Dags att analysera KFM:s del i stölden…

…av min egendom. Efter analysen av den felaktigt benämnda s k domaren Dan Sjåstads bidrag till folkförräderiet genom sin ensidiga beredvillighet att tillmötesgå Swedbanks önskemål utan begäran om att få se de handlingar I ORIGINAL som hans luddigt formulerade – vilket innebär att han varken behöver ljuga eller säga sanningen – domslut vilar på, ska vi nu titta lite närmare på bolaget KRONOFOGDEMYNDIGHETEN:s huvuduppdrag, d v s att ”säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn”. Med andra ord att till vilket pris som helst, med berått mod använda olagliga metoder för att stjäla folkets egendomar åt sina egentliga herrar, bankirerna med oktroj – rätten att skapa betalningsmedel ur luft. Därför beställde jag ut alla handlingar rörande förrättningen, och jag har just börjat gå igenom dem. Idag publicerar jag några talande bilder, avfotograferingar av några av akthandlingarna. Jag ska senare studera Utsökningsbalken, d v s den författning som förrättningen vilar på. Här är det därför på sin plats att påminna om vad grundlagen Regeringsformen stipulerar beträffande jurisdiktionsordning, där deklarationen om de mänskliga rättigheterna ALLTID står överst:

Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

 

Som ytterligare förstärkning för MR talar den kappa som omsluter konventionen, d v s artikel 30, citat:

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller
en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till
att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

 

De mänskliga rättigheterna är fast förankrade i Regeringsformens kap2, 19§:

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Regeringsformen förstärker detta i kapitel 11 och 12 genom att mycket tydligt instruera rättsskipningens och förvaltningarnas institutioner – eller snarare de ansvariga beslutsfattande tjänstemännens däri att rätta sig efter jurisdiktionsordningen:

Lagprövning

14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

…//…

Lagprövning

10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tilllämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Som jag tidigare skrivit om flera gånger så finns problemet med den offentliga utflaggningen som ”lantbruk” istället för hyresfastighet på KFM:s sida efter ”försäljningen”. Liksom att besittningsrätter försökte undanhållas hyresgäster (ljudfil finnes) – därav ovanstående utflaggning eftersom en fullbesatt hyresfastighet inte kan besättas av ytterligare någon, och särskilt inte en hälare, vilken genom en olaglig förrättning, genomförd med en olaglig tredskodom som grund, till ett alldeles för lågt pris, motiverat av Swedbank själva på godtycklig grund, d v s en argumentation som faktiskt innebär att de tycker synd om sig själva för att de annars riskerar att inte få in de värden som de räknat med. Det är här viktigt att poängtera att de genom penningsystemets konstruktion ALDRIG RISKERAR ATT FÖRLORA NÅGOT DE ÄGDE FRÅN BÖRJAN, UTAN ENDAST ETT FÖRVÄNTAT TILLSKOTT I BALANSRÄKNINGEN!!!

Swedbanks hemställan om att acceptera att egendomen skulle säljas till halva priset, saknar proportionalitet. Bankens besvikelse över att inte kunna konfiskera värden som de från början inte ägt, ska alltså vägas mot min och min familjs SKAPANDE av egendomen från ruckel till 1920-talspärla under nästan 20 års tid, min avsaknad av inkomster från egendomen under just nu ca 30 månader, min hemlöshet under samma tid, liksom andra negativa förvecklingar (skriver senare mer detaljerat om bolaget SKATTEVERKETS, EMMABODA KOMMUNS, HULTSFREDS KOMMUNS likaledes allvarliga brott mot grundlagen med Dan Sjåstads och kronofogden Enar Johanssons klubbslag som grund)

Tjänstemännen bryter mot grundlagen Regeringsformen i en lång kedja av bolag vilka kallar sig myndigheter. Utan någon som helst tvekan ignorerar de grundlagen genom att inte beakta den lagligen fastställda jurisdiktionsordningen, och dessvärre inte heller de författningar som respektive bolag styrs av.

Konfiskeringen är alltså utan tvekan olaglig, och ”köpet” har därför inte heller hänt. Ett olagligt förfång kan aldrig vinna laga kraft. Varje månad ägnar sig hälaren Robert Salomonsson – eller snarare den dumma råttan som Swedbank lyckades fånga – åt stöld. I ett rekommenderat brev – som han aldrig löste ut – bad jag honom begrunda detta faktum med redogörelse för jurisdiktionsordningen och avstå från egendomen med anledning av att han ändå inte skulle kunna behålla den. Att välja ignorans är också ett val…

För varje månad ökar mitt och min familjs lidande. För varje månad blir det allt mer angeläget för rättssäkerhetens skull att ställa till rätta så gott det går. För varje månad blir det annars allt mer uppenbart att rättssystemet inte existerar, och att Regeringsformens portalparagraf är skojeri. ”All offentlig makt utgår från folket” innebär att lagarna ska gälla – inte den skandinaviska realismens maktutövning.

Här följer ett antal initierande fotogragrafier av några av akthandlingarna:

Bild 1: Detta ska kollas upp juridiskt. Det låter som en efterkonstruktion. Jag vet nu i alla fall vilka vittnet som ska kallas inför ett enskilt åtal…

Bild 2: Här ser vi att egendomen är registrerad i systemet som hyresfastighet. Vi ser också taxeringsvärde och marknadsvärde. Swedbank tiggde alltså till sig ett accepterat försäljningspris på 1 700 tkr – för att det annars var synd om dem.

Bild 3: Ett klockrent brott mot artikel 17:2, samt dessutom mot Utsökningsbalken och andra författningar. Proportionalitetsprincipen är t ex helt åsidosatt.

Bild 4: KFM:s kalmarkontor är endast exekuterande, det är i Helsingborg – regionkontoret – den juridiska avdelningen finns och varifrån instruktionerna kommer och varifrån den offentliga publiceringen sköts.

Det mest anmärkningsvärda i detta är att helsingsborgskontoret INTE publicerade resultatet beträffande min egendom FÖRREN EFTER PÅSTÖTNINGAR DÄROM. Det är förstås förståeligt att de inte vill publicera ett ”försäljningsresultat” som så uppenbart strider mot proportionalitetsprincipen. Deras syfte att lite diskret komma undan besittningsrätter genom att kalla den ”lantbruk” är ju inte heller så smickrande för ett bolag, vilket kallar sig myndighet lydande under Regeringsformen. Försöka duger, men i dokumentet ser vi vilka som blir lämpliga vittnen när bedrägeriet ska avhandlas i rättegång/ar.

Akthandlingarna från KFM är också utmärkta för att friska upp mitt eget minne beträffande den olagliga förrättningen. Uppblandat med lite annat emellanåt följer nu ett antal inlägg om författningar kopplade just KFM:s roll i lagspelandet med Swedbanks jurist Lars-Gunnar Öberg och Kalmar tingsrätts Dan Sjöberg mot den enskilde individen – slaven som i ett illusionsparadigm byggt på lögner, dimridåer och förtryck, alltid är tänkt att förlora…

Med detta initierande inlägg önskar jag en härlig folkbildningsdag. Bilda och utbilda dig i verklig demokrati – det andra försöker få dig att tro, d v s inbilla dig är en produkt av illusionen – Matrix. Sortera därför väl…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet! 🙂

<3 C.

Det här inlägget postades i Den symptomatiska enfalden, Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Harstenslycke, Juridik, Korruption, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Dags att analysera KFM:s del i stölden…

 1. En allmänt kallad stella skriver:

  Det skulle ju vara intressant att få se listan på närvarande spekulanter på KF försäljningen, dvs från alla KF kontor i Sverige då det går att buda från kontor utanför området auktionen hålls på. Dessa skulle kanske bli bra att ha som vittnen.

  Swedbank kommer inte att komma undan och inte heller andra bankirer för deras tid är nu över, och folk kommer att utkräva ansvar för allt bedrägeri som de blivit utsatta för.

  Idioterna läser ju bloggar för att hålla sig a jour ( med idioter menar jag bedragarna så klart) med hur långt de kan gå, och även RS har ju fått sitt namn känt en gång eller två, det kan hans fru påminna honom om.

  Nu har hela ”Kalmar Ligan” något att tala om på sina brödraskaps middagar och mitt råd är att de börjar tala sanning och gör bot, för tiden för bot är snart ute.

  Folket har verkligen makten och folket har de sensate 2 åren fattat mycket intresse för folkbildande skribenter och va de har att förmedla. Dagligen kommer det brev / mejl med människor som vill veta mera och som vill ta sitt ansvar för att stoppa korruptionen. Detta syns dock inte öppet ännu och det är skönheten med gräsrötter!

  Ogräs överlever de flesta förhållandena till skillnad mot polerade bortskämda nyttiga idioter.

  God kväll alla öppna sinnen! <3 S.

  • admin skriver:

   Att det var många på auktionen tror jag är sant, men de flesta var där av nyfikenhet – inte av reellt intresse. Många var också på visningen, men alla utom Robert Salomonsson begrep, genom mina anslag på alla entrédörrar, att de skulle få problem. RS är ju en nyttig idiot och girigbuk, en illusionstroende som inte har en aning om vad han gav sig in på. Banken supportade förstås, det var en Norén på Swedbank som backade upp RS investering.

   Framför allt är jag övertygad om att Nybro kommun har ett fult finger med i spelet. Arroganta representanter från samhällsbyggnadskontoret bevistade den första visningen, vilken jag deltog i av exakt just det skälet – att se om samhällsbyggnadskontoret var intresserade. De har ju ständigt och jämt under alla år med olagliga översiktsplaner haft ”visioner” om byns öde i allmänhet, och min egendom i synnerhet. De var dock inte intresserade av en överenskommelse i samförstånd, vilken i förhållande till mina framtida intäkter under stambytesperioden var mycket förmånlig (5,9 milj SEK). De fick välja, och nu åker de dit de också! 🙂 RS jobbar på det kommunala bolaget Nybro Energi. Utmärkt tillfälle för honom att dra in hyrorna så länge han har lust att hålla egendomen igång, låta det förfalla i lagom takt och sedan få ett bra pris av kommunen som tack för hjälpen!

   Så mycket mer än så kan knappast representanter för bolag vilka kallar sig myndigheter självdiskreditera sig och stackars Robert är ju inget mer än den råtta de fångat in, men vi får försöka förlåta dem – trots allt är de som Martinus konstaterade, mera att likna vid djur än vid människor. De är ju inte riktigt färdigutvecklade och behöver ett antal ytterligare liv för att få syn på sig själva. Störst hopp finns som du vet för de som upplever det starkaste symptomet för nära förestående insikt, d v s kognitiv dissonans. Självgodheten är dess motsats…

   <3 C.

Kommentera