En artikel av Lars Bern om Deep State…

…och ondskans imperium hittar vi på NewsVoice idag, och nedan finns den inklistrad som fulltext. Den aviseras som del 1, så mera följer. Tack för det, Lars Bern! Detta är utmärkt material för Scola Autenticums SO-block, förty denna kunskap är ingen ungdomar blir presenterade för i skolan.Tilläggas kan att John F Kennedy – liksom tidigare president Lincoln – försökte ta ifrån eliten deras självpåhittade rätt att kontrollera pengarna i USA, och båda blev mördade. Det har alltså inte varit populärt att hota pengaskaparnas privilegium, och det är ju ur deras perspektiv fullständigt begripligt eftersom det är den som kontrollerar pengarna som äger världen. Om samma grupp dessutom kontrollerar lagarna – och det gör de sannerligen, så ligger precis ALL makt i samma händer. Kollektivisternas händer mot sina medborgare!

Bildresultat för citat rothschild

Det är detta människans ökande medvetandegrad ändrar på nu, och till slut kommer det att innebära verklig frihet från förtryck, såsom jag illustrerar konstitutionen (och lagen) i Autentopia:

 

Idag tror de flesta att frihet är detsamma som att inte sitta i fängelse… 🙂

Önskar en spännande läsning med Lars Berns artikel…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

 ———————————————

Lars Bern: Deep State och Ondskans Imperium – Del 1

4
419
Deep state - Source: Realizethelies.com
Deep state – Source: Realizethelies.com, ”Deep State: America’s Shadow Government and Its Silent Coup”

Bild: Lars BernOndskans imperium var en term som myntades om Sovjetunionen den 8 mars 1983 av USA:s dåvarande president Ronald Reagan. Den etiketten på Sovjet föreföll vid det tillfället som ytterst välgrundad. Västvärlden med USA i spetsen hade ett moraliskt tolkningsföreträde som man förtjänat under Andra Världskriget i kampen mot nazismen och den japanska imperialismen. Vi hade kommit att stå för försvaret av frihet och demokrati i världen.

Text: Lars Bern, Antropocene

Det kommunistiska Sovjetunionen ledde efter kriget en kommunistisk expansionspolitik med målet att sprida den kommunistiska revolutionen över hela världen. Befolkningen i de kommunistiska länderna hölls instängd bakom murar och taggtråd. Sovjet hade enorma invasionsarméer uppradade utefter den järnridå som gick genom Europa och man understödde kommunistiska diktaturer och revolter runt om i resten av världen.

Kapprustning

Sovjet hade byggt upp en kärnvapenmakt jämförbar med USA:s. Alla försök till frigörelse från de länder som kommunisterna lagt under sig slogs ner med brutal vapenmakt – vi minns Ungern och Tjeckoslovakien och att de som försökte fly sköts av gränsvakter. Världens fria folk hade grundad anledning att känna sig hotade av detta ondskans imperium.

Det som syntes stå mellan vår demokratiska frihet och brutal kommunistisk diktatur var det kalla krigets bräckliga balans mellan USA/NATO:s och Sovjets kärnvapenarsenaler. En balans som ständigt utmanades av en allt vansinnigare kapprustning. Västvärlden representerade kampen för frihet, demokrati och marknadsekonomi medan Sovjetisk kommunism handlade om ofrihet, diktatur och socialistisk planekonomi. Västs moraliska ledarskap var oomstritt.

Kommunismen hade en stor svaghet – planekonomins förmåga att skapa ekonomisk tillväxt och välstånd var underlägsen västs friare marknadsekonomi. Kapprustningen kom därför att med tiden ta en långt större andel av Sovjets ekonomiska utrymme i anspråk än motsvarande andel för USA och övriga västländer. President Reagan utnyttjade detta och skruvade upp takten i kapprustningarna, med sitt projekt kallat stjärnornas krig. Trots att det delvis var en bluff, gick Sovjet på den och försökte hänga med, vilket till slut knäckte unionens ekonomi.

Globalisterna

Maktutövningen i USA har under 1900-talet gradvis kommit att allt mer domineras av en tilltagande krets hyperförmögna oligarker som kontrollerar de snabbt växande storföretagen och bankerna med tentakler över hela världen.

Målsättningen är att deras företag och banker skall nå dominerande globala marknadspositioner. Man kopierade den framgångsrika modell som en gång Rockefellers Standard Oil tillämpade på världsmarknaden för oljeprodukter.

Den modellen skapade världens första privata miljardförmögenhet i dollar och gjorde John D Rockefeller till den okrönta kungen bland den tidens oligarker. Hans devis var att konkurrens är en synd, det gällde att bli tillräckligt dominerande på sin marknad för att kunna eliminera konkurrenterna.


Oligarkernas enorma snabbt växande förmögenheter och ekonomiska makt gav dem allt mer resurser att kunna blanda sig i och korrumpera politiken. Politikerna i främst USA blev mer och mer beroende av oligarkernas pengar för att kunna bli valda.


Vi vet t.ex. att såväl Obamas som Hillary Clintons valkampanjer i stor utsträckning varit finansierade av oligarken Soros. USA är på ytan en demokrati, men har enligt bl.a. Jimmy Carter obönhörligt utvecklades till den oligarki som landet är idag.

Maktens behov av globala institutioner och folkkontroll

Oligarkerna med Rockefellers i spetsen har efter kriget aktivt verkat för bildandet av en rad globala institutioner såsom FN, Världsbanken, IMF, WHO m.fl. och man har etablerat dollarn som världsvaluta. Makten över dollarn utövar man genom sitt privata ägande av FED – Federal Reserve.

En viktig strategi är att verka för eliminerandet av handelshinder och öppna gränser för arbetskraften, så att de globala företagen skall kunna tillväxa utan hämmande lokal och nationell lagstiftning  – det som brukar kallas the New World Order (NWO). Man skaffade sig efter kriget kontroll över Västeuropas ekonomier genom Marschallplanen för ekonomisk återuppbyggnad och följde upp det med tillskapandet av en överstatlig ekonomisk handelsunion med öppna gränser, det som idag är EU.

Wallenberg

Den amerikanska oligarkin lierade sig med sina motsvarigheter i Västeuropa och övriga utvecklade marknadsekonomier. I Sverige är man starkt lierade med familjen Wallenberg. Det som förenar är den tydliga intressegemenskapen mellan oligarkernas globala företag och banker. Alla har de intresse av att bekämpa nationella regelverk och intressen som står i vägen för deras expansion och marknadsdominans. Globala regelverk som försvårar för nationella företag att utmana oligarkernas företag på världsmarknaden understödjer man däremot. De mest tydliga exemplen är FN:s agenda 2030 och Parisavtalet om klimatet.

Kontroll över opinionsbildningen och media

En central del i strategin är att skaffa sig kontroll över opinionsbildningen. Oligarkerna tog tidigt initiativ till skapandet av en rad mäktiga lobbyorganisationer som: Council on Foreign Relations, Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen, Romklubben, olika NGO:s, handelskamrar m.m. och man korrumperar viktiga NGO:s. Många av dem har t.o.m. kommit till på oligarkins initiativ och är helt beroende av dess pengar. Nationella politiker köps med ytterst välbetalda reträttposter om de hjälper till med den globala agendan (t.ex. Erik Åsbrinks och Fredrik Reinfeldts arvodering från oligarkins banker efter sin avgång).

Läs mer: Fredrik Reinfeldt blir rådgivare för Bank of America


Ägandet i tidningar, radio och TV-kanaler i väst har målmedvetet koncentreras till ett halvdussin företag kontrollerade av oligarkin. Dessa har idag kontrollen över 90% av västliga Main Stream Media (MSM).


Det som ursprungligen var kritiskt granskande medier – den tredje statsmakten – är idag rena propagandainstrument som driver globalisternas agenda. Man skyr inga medel utan sprider ogenerat falska nyheter – Fake News.

Kommunismen stod i vägen för oligarkernas strävan att erövra alla världens marknader, varför dess utbredning till varje pris måste stoppas.

Samtidigt var kapprusningen en betydande guldkalv för oligarkerna genom de stigande anslagen till rustningar. USA:s växande militära närvaro över hela världen var därtill en bra draghjälp och ett påtryckningsmedel för att öppna upp stängda marknader för företagen.

Allianser och Deep State

Pådrivet av det kalla kriget växte det fram en oerhört mäktigt intressegemenskap mellan försvarsindustri, militär, underrättelse och övriga myndigheter och politiker kontrollerade av oligarkerna. Detta utvecklades till en stat i staten i USA – the Deep State. USA:s president efter kriget Dwight D. Eisenhower upplevde starkt sin maktlöshet och hur politiken i USA allt mer kom att domineras av de ekonomiska intressena bakom detta som han kallade det militärindustriella komplexet.

I sitt avskedstal när han avgick varnade Eisenhower sin efterträdare John F. Kennedy och amerikanska folket för detta hot mot demokratin. Amerikas krig och hemliga omstörtade verksamheter hade allt mer kommit att föras till försvar av oligarkins ekonomiska intressen, istället för till försvar av frihet och demokrati.

Kennedy tog varningen på allvar och aviserade en politik för att försöka återupprätta den demokratiska kontrollen över staten och myndigheterna. Det kostade sannolikt honom och hans broder Robert Kennedy (justitieminister) livet. Det moraliska tolkningsföreträdet för västvärlden började krackelera.

Fortsättning följer.

Text: Lars Bern, Antropocene

Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

DELA

Facebook
Twitter

 

Föregående artikelMilitärövningarna Zapad 2017 och Aurora 17 – Vad anser du?

Utbildad vid Chalmers i teknisk fysik. Författare. Utveckling alternativa drivmedel på Volvo. VD på: Svensk Metanolutveckling, Ångpanneföreningen, Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL, Incentive (Gambro). Rådgivare i miljöfrågor åt ABB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och tidigare Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté. Ordförande och styrelseledamot i en lång rad företag och organisationer tex i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut och vice ordf. för Cancerfonden. Läs mer om Bern på Antropocene. Bern skriver om: Hälsopolitik, makropolitik, miljö- och klimatfrågan.
Det här inlägget postades i Autentopisk filosofi - en humanistisk "strängteori", Makrosituationen, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Scola Autenticum. Bokmärk permalänken.

Kommentera