Nekad sjukförsäkring…

…är ett av de mest signifikativa symptomen på en urartad bolagsstat. I en bolagsstat drivs ju agendan av pengar – så långt ifrån humanism som det är möjligt att komma. Ändock betalar människor för bolagsstatens upprätthållande – ekonomiskt genom att betala skatter och idémässigt genom att rösta. Inte många verkar begripa att skatterna används till bankirernas räntor skapade av pengar ur luft, och till att driva en offantlig sektor med ett enormt resursslöseri, d v s slavar som kontrollerar slavar. Inte många verkar begripa att oavsett vilket parti som får rösten, så är den en röst på centralbanksekonomin, krigen, gladiatorspelen (kampen mellan människor) och fattigdomen.

I en bolagsstat prioriteras de som på någon nivå kontrollerar dess styrning, d v s de som har makt på någon nivå. Enfaldiga som dessa personer är, så tror de att meningen med livet är att klättra i hierarkierna och på så sätt skaffa sig mer makt över medslavarna.  Korruptionen är utbredd och det klias på varandras ryggar i institutionskorridorerna, samtidigt som det sparkas på de människor som behöver sina försäkringspengar, vilka arbetats ihop med svett och blod i den organiska ekonomin – till skillnad från bolagsstatens makthavare, vilka inte utför något konstruktivt arbete utan endast är satta att kontrollera de som utför ett konstruktivt arbete. Statens representanter i kontrollmyndigheter som i AF, FSK, är den kapade nationen Sveriges bidragstagare, och under 1900-talet bolagsstatens hjältar! Men som i alla system som har en agenda så blir dagens hjältar morgondagens förövare. Endast en agendafri – en autentisk – sammanslutning håller i längden.

Det låter ju förvisso så fint på pappret – alla lagrum i policydokument och författningar. Men den som sett igenom hur det juridiska systemet är konstruerat inser att allt detta är överflödigt. Det är legalt (påhittade lagar inom systemet), men inte lagligt (grundlagsförankrat).  Läs grundlagen Regeringsformen   !

Jag har ju åtskilliga gånger  rullat upp RF:s fastställda jurisdiktionsordning från policy till de mänskliga rättigheterna, och det innebär att alla som nekas utbetalning ur sin sjukförsäkring – oavsett kontrollslavarnas argumentation – har rätt till skadestånd, förty varje ärende är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Endast Gud/Universum/Naturen kan stå över individens rätt att av vilket eget uppgett skäl som helst avstå från delta i av staten stipulerat lönearbete. Genom att läsa Regeringsformen och förstå innebörden av texten i paragraferna, inser vi att vi har alla rättigheter vi behöver genom att vi är födda, och varje kontrollslavs argumentation är försök till bedrägeri.

I den ovanstående texten förs resonemanget på en överstatlig nivå, och det är också därför svenska domstolar är livrädda för gemensamrätten och de skadeståndsanspråk som en människa har rätt till. Genom att blunda för grundlagen Regeringsformen, och därmed aldrig tillåta en slav att lämna sin slavstatus, rullas bedrägeriet framåt i tiden. En vacker dag – när den kritiska massan är uppnådd genom drabbade individer tillsammans med sympatiserande och empatiserande individer – faller systemet tillbaka till en lägre grad av komplexitet, kontroll och enfald. Det är då den ofrånkomliga basinkomsten blir statens räddning – ett tag till. Människans autentiska strävan mot Agorism kommer att motarbetas med hjälp av nya skattefinansierade privilegier, och en basinkomst – eller medborgarlön som den blir genom bolagsstatens villkor att den endast kan åtnjutas av juridiska personer registrerade i sammanslutningen/företaget The Kingdom of Sweden.

Jag kommer att skriva mera framledes om motekonomin Agorism, och ska inför detta fördjupa mig i ämnet via en länk till Center for a Stateless Society. Jag skulle vilja beskriva denna motekonomi som autentisk, och självklart har den sin givna plats i texten om Autentopia – 2061. Lagom till sommarens uppdatering av texten fick jag tipset via mail – tackar hjärtligast! 🙂

Nu har jag dragit bort läsarna en bit från rubriken på inlägget och det ämne detta syftar på – nekad sjukförsäkring. Jag har själv varit drabbad av nekad ersättning, men inte av FSK, utan av obildade läkare. För obildade måste vi ju säga att de är när de inte har samma kunskaper som Gud eller Universum? För det är ju exakt lika bildade som Gud/Universum som de (och förstås FSK:s representanter, chefer och lagstiftare) måste vara för att kunna sätta sig ovanför individen och hennes kännedom om sig själv och sina behov? Eller hur?

Inte ens när jag stått med forskningsrapporterna i handen, har de enfaldiga läkarna (jag ska förresten begränsa till de läkare som det faktiskt gäller) Petter Palmqvist och en Norén som jag inte minns förnamnet på, vilka båda kallar/kallade sig överläkare och jobbade på lasarettet i Kalmar, velat befatta sig med forskning om gifter och dess effekter på hjärna och andra organ. Nuförtiden vet de säkert bättre, och det ska förstås bli skadeståndskrav formulerade även för dessa expertförtryckare…

en grupp som nyligen bildats och som just har tilldelat sig namnet Nekad Sjukförsäkring med underrubriken Drabbad av försäkringskassans avslag har alltså fått kalla handen av FSK – genom helt orimliga argument.  Nedan kan du i fulltext läsa gruppens syften och målsättningar, och här hittar du deras petition – att återinföra tjänstemannaansvar enligt finsk modell. Vidare finner du här också ett öppet brev till ett flertal statliga instanser – inte minst till registrator, vilket innebär att när du ställer dig bakom föreningens krav blir även ditt krav på förändring en offentlig handling som inte kan gömmas under bordet.

Här ett utdrag ur det öppna brevet, citat:

Jag yttrar mig mot att Försäkringskassan inte lyder under behandlande läkares/specialisters uttalande/bedömning och ifrågasätter läkarintyg och sjukdom.

Läkarintyg ska vara grund för sjukförsäkring i den omfattning läkare sjukskriver, inte Försäkringskassans bedömning om arbetsförmåga.

Jag kräver att Försäkringskassan baserar sina beslut om beviljande av sjukförsäkring på utbildade specialisters och behandlande läkares utlåtanden som bedömning och grund till beslut.

Outbildade handläggare skall inte ifrågasätta eller uttala sig om sjukdomar, eller göra bedömningar inom ett område där de helt saknar kompetens.
Det är den medicinska kompetensens bedömning som skall ligga till grund i bedömningen om en person är arbetsför.

Jag kräver svar med vändande brev senast 1 juni 2017, med diarienummer om när och hur jag får en rättssäker försäkring vid sjukdom.

 

Med vänlig hälsning,

Ort Datum

Förnamn Efternamn av en försäkrad person

Mejladress eller din postadress

 

Skickas till:
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

m.registrator@regeringskansliet.se

naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

WORD BREV

Facebook Nekad Sjukförsäkring Öppen Grupp

Nekad Sjukförsäkring Sluten Grupp

Med uppmaningen att solidariskt visa sin vämjelse för statens kränkande behandling av sjuka genom att skicka in sitt personliga exemplar av det öppna brevet, tillönskas en solig fin förstamajdag…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet! 🙂

<3 C.

———————————————————-

Syfte och målsättning

Sidan ” Nekad Sjukförsäkring” är ett folkinitiativ av enskilda som själva har drabbats av att nekas rätten till sjukförsäkring av Försäkringskassan, eller på annat sätt har fått sitt ärende hanterat felaktigt, dvs mot gällande lagar och regelverk eller lidit pga lång handläggningstid.

Syfte

Meningen är att samla andra som även har blivit drabbade till en gemensam plattform med sina berättelser med sina unika fall. Genom detta önskar vi skapa dokumentation om hur det ser ut i verkligheten för de drabbade, inte hur politikerna vill att statistiken ska se ut, eller hur tjänstemän ser och bedömer sjukdomar.
Vi kommer även med tiden att se tydliga politiska trender när det gäller Försäkringskassans systematiska nekande av sjukförsäkring, för vi ser redan nu hur lika avslagen är och med samma motiveringar för enskilda och unika ärenden.
Med samlade berättelser kan vi fortsättningsvis formulera frågeställningar till Försäkringskassan med krav på lagstöd i svar och yttranden vilka sedan kan jämföras med existerande lagar.
Härifrån kan vi även nå fram till den svenska regeringen och riksdagen som beslutar i och stiftar lagar, och därmed trycka på med krav om förändringar vilka måste ske.

Målsättning

 1. Uppnå en rättssäker handläggning av varje enskilt och unikt ärende.
 2. Få rättssäkert redovisade beslut som är förenliga med EU lagstiftningen och skyddar den enskildes rättigheter.
 3. Genom kunskap och information till den enskilde, gemensamt eller i grupp, ge olika verktyg för att varje unik individ återfår sin rättmäktige plats i samhället.
 4. Alla de nuvarande existerande moment 22 som utgör brister i sjukförsäkringen måste säkras omgående.
 5. Det skall vara specialistläkare med kunskap om den sjukes sjukdom, diagnoser och anamnes, samt behandlande läkare, vars bedömningar och utlåtanden ligger till grund för bedömningen vad den sjuka klarar av eller inte klarar av mot arbetsmarknaden.
 6. Kräva införandet av den finska modellen av tjänstemannaansvaret om att den som har makt att besluta över en enskilds liv ska kunna utkrävas personligt ansvar i sin tjänst, med fängelse och personligt skadestånd på straffskalan.

Ansvaret träder in om en enskild tjänsteman medvetet och/eller upprepat bryter mot de lagar och regelverk vilka reglerar handläggningen och beslutsfattandet. Den finska modellen ger även den enskilde tjänstemannen möjlighet att fatta juridiskt korrekta beslut samt förpliktigar arbetsgivaren att utbilda tjänstemännen kontinuerlig i aktuellt regelverk, oavhängigt politisk korrekthet.

Utanförskap skapas genom fattigdom som är en följd av nekad sjukförsäkring. Det är inte acceptabelt när vi genom avgiftsfinansierad gemensam sjukförsäkring skall vara skyddade om vi drabbas av sjukdom eller arbetsskador.

Ingen ska behöva oroa sig för hur sjukdom påverkar ens ekonomiska intressen under en sjukperiod oavsett längd, sjukdom eller andra förhållanden.

Det här inlägget postades i Bloggtips, Den symptomatiska enfalden, Juridik, Korruption, Samhällsförtryck, Samhällsgenererad ohälsa. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Nekad sjukförsäkring…

 1. En försäkrad skriver:

  Tack för spridning av budskapet!

  Det är ett nöje att meddela att initiativet verkar ha tagit fart genom social media och en grundare /administratör för en FB grupp med 25 000 medlemmar har hört av sig med sitt stöd och sprider vidare informationen och andra grupper med stora medlemsantal har ställt sig bakom och många förslår nu samarbete för i grunden vill folk samma sak, slippa förtryck av bolagsstatens lakejer.

  Eftersom mejlen till regeringens registratur har krav på diarieföring och blir allmänna handlingar kommer ett register på alla inkomna i ärendet även krävas ut så småningom.

  Det håller inte längre att komma med valfläsk som aldrig hålls utan bar är till för att lura bolagsstatens slavar att inte bryta sina kedjor från det monetära förtrycket en gång för alla. Jag tror inte ens att det blir ett ”val” 2018……………
  Inte i den mening valen numera hålls utan folket kommer att ha skapat något nytt tills dess.

  När staten inte längre skyddar sina medlemmar är den inte legitim!

  Igår kom även ett samtal från en insatt driven individ som talar om Folktribunaler 😉 Detta efter att själv ha malt i papperskvarnen med en svensk domstol i 15 år pga av att Försäkringskassan har felaktigt underlag för sina bedömningar dvs hela bedömningen görs på faktafel 🙂

  En annan medmänniska som är illa däran och har blivit utsatt / nedmalen av FK skriver så här:
  ”Nu har jag gjort det – skrivit ut min sista vilja: när jag dör, skall min kropp transporteras till Försäkringskassan – till rummet där min senaste handläggare finns – för vidare befordran. – Försäkringskassan kan ju t.ex. använda mig som arbetskraft, såsom exempelvis handläggare. Väldigt bra sådan, då jag kommer då vara en mycket bra lyssnare.”
  och
  ”Nu finns den; min testamente: ”Jag, Förnamn Efternamn, Personnummer, förklarar härmed att det är min yttersta vilja att min kvarlåtenskap efter att jag har avlidit skall fördelas enligt detta testamente.
  Jag vill att min kropp skall doneras till Försäkringskassan, och transporteras till adressen på arbetsplatsen av den senaste ansvariga handläggaren av mitt ärende, hos Försäkringskassan i Lund. Vad Försäkringskassan gör med min kropp är upp till dem.”

  När folket snart kommer att levereras ytterligare en sanning, den om hur pengar göms under olika begrepp, för att sedan användas till diverse statskassor som de FÖRSÄKRADE betalar notan för, kommer ytterligare en våg av förlorat förtroende för bolagsstaten att skölja över Rosenbad…

  De är nämligen så att arbetsgivaravgifterna (offentlig statistik) betalar för sjukförsäkringen (den är alltså inte ett bidrag) som är ungefärsamma summa som den skatt du betalar på din inkomst (30%), och ska täcka alla socialförsäkringar.
  Det är arbetsgivaren som administrerar denna till bolagsstaten.

  Denna överenskommelse gjordes på 90-talet om jag minns rätt med Göran Persson som stod som ansikte för initiativet när oroligheter rådde på lönemarknaden. Man ville ha en lugn lönemarknad och hålla lönerna nere så en överenskommelse mellan arbetstagare, arbetsgivare och staten som en slags förhandlare gjordes och man skulle mot att lönekraven hölls nere istället ge en betald försäkring till arbetstagare idet fall de blir sjuka. Dvs arbetstagarna har gått med på låga löner för att ha denna försäkring. I denna överenskommelse fanns även avtal om att det överskott som blir efter att sjuka har betalats försäkring att överskottet kan användas till annat av staten.
  I årsslutet får även arbetsgivaren en ”bonus” av detta överskott.

  Samtidigt i regleringsbrev för hur Försäkringskassan ska agera samt mål, står det att sjuktalen ska minskas. Hur ska dessa minskas genom en fiktiv åtgärd? Sjuka blir inte friska pga av en ORDER av den svenska regeringen eller genom lagstiftning, tvärtom, driv pga av stress in i ytterligare sjukdom och fattigdom som slutar med utanförskap och i värsta fall självmord.

  Eftersom det finns ett överskott på de medel som är ämnat till sjukförsäkringen finns ingen anledning att målsätta nedsatt sjukantal i siffror. Däremot borde sjukförsäkringen betalas utan trams direkt på grund av de läkarintyg som utfärdas av en behandlande läkare.

  Det existerar väldigt lite fusk från den enskildes sida, fusket, eller som det sägs i folkmun, BEDRÄGERIET utförs från helt motsatt håll!

  Avslöjandena kommer att fortsätta ramla in från alla möjliga håll och detta kommer nu fort att få de vettiga att byta sida, de andra… ja… de överger väl skepp?

  Kram
  <3 En;

  • admin skriver:

   Ja, det är helt klart mycket i pipeline nu, och kanske har du rätt i att systemet totalhavererat till 2018 och att folktribunaler är under uppsegling. Personligen tror jag att alla partier inför valet 2018 kommer att föreslå en medborgarlön. Politikerna behöver ju den framför allt för sin egen del för att upprätthålla illusionsparadigmet ett tag till. Om fåren blir sura för att alltför många inte får ut pengar på sin sjukförsäkring, kan de ju få för sig att sluta rösta. Det vore förstås det bästa, men en lagom blandning av hot och mutor lurar nog folk till urnorna. Men vi får se…

   Kram C.

 2. En försäkrad skriver:

  Det kan sannolikt bli att Sverige inför medborgarlön inom kort. Finland är ju inne på sitt första år nu med att pröva medborgarlön.

  Visst är medborgarlönen ett tvåeggat svärd men det behövs som du säger för att upprätthålla systembedrägeriet samt för konsumtionen, men, med en medveten befolkning kommer detta att vara en språngbräda ut ur det gamla! Den risken har de kanske kalkylerat in som väldigt liten och i sin desperation underskattar brottssällskapet folkets förmågor.

  God dag önskas!

  <3 Stella

  • admin skriver:

   Ja, precis – medborgarlönen till de juridiska personerna (för någon basinkomst till människor är det ju inte tal om) är en nödvändig brygga mellan illusionsparadigmet och sanningsparadigmet. Utan den kommer valboskapen att svälta ihjäl på gatorna framöver, och det gynnar ju knappast den representativa s k demokratin i det korrupta lögn- och bedrägerisystemet. När det autentiska samhället är ordentligt etablerat behövs ingen statlig intervening, för samtidigt som medborgarlönen håller slavarna hjälpligt vid liv så utvecklar de en ekonomi bortom den statsreglerade för att leva på existensminimum. Efter ett antal år med dessa parallella system blir staten med nödvändighet överflödig.

   När det gäller brottssällskapets tendens att underskatta folkets förmågor, så känner vi ju kollektivisten genom dess enfald, sin oförmåga att kunna föreställa sig att medmänniskan kan ha bättre lösningar för sig själv än den kollektivisten anser bäst för den. Att bara ha föreställningen att medmänniskan skulle foga sig efter kollektivistens idéer för någon annans vidkommande är ju sinnesjukt i sig. Det är ju sådana enfaldiga föreställningar som Autentopierna skrattar roat åt, och det är kollektivistens oförmåga att förstå vad som är så roligt med det, som avslöjar kollektivistens kortsiktiga förslagenhet. Den har långt kvar till att kunna kalla sig långsiktigt intelligent 🙂

   På tal om det har jag fått erbjudande om att yttra mig på FVR i Faluns utkast inför domen, och det var förstås lika roligt det! 😀 Många löst hängande trådar utan logisk eller grundlagsmässig förankring, men jag får väl svara även om logiska argument inte verkar kunna processas av sällskapet. Det blir en pedagogisk utmaning till en vacker dag framåt helgen… 🙂

   En god natt önskas tillbaka!

   <3

Kommentera