(uppdatering 170311) I väntan på svar från Kalmar tingsrätt…

…tänkte jag i sanningens och transparensens namn inför det autentiska paradigmet, offentliggöra min process från förundersökningar till formuleringen av ett enskilt åtal inkluderande skadeståndskrav beträffande min stulna egendom, inom illusionssystemet registrerad som Nybro Harstenslycke 1:5 1:8 och därmed endast en handelsvara och därmed ett godtyckligt föremål för KRONOFOGDEMYNDIGHETENS huvuduppdrag ”att bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn” (se nedan).  I verkligheten, d v s i den värld där de levande människorna arbetar, är den för alltid min egendom – skapad från ruckel till 20-talspärla – av mig och min familj, samtliga skadade av stölden och förvecklingarna av bolagsmyndigheternas representanter.

 

MAKTEN

Kalmar tingsrätts samarbete med bankirerna – i detta fall Swedbank, är i hierarkisk mening begriplig – om vi inte anser oss mer värda, d v s att generellt underkasta oss en så nihilistisk och värdelös ordning. Vi vet ju att politikerna i toppen väljs ut och styrs av Bilderberggruppen, vilken är en av många filialer som driver maktagendan. Att det finns en maktagenda konstaterade New Scientist i en artikel från 2010, och så här ser bilden ut som illustrerar nätverket:

The 1318 transnational corporations that form the core of the economy. Superconnected companies are red, very connected companies are yellow. The size of the dot represents revenue

Bakom, och i dessa nätverk finns de som genom sin kontroll över pengarna, äger världen. I ett materialistiskt system är det därför bankirerna som äger världen eftersom de med sina oktrojer har gett sig själva rätten att skapa pengar ur luft. Swedbank har oktroj.

Hierarkiskt står således det handelsdrivande slavfinansierade bolaget SVERIGES DOMSTOLAR (vari Kalmar tingsrätt ingår) och det handelsdrivande och slavfinansierade bolaget KRONOFOGDEMYNDIGHETEN, vilken vi konstaterat enligt egen utsago, explicit har till uppgift ”att bidra med att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn”, två snäpp under den reella makten. REGERINGSKANSLIET står med sina undermyndigheter ett snäpp under den reella makten.

KFM:s ansvariga tjänstemän har sannerligen givit sig i kast med sitt uppdrag, helt utan gränser för sig själva och effekterna av deras framfart, för vilken kronofogden som höll i klubban ansvarar för. I mitt fall genom en bevisligen olaglig förrättning, vilket jag skrivit om nyligen – försök till undanhållande av hyresgäster besittningsrätter, falsk utflaggning av egendomen som lantbruk istället för hyresfastighet samt klubbning till alldeles för lågt pris i förhållande till det av KFM fastställda värdet.

På senare tid har jag börjat gå igenom materialet som jag i sin helhet beställde från tingsrätten, och frågetecknen beträffande tredskodomen är ”inte uppenbart ogrundade” – för att travestera på Kalmar tingsrätts domskäl till densamma 🙂

Nedan följer mailkonversationen med tingsrätten:

Uppdatering 170313: Diana svarade på nästan samma sätt igen, med tillägget att domstolen är objektiv och därför inte kan svara på frågorna, och att jag istället skulle skaffa en advokat eller jurist.

Nu vet ju vi som rotat i rättsrötan att alla i en domstol är dubbelt jäviga – dels genom att de tjänar två herrar, d v s framför allt illusionsherren REGERINGSKANSLIET men för sin trovärdighets skull endast då och då genom att ge deras verkliga herre, d v s  folket som bildat staten, rätt i något domslut här och där. Grundlagen Regeringsformen, vilken tydligt (se nedan) poängterar att det är just folket som riksdagen ska företräda och inte trollkarlarna i regeringskansliet och deras underhuggare i domstolarna. Inte så märkligt alltså att Regeringsformen betraktas som en svordom i domstolarna, och att de som hänvisar till denna grundlag absurt nog kallas rättshaverister. Folkets första mål torde därför vara att göra upp med den skandinaviska realismens maktstat och återbilda rättsstaten.

Jäv nummer två består i att samtliga representanter i en domstol, liksom de flesta advokater och jurister, har samma arbetsgivare – REGERINGSKANSLIET eller bolag därunder.

Ett tredje jäv som därutöver kan förekomma är det som är explicit olagligt, och det är detta jäv som avses när jävmisstanke föreligger. Det föreligger alltså om en enskild person har intresse i saken. Oftast är dock dessa tredjenivåjäv dolda, d v s när advokater och jurister träffar domstolsrepresentanter på middagar och tillställningar, ingår i samma sociala sammanhang och kretsar. De är då övergripande jäviga genom att de redan innan en domstolsförhandling talar samma språk – juristjargong eller legalese som det kallas.

Att överlämna sig i advokaters eller juristers händer vore det mest korkade att göra, så därav blir det inget. Men i ljuset av den avslöjade rättsrötan, så kan vi nå full förståelse för att det är exakt det domstolsrepresentanterna vill att vi ska göra, för i så fall har de ju per definition redan vunnit målet!

Det vore helt klart resultatmässigt sett bäst att gå direkt till gemensamrätten med ärendet, men i egenskap av folkbildare är jag mera mån om folkets medvetandeutvecklingsprocess än om resultatet för min personliga vinnings skull. Genom att traggla med detta genom de svenska domstolarna och genom att diskutera ärendena offentligt så når jag mitt idealistiska och folkbildande mål. Det materialistiska målet att till slut få skadestånd för det materiella, ekonomiska och psykiska lidandet når jag kanske inte förrän jag vänder mig till gemensamrätten, men jag ser som en folkbildande och vänlig gest att ändå ge de svenska domstolarna chansen.

Därför vände jag mig till domaren Dan Sjåstad för att närmare få förklarat vad han menade med sin formulering (trollform) i domslutet.   Det blev ett långt mail, så istället för en skärmdump så klistrar jag in det, citat:

till dan.sjastad, Ferm
 Hejsan Dan!

Jag har med anledning av att jag förbereder ett enskilt åtal p g a stölden av min egendom Nybro Harstenslycke 1:5 1:8, varit i kontakt med Diana Ferm. Hon hänvisar mig nu till advokat eller jurist, men jag har svårt att föreställa mig att en sådan skulle vilja svara på frågan vad du

avser med formuleringarna i ditt domskäl. Ingen annan är du kan ju bära ansvaret för det du skriver. Se punkt 2 i vidarebefordrat mail.

Fråga 2A har jag fått svar på, men fråga 2B & 2C vore jag tacksam för svaret på. Som jag skriver i det vidarebefordrade mailet, så torde det genom mitt indirekta yttrande via mail vara uppenbart att jag låg i förhandlingsläge med banken, citat:

”1. Det mail (aktbilaga 13) som jag skrev och som gav mig anstånd med yttrande till den 23 augusti avsåg inte att godkänna att det aktuella lånet blev föremål för tredskodom, utan att detta kunde vara en lösning för oss i familjen eftersom den omfattade både utökad kredit och räntesänkning och i samband med det att ersätta aktuell kredit med en annan. Jag yttrade mig således om fortsättningen på det koncensusavtal som bankchefen i Nybro – Jörgen Ingvarsson och jag redan hade (finns utskrivet, och kan scannas in och skickas). Jag förväntade mig att Swedbank skulle dra tillbaka kravet för att JI och jag skulle kunna fortsätta förhandlingarna enligt koncensusavtalet – eller i annat fall skulle de fortsatta förhandlingarna ske i tingsrätten.”

Investeringslånet som avsågs, var dessutom endast en angelägenhet för den lokala banken och mig själv, vilken inte mindre än Kent Jonsson (eller var det Svensson?) vilken lämnade lånet till tingsrätten, tidigare hade upplyst mig om. Han gick alltså emellan mitt och bankchefen i Nybros koncensusavtal. Jag borde självklart på domstolens initiativ kallats till förhandling när det mail jag skickade så uppenbart redogjorde för att förhandling med bankchefen pågick! (se fråga 2B beträffande de laga skälen som jag därmed inte fick tillfälle att bemöta)

2C: Att använda två negationer i en mening är förstås nyspråk (Orwell) och legalese, och förenligt med den s k skandinaviska realismens projekt att alltid sanningsförklara makten (läs Swedbank i detta fall), mina understrykningar:

”Swedbanks framställning av omständigheterna i käromålet innefattar laga skäl och käromålet är inte uppenbart ogrundat.”

Det hindrar dock inte att meningen går att vända från två aviga till en rät:

”Swedbanks framställning av omständigheterna i käromålet innefattar legala skäl, men är inte lagliga, och att käromålet är ogrundat framgår om En ser efter, men det är inte uppenbart ogrundat om En låter bli att se efter.”

De legala skälen är ju de påhittade enligt författningar och regelverk enligt t ex Maastricht, men de lagliga skälen finns inte pga av RF. Klistar in ett avsnitt ur mitt senaste blogginlägg, citat:
—————————————————————————————————————————————————————————
En kan då undra varför en domstol tar risken att bli avslöjade för medhjälp till godtycklig konfiskering av egendom, vilket står i strid med de mänskliga rättigheternas artikel 17:2, citat:

Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Som ytterligare förstärkning för MR talar den kappa som omsluter konventionen, d v s artikel 30, citat:

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller
en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till
att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

De mänskliga rättigheterna är ju fast förankrade i Regeringsformens kap2, 19§, så det måste tyckas besynnerligt för folket att inte en domstol ser upp ordentligt, och därmed inte låter sig övertalas att meddela tredskodom när konsensusavtalet mellan lokalkontorets bankchef och svaranden uppenbarligen fortfarande befinner sig i förhandlingsläge:

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Regeringsformen förstärker detta i kapitel 11 och 12 genom att mycket tydligt instruera rättsskipningens och förvaltningarnas institutioner – eller snarare de ansvariga beslutfattande tjänstemännens däri att rätta sig efter jurisdiktionsordningen, citat

Lagprövning

14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

…//…

Lagprövning

10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tilllämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Slut citat

http://www.autentopia.se/blogg/?p=5815

————————————————————————————————————————————————————————————

Kanske var det inte alls detta du menade, och jag vill inte – och säkert ingen jurist eller advokat heller – lägga orden i munnen på dig. Jag är säker på att du kan förklara din formulerings innebörd så att vem som helst av folkets representanter förstår exakt vad du menar utan att behöva gissa. Eftersom denna formulering kostat mig mitt hem och mitt levebröd, och alltjämt kostar, så kan jag inte nog betona betydelsen av att jag – och alla andra som fått tredskodomar kastade i ansiktet och därigenom fått och alltjämt får sina egendomar godtyckligt sig fråntagna – genom förklaring och förtydligande av den som formulerat domskälen kan få upprättelse och ersättning för sina skador.

Tacksam för svar per omgående!
Med vänliga hälsningar
Carina Agrell
Mailcitat avslutat

Dan svarade verkligen omgående, men han var inte intresserad av att förtydliga sin formulering. Han tyckte också att jag skulle vända mig till advokat eller jurist. Hm.

Nu är det dock så att vi i egenskap av representanter för folket, faktiskt har rätt att få förklarat för oss det vi inte förstår – av bolagen vilka kallar sig myndigheter. Som på beställning dök följande information ner i min epostlåda, citat (min fetning):

Myndigheternas serviceskyldighet

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
   Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
   Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

Motivering av beslut

20 § Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis
1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen,
2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart,
3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande,
4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen, eller
5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande.
   Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om möjligt upplysa honom om dem i efterhand.
Förvaltningslag (1986:223)
Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning ( kap 6 refererar till EU)

Slut citat

Det verkar få bli ytterligare ett mail till Dan Sjåstad… 🙂

Slut uppdatering

 

LAGEN

 (Mailen avseende de två sista skärmdumparna är obesvarade, och det ska bli spännande att se hur frågorna bemöts – om de alls bemöts.) Tystnad är ju en vanligt förekommande härskarteknik i våra bolagsmyndigheter. Men jag ska förstås inte döma på förhand – de flesta är trots allt ärliga och mänskliga individer, men tyvärr ofta själva pressade av av bilderbergsfolk, men i domstolarna främst i egenskap av frimurarlgansters (filmen startar inte och länkfilerna är borttagna) – samhällets stöttepelare som de brukar kallas av de som inte begriper bättre än så…

En kan då undra varför en domstol tar risken att bli avslöjade för medhjälp till godtycklig konfiskering av egendom, vilket står i strid med de mänskliga rättigheternas artikel 17:2, citat:

Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Som ytterligare förstärkning för MR talar den kappa som omsluter konventionen, d v s artikel 30, citat:

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller
en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till
att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.
http://www.regeringen.se/49baf9/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter

De mänskliga rättigheterna är ju fast förankrade i Regeringsformens kap2, 19§, så det måste tyckas besynnerligt för folket att inte en domstol ser upp ordentligt, och därmed inte låter sig övertalas att meddela tredskodom när konsensusavtalet mellan lokalkontorets bankchef och svaranden uppenbarligen fortfarande befinner sig i förhandlingsläge:

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Regeringsformen förstärker detta i kapitel 11 och 12 genom att mycket tydligt instruera rättsskipningens och förvaltningarnas institutioner – eller snarare de ansvariga beslutfattande tjänstemännens däri att rätta sig efter jurisdiktionsordningen, citat

Lagprövning

14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

…//…

Lagprövning

10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tilllämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Som vi ser återkommer vi här till den skandinaviska realismens favorituttryck, d v s ”finner”. Om domstolen eller det offentliga organet inte finner att en föreskrift står i strid med grundlag eller annan överordnad författning, är då inte det ett uppenbart bevis för att de antingen är inkompetenta eller hjärntvättade, förty i båda fallen har de uppenbarligen inte letat. Sök och du ska finna, eller hur? Och den som inte blir kallad till förhandling kan inte hjälpa domstolen eller det offentliga organet att leta heller, och det tycks mig inte helt uppenbart ogrundat att vi – folket – skulle behöva underkasta oss detta arbete utan betalning! 😉

SVERIGES DOMSTOLAR

Enligt SVERIGES DOMSTOLAR så finns de till för oss:

Det ger ju en förespeglingen att ens egendom inte kan fråntas en godtyckligen, och så här inleder bolaget sin presentation, citat:

Domstolarna

Domstolarna utgör stommen i det svenska rättsväsendet. De är oberoende och självständiga i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter. Med respekt för varje individ och genom ett objektivt och opartiskt synsätt strävar domstolarna efter att uppnå målet för det svenska rättsväsendet – den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

En som rotat i rättsrötan är lege.net, vilken i sin föredömliga miniutredning Makt är rätt, i stora stycken citerar juridikprofessorn Dennis Töllborg, citat:

För den som har omsorg om envar av sin nästa, dvs för den som har omsorg om neutral global rättvisa, är det, menar jag, rätt att med Dennis Töllborg uttrycka att den svenska sjukan är ”bara träd, ingen skog, inget sammanhang, bara jeopardykunskap, till de dumma lärarnas trygghet, och till de slöa läromedelsförfattarnas gagn: inte behöva tänka och förklara, bara rapa regler och möjligen nämna något förarbete.  Inte fan fick de lära sig juridik. Det handlade om ren regelfetischism — som så ofta i fragmentariserade, dumma, samhällen.  Till gagn för de med etablerad position och till förmån för stabilitet.”  (s. 181, Dennis Töllborg i ”Sorg 2.1” (2009), som är självbiografisk.)

”nu fattar den härskande klassens redskap beslut u.p.a., utan personligt ansvar.  […]  Domstolen, liksom rättsvetenskapsmannen, argumenterar inte längre för sin ståndpunkt, ty det behövs inte; domstolen och rättsvetenskapsmannen ”finner”.29  […]  Juridiken, ursprungligen en filosofisk tradition, med Salomonisk rättvisa som det närmaste makthavaren kommer pragmatik framför bevisbörderegler och fragmentarisering genom särskiljning med hjälp av konstruktioner som ”rättslig relevans” reduceras till teknik och bygger sin auktoritet på avsvärande av eget ansvar istället för empiri och vishet.”
29Jmf den kritik Iain Cameron riktar mot Svea Hovrätt och dess avsaknad av öppen argumentation, skapande legitimitetsproblem för domstolen, när domstolen i centrala ärenden underlåter att argumentera utifrån annan auktoritet än etablerad position.  Det går, enligt Cameron, och jag är som framgått ense, helt enkelt inte an:  ”Domstolen deltar i en tre-partsdialog genom sina domskäl — i synnerhet i rättighetsfrågor.”  Dagens Juridik 2014-10-31 http://www.dagensjuridik.se/2014/10/domstolen-deltar-i-en-trepartsdialog/
(s. 36-37, Dennis Töllborg, ”Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker / Our Era´s Fear of Quality”, in english on pp. 41-42.  Dennis Töllborg är Professor i rättsvetenskap/JD, full universityprofessor in legal science, STIAS Fellow, Financed by Torsten (Torgny – min rättelse) Söderbergs Stiftelse Gothenburg Research Institute (GRI), University of Gothenburg, Sweden.)
{Ett något längre citat återfinns i en kommentar 2015-07-02 23:28:03 till texten ”Frihet behövs för kunskapens och visdomens tidsålder.}

…//…

”Svensk rättstradition har allt sedan början av nittonhundratalet, och det tämligen unikt med bara Danmark och några rättsteoretiker i norra Italien som själsfränder, nämligen präglats av något som kallas den skandinaviska realismen.  Åtminstone såsom denna kom att förstås i vårt land innebar den sammanfattningsvis att värden måste separeras från juridiken, att rätten så att säga var värdelös.  […]  Det enda intressanta i den skandinaviska realismen är vad HD (eller domstolen i mer bred mening) beslutat, ty det är det enda som är empiriskt bestämbart i tid och rum.  Alltså har HD per definition alltid dömt rätt.  Och, som de främsta företrädarna för den skandinaviska realismen också uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som ”at the end of the day” räknas är möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.  Makt är rätt.”  (Dennis Töllborg ursprungligen i Ordfronts Magasin nr 1-2/2002, återfinns nu på s. 53 av PDF bok ”Det går tydligen an?” (2010).)

Det är att notera att gemensamrätten bygger på marknadsjurisdiktion, eller med andra ord handelsjurisdiktion, vilket var vad jag tänkte på när jag i föregående stycke nämnde att det kan finnas tillfällen där det är till fördel att signera en juridisk fiktion.  För kom ihåg citatet ännu längre upp:  ”Och, som de främsta företrädarna för den skandinaviska realismen också uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som ”at the end of the day” räknas är möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.”  Dessa företrädare för den skandinaviska realismen är därför rädda för gemensamrätten, då den enda de respekterar ju är den med maktmedel att genomdriva beslut.

Det är inte alltid nödvändigt att sätta makt mot makt.  Den andliga segern är vunnen redan genom att stå fast i sin egen individuella integritet och påvisa att de människor som tjänat kollektivet i detta har saknat den legitimitet de ansett sig ha, utan tvärtom har grävt ned sig i brott mot mänskliga rättigheter.  Vad mig själv anbelangar sträcker jag gärna kärleksfullt ut en hand och erbjuder dem som ångrar de orätter de begått i kollektivets namn, och som i sin tur är beredda att göra och gör vad de kan för att utifrån de medel de har reparera de skador de med sådan orätt gjort, att för min del i sådana fall avstå från att använda tillgängliga maktmedel att genomdriva beslut.  För även om bolaget de jobbar för, det allmänna, har påtagit sig skadeståndsansvaret, så blir det ju med den gemensamrättsliga skadeståndsvägen mycket sannolikt även för dem annars en rättslig process.

— LegeNet Holistisk detektivbyrå

PDF: qmakt-aer-raettq

Slut citat.

Såsom ett program från Dagens Juridik konstaterade och som jag skrivit om tidigare, så går utvecklingen sakta men säkert framåt, oftast med anledning av ”rättshaveristernas” lagrumshänvisningar till grundlagen Regeringsformen. Hur det kan anses som rättshaveristiskt är för mig som redan lämnat det gamla illusionsparadigmet bakom mig, den största gåtan av alla, förty finns det tydliga grundlagar, så kan vi glömma författningarna.

Det är förstås exakt det som är problemet; Vad ska alla författningsjurister göra om domstolstjänstemännen bara behöver lära sig grundlagarna utantill för att kunna tillhandahålla en rättvis rättegång? Det skulle ju göra bankirerna näst intill fattiga, och motverka KFM:s uppdrag att suga energi ur slavarna i form av rättegångskostnader och godtyckligt konfiskerade egendomar?

Ja, tänk vilken befrielse för det förtryckta folket!

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

Vårt uppdrag

Kronofogden är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Av regeringen får vi vårt uppdrag i instruktionen för Kronofogden och våra årliga prioriteringar i regleringsbrevet.

Vårt uppdrag är att

 1. bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektor
 2. bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och
  näringsliv
 3. motverka brottslighet.

För att lyckas med det ska vi verka för att en god betalningsvilja upprätthålls i samhället och att överskuldsättning motverkas. Vi ska också tillhandahålla information och god service, så att allmänhet och företagare har goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut.

Mer konkret innebär det att vi

 1. arbetar förebyggande för att människor ska kunna behålla eller skapa balans i sin vardagsekonomi
 2. fastställer skulder genom betalningsföreläggande
 3. hjälper den som inte får betalt att driva in skulden (verkställighet)
 4. hjälper till med vissa andra saker, exempelvis att vräka (avhysa) den som inte betalat hyran
 5. hjälper den som är överskuldsatt att bli skuldfri genom skuldsanering
 6. övervakar konkursförvaltningen genom tillsyn i konkurs.
Slut citat

Som lege.net skriver, citat: ”Det är att notera att gemensamrätten bygger på marknadsjurisdiktion, eller med andra ord handelsjurisdiktion, vilket var vad jag tänkte på när jag i föregående stycke nämnde att det kan finnas tillfällen där det är till fördel att signera en juridisk fiktion.  För kom ihåg citatet ännu längre upp:  ”Och, som de främsta företrädarna för den skandinaviska realismen också uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som ”at the end of the day” räknas är möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.”  Dessa företrädare för den skandinaviska realismen är därför rädda för gemensamrätten, då den enda de respekterar ju är den med maktmedel att genomdriva beslut.”

Ja, helt klart är gemensamrätten den mest framkomliga vägen för ett ärende som mitt, och kanske slutar det med att jag drar det dit. Eftersom jag främst är folkbildare, vill jag dock ge de svenska domstolarna via ett enskilt åtal en chans att skipa rättvisa och låta staten/Swedbank antingen genom en förlikning, eller via ett domslut reglera den ekonomiska och personliga skada som jag och min familj bevisligen lidit med anledning av tredskodomen och dess förvecklingar, förty det tar inte slut med de direkta konsekvenserna av stölden av min egendom, därutöver följer bolaget SKATTEVERKETS näringslivsförbud och konfiskering av ackumulerade underskott på 625 000 kronor. Vidare förvecklingar med kommunala instanser gällande överlevnadsmöjligheter, bostad och brutna konsensusavtal i samband med ny arbetsort.

Jag har lovat att tids nog hålla föredrag om både Autentopia – 2061, om kreativitet och om min personliga historia, och självklart är det ett löfte jag kommer att hålla. Innan det blir aktuellt har jag dock en avhandling i filosofisk pedagogik att skriva, ett bildlärararbete på deltid att sköta och utveckla. Målet – och jag är på god väg – är att komma tillbaka till det autentiska tillstånd jag befann mig i innan min egendom blev stulen, d v s en upplevelse att aldrig arbeta samtidigt som jag alltid arbetar…

… i Kärlek,  Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Det här inlägget postades i Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Juridik, Korruption, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Slaveriet vs Fred och Frihet, Svensk politik. Bokmärk permalänken.

Kommentera