Kalmar tingsrätt – rond 2…

…inleddes idag via mail. Det kostade en påminnelse till registrator för att få det tidigare mailet diariefört enligt tidigare inlägg, men i måndags fick jag ett!

Domaren Dan Sjåstad, vilken numera är chefsdomare i Blekinge, verkar ha problem med lagen beträffande stölden av min egendom i allmänhet, och han ville ju inte förtydliga sitt domskäl när jag bad om det. Den attityden verkar inte heller vara särskilt laglig…

Idag fick därför Dan Sjåstad ett nytt mail med kopia till registrator för diarieföring samt begäran om meddelande till mig om numret, och jag hoppas att han har kommit på bättre tankar sedan sist… 😉

till dan.sjastad, Registrator

De förhållanden beträffande domslut, vilka jag påtalat enligt mail med diarienummer AD 2017-39, D 54, innebär juridiska implikationer och eftersom du avvisade dem – även juridiska komplikationer.

1. Av dagboken (bifogas på fil) framgår att handling – aktbilaga 14, avgörande för domens utslag, har gallrats.

Med anledning av RB kap 44
7 a §, min understrykning, citat:

”Underlåter svaranden att att följa ett föreläggande att skriftligen avge svaromål vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas mot honom, får sådan dom meddelas om inte käranden motsatt sig det.

Svaranden ska anses ha följt ett föreläggande att avge svaromål, om han klargjort sin inställning till kärandens yrkande och angett skäl som kan vara av betydelse vid prövning av saken.”

Av den gallrade aktbilaga 14 framgår med all önskvärd tydlighet att förhandling pågick genom det upprättade koncensusavtalet med bankchefen i Nybro, och som en logisk följd av detta på förekommen anledning borde fortsatt i domstolsförhandling. Problemet är dock att det inte var bankchefen som initierade målet, vilket är problematiskt eftersom investeringslånet var lokalt och således endast angick mig och bankchefen. Jag påtalar detta explicit i mail med tidigare nämnt diarienummer.

Det är inför kommande process avgörande vem som gallarat – du eller föredragande? Emotser därför skriftligt intyg, beträffande din medverkan eller brist på medverkan i gallringen. Daterat med ortsangivelse, underskrivet med blått bläck samt med namnförtydligande. Skickas per omgående till nedanstående angiven adress.

Vidare finns problematiken med ditt förhållningssätt i ditt mailsvar beträffande förtydligande av domslutet, citat enligt mail med samma diarienummer:

2C: Att använda två negationer i en mening är förstås nyspråk (Orwell) och legalese, och förenligt med den s k skandinaviska realismens projekt att alltid sanningsförklara makten (läs Swedbank i detta fall), mina understrykningar:

”Swedbanks framställning av omständigheterna i käromålet innefattar laga skäl och käromålet är inte uppenbart ogrundat.”
Det hindrar dock inte att meningen går att vända från två aviga till en rät:”Swedbanks framställning av omständigheterna i käromålet innefattar legala skäl, men är inte lagliga, och att käromålet är ogrundat framgår om En ser efter, men det är inte uppenbart ogrundat om En låter bli att se efter.”

De legala skälen är ju de påhittade enligt författningar och regelverk enligt t ex Maastricht, men de lagliga skälen finns inte pga av RF

…//…

Kanske var det inte alls detta du menade, och jag vill inte – och säkert ingen jurist eller advokat heller – lägga orden i munnen på dig. Jag är säker på att du kan förklara din formulerings innebörd så att vem som helst av folkets representanter förstår exakt vad du menar utan att behöva gissa. Eftersom denna formulering kostat mig mitt hem och mitt levebröd, och alltjämt kostar, så kan jag inte nog betona betydelsen av att jag – och alla andra som fått tredskodomar kastade i ansiktet och därigenom fått och alltjämt får sina egendomar godtyckligt sig fråntagna – genom förklaring och förtydligande av den som formulerat domskälen kan få upprättelse och ersättning för sina skador.

Tacksam för svar per omgående!”

Du ville ju inte svara på min fråga – ”I övrigt föranleder ditt mejl ingen åtgärd från min sida.”, och det är ju här det blir problematiskt eftersom det verkar som om jag i egenskap av representant av folket, har laglig rätt att få veta vad formuleringen i ditt domslut exakt betyder, citat, mina understrykningar:

Myndigheternas serviceskyldighet

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
   Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

   Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

Motivering av beslut

20 § Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis
1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen,
2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart,
3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande,
4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen, eller
5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande.
   Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om möjligt upplysa honom om dem i efterhand.

Förvaltningslag (1986:223)
Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning ( kap 6 refererar till EU)

Kanske du borde överväga att ändå förklara exakt vilka laga skäl som föreligger i Swedbanks redogörelse för ärendet, samt vilka som inte gör det? Liksom vad som är och vad som inte är uppenbart grundat? Som vi vet är ju språket ytterst viktigt i juridiska sammanhang, och som alla förstår så använder inte en domare två negationer i sitt domskäl om det inte vore för att förbrylla och sopa banan för en gräddfil åt bankerna.

En stor del av Svenska folket vet nu att banker skapar pengar av luft med de juridiska fiktionernas personnummer som kolateraler. Vi ”lånar” av oss själva således. Vi kan veta det eftersom bankens representant inte skriver under handlingarna. Eftersom banken inte lånar ut något de äger, behöver de inte heller det. Vidare vet en stor del av Svenska folket att ”lånen” och säkerheterna är paketerade, ompakterade och sålda i oöverskådliga derivatkaruseller – men via företag specialiserade på uppgiften som har förmågan att spåra dem, finns denna möjlighet för skuldslaven för en kostnad på ca 11 000 SEK.

I den mån Swedbank – eller någon annan bank med oktroy – har lånehandlingar och pantbrev kvar med underskrifter i blått bläck, så vore det ytterst smakfullt att ordförandena i bolagen vilka kallar sig myndigheter, t ex tingsrätterna, begär att få se dessa handlingar tillsammans med svaranden, vilka annars per automatik får sina egendomar, i mitt fall mitt hem och mitt levebröd stulet och borthälat. Mitt livsverk har stulits för halva priset genom KFM:s beredvillighet att låta sig övertalas av Swedbank eftersom ”det var sista chansen för dem att få egendomen såld.” Allt vilar på ditt domslut eftersom all verkan har en orsak.

Ser fram emot det skriftliga intyget beträffande gallringsmedverkan, samt ett mycket utförligt förtydligande av ditt domskäl.

Med vänliga hälsningar
Carina Agrell

Adress

Till Registrator: Önskar diarenumret meddelat beträffande föreliggande mail per omgående. Tack!

Avsnitt för bifogade filer Kalmar TR T 2177-13 Dagboksblad 2017-03-13

Slut mailcitat

Uppdatering kl 11:38:

Dan Sjåstad ska iaf ha en eloge för sitt snabba svar, även om det är förbryllande:

Om ”en skolad jurist” – vilket han för övrigt tidigare rekommenderat mig att vända mig till för den juridiska processen, inte har något intresse av att följa lagen och i efterhand förklara sitt domskäl såsom stipuleras – vilken uppgift fyller då Dan Sjåstad i det skattefinansierade s k rättsväsendet?

Det börjar på förekommen anledning luta åt en anmälan till gemensamrätten, för varför lägga energi på döda kråkor? Jag tar mig en funderare på saken…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

Det här inlägget postades i Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Harstenslycke, Juridik, Korruption, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsutveckling. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Kalmar tingsrätt – rond 2…

 1. En allmänt kallad stella skriver:

  Jag vet inte om en ska skratta eller gråta, kanske både och, gråta för att det är så fel att skattebetalare bekostar denna lögnapparat, och skratta för att en anställd på en svensk domstol inte inser att han är genomskådad och ändå vägrar se vad som är rätt.
  Det får mig att undra hur stor mutan för att fortsätta bedra kan tänkas vara?
  Folk är faktiskt inte så dumma i huvudet som denna ”Dan” verkar tro.
  Det kommer inte bara vara mupparna på Rosenbad som flyr när folket får nog, en och annan anställd av eller med uppdrag för en svensk domstol lär även smita ut bakvägen.
  Ilusionsparagdimet har fallit och det verkar bara vara desperata ”tjänstemän” och lagmän” som klöser sig fast i lögnridåerna!

  Jag bjuder på popcornen snart 😉

  <3 S.

  • admin skriver:

   Tack å folkets vägnar på förhand för gratis popcorn!!! 😀

   Det är verkligen en på sitt sätt underhållande cirkus – men det är som tur väl är inte våra apor, eller våra muppar! De är förstås för intrasslade i frimureriets gradbeteckningar, och har fått sina mutor i förskott under en lång karriär. De har investerat i fel tillgångar vilket de tids nog kommer att fatta själva, dock alldeles för sent. Vem blir chefsdomare utan att vara ambitiös frimurare? Ingen, är min kvalificerade gissning. Dagens omhuldade hjältar blir alltid morgondagens förövare när glorian förtjänats med bedrägeri. Utan undantag…

   Funderar som jag skrev i inlägget på om jag ska följa mitt folkbildningshjärta och köra ett race genom de svenska domstolarna innan jag lämnar eländet till gemensamrätten. Eller om jag ska spara energi och låta min monopolpjäs flyga direkt söderöver. Kanske kommer svaret intuitivt i det hypnagoga tillståndet i morgon bitti… 🙂

   God natt <3

 2. Pingback: Globalismen offentliggjord i Sverige | om livet på jorden

Kommentera