Om historiska foliehattar…

…har Lege Net Holistisk detektivbyrå, skrivit ett underbart inlägg på sin blogg, citat:

”Den som ser samband ”är ju foliehatt”, så därför var det en gång en foliehatt som hette Plato, som skrev en bok, Republic, där han föreslog att människor skulle serveras ”nyttiga lögner”, för att de skulle vara till maximal nytta för de styrande.

Sedan skrev andra sådana foliehattar i ett juridiskt utlåtande, The Canons the Synod of Dordt 1618-19, såsom uttolkare av John Calvins läror, att akademia skulle avråda folket från olönsamma undersökningar så de inte nyfiket söker (Conclusions + 1:st point, Rejection II + 3:rd & 4:th point, Article 7), eftersom hjärtats föreställningsförmåga alltid bara är ond (3:rd & 4:th point, Rejection IV), medan de utvalda inte kan synda och heller aldrig falla (1:st point, Article 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, Rejection II, 5:th point, Rejection III), vilket förstås stöder foliehatten Platos konspirationsteori, och uppenbarligen är ursprunget till konspirationsteorier om att det går en utvald, som inte kan ha fel, på nitton fördömda som aldrig kan tänka rätt och därför måste styras till tanke, ord och handling, så de aldrig besvärar de icke-fördömda igen.

Ja, det var ju just hjärtats föreställningsförmåga som alltid bara är ond (The Canons the Synod of Dordt 1618-19, 3:rd & 4:th point, Rejection IV), så det är klart att det behövs enrationell uppdelning på färdiga svar, för att det inte ska kunna förekomma några nyfikna olönsamma undersökningar (Ibid 1:st point, Rejection II + 3:rd & 4:th point, Article 7).  Andra foliehattar har uppenbarligen tagit fasta på detta, och tvingat dessa de fördömda till ’utbildning’.

Benedict Spinoza skrev 1670 att människor inte skulle karakteriseras som fördömda eller räddade, men att det fanns en enorm disproportion mellan de permanent irrationella, de som var absolut farliga, och de människor som hade ett sunt förnuft.  Han skrev att förhållandet var ungefär tjugo till ett.  Och menade att ett institutionellt skolsystem skulle införas som en civil religion.  (Tractatus Theologico-Politicus 16 (8/46), ”Spinoza’s Political Philosophy” by Justin Steinberg, 2013.)  Fundera på ordet rationell.  Var kommer det från?  På engelska är ordet ’rational’.  Från ’to ration’, att dela upp.  Att vara rationell är alltså att vara splittrad, uppdelad, avdelad, kompartementaliserad.  Kort sagt, att vara galen.

Spinoza försökte förresten dessutom utrota mysteriernas vädjan till fantasin såsom helt förvirrade, för att behålla de enkla moraliska sanningar som skrifterna enligt honom innehåller, nämligen att de uppmuntrar lydnad till staten.  (Tractatus Theologico-Politicus 13.)  Spinoza menade dessutom att det inte finns något högre än naturen, så att alla hävdanden av högre rätt skulle vara ogiltiga.  Alltså att det inte kan finnas något sådant som naturrättstraditionen bygger på, och att det därför inte heller genom kontrakt går att överföra några sådana naturrättigheter t.ex. till en stat, utan att en härskare skulle ha naturliga rättigheter i den mån denna har mer makt är en undersåte.  Även om Spinoza till synes sa emot sig själv något genom att att i Tractatus Theologico-Politicus 16, 199-200 skriva om att överföra rättigheter till suveränen i ett samhällskontrakt, vilken suverän det sedan skulle vararationellt, för att undvika att bli betraktade som statens fiende, att absolut lyda oavsett hur absurda besluten blev.  Dessutom menade han att det bara är suveränens förmåga att styra över tankar som begränsar suveränens rätt att göra så, och han erkänner att det finna myriader vägar att påverka.  Man, undrar, funderade han på mind control, eller vad?!  (”Spinoza’s Political Philosophy” by Justin Steinberg, 2013.)  Spinoza har t.o.m. som axiom att staten är något naturligt (res naturalis), styrd av naturlagar.  (Inledande kapitlen avTractatus Politicus, ”Spinoza’s Political Philosophy” by Justin Steinberg, 2013.)  Som den konspirationsteoretiker han uppenbarligen var, plockar han ihop fakta och koncept från många olika håll, till en egen kompott, vilket naturligtvis har plockats upp inte minst i vänsterkretsar, senast prominent i franskt vänstertänk efter 1968.  Medan i USA få politiska filosofer på ett seriöst sätt engagerat sig i hans arbete, även om akademiskt intresse även där nu har väckts.  (”Spinoza’s Political Philosophy” by Justin Steinberg, 2013.)

Andra foliehattar är frimuraren Johann Gottlieb Fichte i nord-Tyskland, som i sin Address to the German Nation (Reden an die deutsche Nation) 1808 skrev om att ett skolsystem skulle införas som skulle göra det omöjligt för 19 av 20 att kunna föreställa sig något annat sätt att göra saker.  Vilken konspirationsteoretiker!  Och han lurade in kejsaren av Preussien i galenskaperna, King Frederick of Preussia, som den foliehatt han var, införde systematiskt ett sådant skolsystem som skulle säkerställa att den mänskliga föreställningsförmågan permanent utrotades.  Genom påtvingad skolning skulle alla lära sig att arbete för staten, även att ge sitt liv när staten så beordrade, var den största friheten av dem alla.  Vilka konspirationsteorier…

Man måste se upp med foliehattar, de är smittsamma.  Innan 1850, när Massachusetts som första stat i de amerikanska förenta staterna tvingade barnen att gå i skola, var läskunnigheten där 98%.  När Senator Edward M. Kennedys kontor för inte länge sedan gav ut ett papper om att läskunnigheten i Massachusetts aldrig hade varit så hög som den var innan man började tvinga barnen att gå i skolan så var läskunnigheten där 91%.  (Sheldon Richman, ”Separating School and State, How To Liberate American Families”.  Chapter 3, p. 1.  Quoted in Cara St. Louis, Harald Kautz-Vella, ”Dangerous Imagination, Silent Assimilation” (November 20, 2014), p. 37.)

Och förstås se upp med konspirationsteoretiker, som med Harvard-professorn Alexander Inglis, som 1918 gav ut en bok ”Principles of Secondary Education”, där han förklarar att avsikten med den amerikanska skolplikten var att den skulle bli vad den hade blivit för Preussen på 1820 talet.  Slå upp hans ”6 basic functions of school” som finns väl citerad på Internet, så ser du själv vilken dårpippi vi här har att göra med.  Söktips:  ”In his essay Against School and book The Underground History of American Education, Gatto explains the six basic functions of school outlined by Inglis.”  Eller med konspirationsteoretikern i det här citatet, ”In 1924, the great H.L. Mencken wrote for The American Mercury, that the aim of public education is not: to fill the young of the species with knowledge and awaken their intelligence. . . .  Nothing could be further from the truth.  The aim.. . is simply to reduce as many individuals as possible to the same safe level, to breed and train a standardized citizenry, to put down dissent and originality.  That is the aim in the United States . . . and that is the aim everywhere else.”  (Cara St. Louis and Harald Kautz-Vella, ”Dangerous Imagination, Silent Assimilation” (November 20, 2014), p. 40.)

Eller konspirationsteoretikerna i 6th International Congress of Philosophy år 1926 vid Harvard Universitetet, som kom fram till att ”soul or consciousness now is of very little importance”.  Det låter som en statusrapport, dvs att ’nu har vi lyckats dela upp själen i delar, i rationer, så att den nu är av mycket liten betydelse’, underförstått som motståndare.

Sådana foliehattar.
— LegeNet Holistisk detektivbyrå”

Slut citat.

Genom detta kan alla förstå varför beskrivningen av en autentisk läroplan är den logiska fortsättningen på texten om ”Autentopia – 2061”. Den första delen i trilogin avhandlar vandringen till det autentiska tillståndet och hur livet för de levande människorna ter sig.  Den andra delen är alltså en fördjupning av just den främsta av alla indoktrineringsanstalter – det obligatoriska utbildningssystemet, vilket idag syftar till att anpassa slavar till sina slavliv. En autentisk läroplan leder till var och ens individuationsprocess, där ev lönearbeten i vuxen ålder är en effekt av denna process istället för ett självändamål i syfte att tjäna en global elit, d v s bankirerna vilka kontrollerar världen idag!

Denna rättighet finns inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1), vilka stöds av och övertrumfar Svensk grundlag – Regeringsformen(2):

(1)

 Artikel 22

Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser. (min understrykning)

———————————————————

(2)

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med
Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

Problemet är att ”utvecklingen av hans eller hennes personlighet” idag kontrolleras av bankirernas egenintressen att genom utbildningssystemet fostra bort denna personlighet och ersätta den med anpassning till slavsystemet. Genom indoktrineringen vet de flesta inte vilka de själva är, och den kognitiva dissonans som uppstår genom att det ändå sipprar upp själsliga insikter om detta i medvetandet, vilka står i bjärt kontrast till vad indoktrineringen försökt pådyvla var och en, skapar neuroser och psykoser. Dessa friskhetstecken medicineras bort, med stöd av allt fler kreativa diagnoser, ety bankirerna äger förstås även läkemedelsbolagen…

I Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina af Autentopia

Det här inlägget postades i Ande och själ, Filosofi, Juridik, Kunskap och lärande, Penningsystemet, Psykologi, Samhällsförtryck, Samhällsgenererad ohälsa, Slaveriet vs Fred och Frihet. Bokmärk permalänken.

Kommentera