelskiftet därpå har angetts i flera publikationer som viktiga tillfällen att sopa reset:en under mattan – eller snarare begrava under lerfloden. Vi vet att Rothschild lurade de med intressen på den engelska börsen att sälja sina aktier, varpå han själv köpte upp dem. Vilka köpte han dem av? Tartarer? Sänkningen av Lusetania var en falsk flagga och Titanic var ett försäkringsbedrägeri som också lät sionisterna göra sig kvitt Aston som vacklade beträffande förslaget om Federal reserve. Tändstickskungen Krüger, vilken lånade ut pengar utan ränta, begick inte självmord utan mördades, och dödsboet ”skingrades” – framför allt till Wallenbergs.

Viktigt att hålla i minnet är att ”the powers that shouldn’t have been”, d v s parasiterna, iscensatte de initiala operationerna innan kameran var uppfunnen ungefär 1825 och än mindre innan den blev tillgänglig på marknaden för bemedlade, porträttfotografer och utrikeskorrespondenter ungefär 1840. De hade troligen inga föreställningar om att deras bedrägeri någonsin skulle kunna uppdagas och bevisas med stillbildens, stumfilmens och ljudfilmens hjälp, och än mindre att bevisen logiskt skulle kunna analyseras, syntetiseras och spridas över hela världen med internet.

Intressant är dock att det framkommit att tekniken för både stillbilder och filmer i färg fanns tillgänglig i princip redan kring förra sekelskiftet. Det skulle kunna innebära att parasiterna insåg att det var mycket bråttom med reset:en och fasadbytet, t ex iscensättandet av försäkringsbedrägeriet Titanic, det intrikata genomklubbandet av Federal Reserve i den amerikanska kongressen, den falska flaggan – sänkningen av fartyget Lusetania som illvilligt startade första världskriget. Människor behöver inga krig, det är parasiterna som behöver dem av multipla skäl – för att splittra folk, för finansiering (räntor) av återuppbyggnad av sönderbombad civilisation, förflyttning av krigsoffer,  polarisering av maktområden – principen ”Söndra och härska” (Machiavelli)!

Tystnad och bevisbrist har varit – och är alltjämt – kollektivisternas skarpaste vapen. Kravet på transparens som växer fram, liksom att det autentiska förhållningssättet är just transparent, är ett rött skynke för bankirer, korporationer, bolagsmyndigheter och politiker – även om de sistnämnda inte ens fattar att de är marionetter åt makteliten. Det är därför de som arbetar inom dessa segment också är tysta – de identifierar sig med parasiterna och känner sig viktiga.

Om folken hade vetat vad deras tjänstehjon, anställda av bolagsstaten, lydande under bankirerna, i sanningens namn hade för sig på jobbet, så hade det blivit folkrevolution för länge sedan. De har spelat med på maktens sida och de är ansvariga eftersom det är dessa bankirernas lakejer som hållit i bilan och orsakat så mycket skada, sorg och elände med sina beslut. Jag skriver ”hållit” eftersom det tar slut nu, och tribunalerna får reda ut deras skuld. Utbetalade skadestånd är förmildrande omständigheter, men de måste också oskadliggöras t ex genom livstida fängelsestraff, vård i form av avprogrammering, eller förvaring för psykopaterna – och de egentliga sistnämnda är förvisso inte så många, men de miljöbetingade desto fler!

Med  filmmaterialet hoppas jag att alla läsare håller folkbildningsångan uppe och bidrar till att manifestera nästa paradigm – sanningens tid!

*

2019 är också året då jag borde ha firat 10-årsjubileum som skapligt fri människa, med endast ett totalrenoverat hyreshus att ta hand om på ungefär 10% arbetstid, och detta förstås p g a alla år sedan 1996 med kreativa lösningar, återbruksmaterial och hårt arbete. Det hade inte genererat ett lyxliv men väl en liten men värdig inkomst att leva på i all enkelhet. Det är ju stölden av mitt hem och min liv försörjning, mitt livsverk och det stulna arvet till mina barn och barnbarn som är anledningen till skadeståndsmålet. Den som glömt grunderna för målet hittar information om Sveriges lögn- och tjuveribolag här, här och här!

Några bilder får illustrera värdet av förlusten – i konstnärlig, känslomässig och ekonomisk aspekt – och skildra vägen från ruckel till 20-talspärla. Universum/Gud/Naturens lagar  accepterar inte parasiternas illusion av liv för människorna – den goda/gudomliga källan kommer att återigen styra över världen och ge oss tillbaka våra liv i sanning, och i ett sådant kan ingen ljuga eller bryta överenskommelser:

Bilderna är kopierade från inlägget På tal om proportionalitetsprincipen…där du hittar fler bilder på egendomen samt en artikel om ett skadeståndsmål som fått stor betydelse genom EU-domstolens domslut – case of Rousk.

Ett riktigt GOTT NYTT ÅR tillönskas! 🙂

<3C


Click on Links below to start your research:

Philipp Druzhinin – https://www.youtube.com/channel/UCIZo…

Richard Lopez – https://www.youtube.com/channel/UCD5K…

Martin Liedtke- https://www.youtube.com/channel/UC3Vz…

CONSPIRACY-R-US – https://www.youtube.com/user/gzpg6b

Jon Levi – https://www.youtube.com/channel/UC5vX

Newearth – https://www.youtube.com/user/everhung…

RebelWithoutaPause – https://www.youtube.com/channel/UCuMY…

WISE UP – https://www.youtube.com/user/thc682132

Jayson –https://www.youtube.com/channel/UCBxm

Max Igan – (thecrowhouse) https://www.youtube.com/channel/UCegO

Flat Earth British Sub – https://www.youtube.com/channel/UCmmM

Age Of Discloser – https://www.youtube.com/channel/UCSNG

Life Kreationz – https://youtu.be/9ag7npJ1nD4 UAP – https://www.youtube.com/channel/UCnK3…

Trinity 4 – https://www.youtube.com/channel/UC6B4…

Baltimore Fats – https://www.youtube.com/user/ubada

Truthful Spirit- Blue Heron – https://www.youtube.com/channel/UCY8_…

Captain Kirk – https://www.youtube.com/channel/UCmZi…

Mud – https://www.youtube.com/channel/UCgrb…

NORTH AMERICAN MUD EVENT EVIDENCE GROUP – https://www.facebook.com/groups/26788…

Flat Earth News & Reports on Facebook – https://www.facebook.com/flatearthnew

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for ”fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

Det här inlägget postades i Autentopia - idé och berättelse, Begreppsförbryllning, Den symptomatiska enfalden, Folkbildning, Juridik, Korruption, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Psykologi, Samhällsförtryck, Scola Autenticum, Slaveriet vs Fred och Frihet. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.