Nybro kommun förnekar sig inte…

…politikernas kapitalförstöring och självberikande når nya höjder – samtidigt som sjuksköterskorna tvingas till ideellt arbete på vårdinrättningarna för att kunna ge kommunmedborgarna adekvat vård. Karin Helmersson (C) går alltså in som samtalsterapeut med anledning av sjuksköterskornas oro – för pengarna räcker bara till politikernas löner – och till att spekulera i fastigheter för att sopa rent för ett gigantiskt industriområde! Men det är ju allmänt känt att den som bara har en hammare tenderar att se alla problem som spikar, och i brukssamhället Nybro är därför svaret på alla frågor ”industri” – egentligen inte konstigare än att svaret på alla frågor under medeltiden var ”Gud”. Allt beror på den mentala mognaden och i vilken paradigmatisk ram den kognitiva aktiviteten rör sig inom.

En lågt arvoderad politiker får såleds jobba gratis med kärnverksamhetens allt större brister medan de överbetalda kommunalråden får pengarna som sjuksköterskorna borde haft till fler arbetskamrater! På de flesta almanackor läser vi 2012, men bypolitikernas agenda verkar snarare spegla 1930-talets sämsta sidor – kollektivistisk maktfullkomlighet och ett kraftigt demokratiunderskott. Vad hände med den Erlanderska socialrealismen och den Mobergska liberalismen?

Igår fick jag en fantastiskt fin födelsedagspresent – Centrum för rättvisa tar juridiskt över bybornas 16 år långa kamp mot kommunens härjningar i området som till sin natur inte skiljer sig mycket från barbarernas – de äger bara rum på en mer subtil nivå. Tusen tack således till styrelsen på Centrum för rättvisa för detta beslut och förstås framför allt för juristernas kommande arbete mot kommunförtrycket!

Nybro kommun har under åren initierat mängder av översiktsplaner avseende området Harstenslycke/Smedtorp samt detaljplaner för de verksamheter i området som stödjer kommunens ambitioner – att förändra området från bostadsområde till industriområde. Tillsammans med byborna har jag drivit frågan sedan jag flyttade hit för 16 år sedan då planerna kom i dagern genom att kommunen ville köpa fastigheten. Den var då väldigt nedsliten och priset var därför lågt. På frågan vad kommunen hade tänkt göra med de andra familjernas hem om de köpte aktuell näringsfastighet, svarade dåtidens bypolitiker Bernt Svensson (S) och Jan Asplund (M) att man tänkte köpa husen efter hand som de blev till salu. Minsann!

Den döda hand som i och med köpet skulle lagts över byn var således den mekanism som skulle förse kommunen med allt billigare hus efterhand som grannarna sålde. Imponerande förslagenhet! Dessvärre är förslagenhet inte genererad ur intelligent långsiktighet utan av enfaldig kortsiktighet. Vi är ju som bekant på väg ut ur industriparadigmet och in i ett samhälle som bygger på idéers mångfald – en process som leder till maktförskjutning från kollektiv till individ. Det var länge sedan politiker kunde styra upp människors val av boende – vilket avspeglas med all önskvärd tydlighet här i Nybro där många av kommunens etableringar avseende bostadsområden fortfarande – i vissa fall efter 20 år (Rismåla) – har många tomter till salu. Inte ens i Pukeberg, som man ansåg vara så attraktivt har tomterna bebyggts – tio finns fortfarande kvar trots att man omarbetat tomterna för att kunna få dem sålda. Ett – Östra Hanemåla – är för övrigt helt nyetablerat – och på 70-talet hade säkert många varit intresserade. Jag sätter en guldtia på att ingen någonsin kommer att bygga en villa där – folk som eventuellt flyttar till Nybro har helt andra kriterier!

De reproducerade värderingarna har nu övertagits av nästa generation; Markus Lund (S) och Peter Lilja (M). I ett brukssamhälle som Nybro produceras ingen ny kunskap bland bypolitikerna – den egna makten är viktigare än samhällets utveckling. Politikerna klubbar igenom varandras ökade arvoden – givetvis i skenet av förhoppningar om att själv kunna överta de attraktiva tjänsterna så småningom. Bernt Svensson såg t ex till att fostra Markus Lund i ”rätt” tänkande och vid en viss nivå övergår detta till ett internaliserat tillstånd – om vederbörande någonsin tänkt en egen tanke vill säga?  Nästa kandidatpar är Karl Längberg (S) och Jonas Algotsson (M). Groupthink är kollektivismens bästa vapen och demokratiutvecklingens gissel – filmen nedan (Asch-experimentet) illustrerar mekanismen med all önskvärd tydlighet:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iRh5qy09nNw

Nu har det till och med gått så långt att S och M samregerar i Nybro, vilket i praktiken innebär att vi inte har något oppositionsråd i Nybro. Eftersom M samlade fler röster i kommunvalet 2010 fick C – Christina Davidsson (det gamla oppositionsrådet Stig Davidssons dotter för övrigt) stryka på foten och överlämna posten till Peter Lilja – och genom samarbetet med S försvann således opposionen på kommunalrådsnivå. Detta tillstånd har förstås rubbat maktbalansen mellan kollektivistisk barbarpolitik och en mer individualistisk och mänsklig politik.

Symptomatiskt för det politiska tillståndet i brukssamhället Nybro, så har alltså en ny fördjupad översiktsplan initierats. Du hittar huvudsidan här. Det stora blå streckade fältet är alltså ett nytt industriområde och omfattar 15 bostadhus utöver attraktiv mark som skulle göra mer nytta för nyetablering av bostäder – lantvillor och hästgårdar enligt marknadens efterfrågan! Området omfattade tidigare 16 hus – men ett av dem köpte kommunen (för ca 400 000 vill jag minnas), och hyrde ut ett tag. Hyresgästerna ville köpa loss huset men det fick de inte och istället rev kommunen det för ca 5 år sedan – enligt uppgift för att det var angripet av husbock! Sannolikheten för ett sådant sammanträffande ligger förstås ganska nära noll. Strax därefter köptes ytterligare ett hus in – denna gång för 700 000. De senaste hyresgästerna ville också köpa loss huset men det fick de förstås inte och de har nyligen flyttat, och i dagarna ska även detta hus rivas via anbud. Ursäkten är denna gång att det är mögel i badrummet! Det kan mycket väl vara sant eftersom huset inte är renoverat sedan 70-talet – men vem river ett hus för ett lokalt mögelangrepp?! Kapitalförstöringen för kommunens ambitiösa industriplaner är således uppe i ca 1 100 000 kronor jämte rivningskostnader. Hur många sjuksköterskor motsvarar det!?

Som om inte detta vore nog köpte kommunen in en gård på 108 hektar förra året för 13 000 000! Den behövs för en detaljplan enligt protokollet – minsann – är man så långt kommen i processen redan innan översiktsplanearbetet är till ända! Bonden som äger den mark som kommunen vill ha till den norra delen av det överambitiösa industriområdet har erbjudits hela eller delar av gården som ersättning för de 55-60 hektar som kommunen vill ha. Detta förfarande kallar vi i vardagslag för spekulation och det ska inte kommunerna ägna sig åt. De ska ägna sig åt vård, omsorg och utbildning till sina medborgare. Särskilt som Nybro är en kommun med stora ekonomiska bekymmer – inte minst med anledning av många år av negativt finansnetto. Hur många sjuksköterskor motsvarar 13 000 000 jämte ränta?!

Samrådstiden avseende den fördjupade översiktsplanen var 1 mars till 30 april, och självklart inkom vi med ett yttrande som omfattade 12 av de 14 familjerna som äger sina hus byn samt av boende i de tre lägenheterna som jag för närvarande har uthyrningsklara. Samrådsyttrande från byborna i Harstenslycke/Smedstorp/Verktygsgatan Man bor ju förstås lika mycket som hyresgäst som villaägare.

Om planerna går i lås kommer dessutom lägenheterna att bli fem inom något år – och sex inom ca tre år – utöver den jag bor i själv – och därigenom övergår huset till en möjlig försörjningskälla, även om jag också planerar föreläsningsverksamhet. (En mer filosofisk med rubriken Systemkollaps, kreativitet & visionsbyggande som vänder sig till universitet/högskolor och visionära organisationer, samt en mer konkret och jordnära med rubriken Kreativitet för livsstilsföretagande & överlevnadsstrategier som vänder sig till till landsbyggdsutvecklande organisationer och genomförs i mindre grupper med tillämpade praktiska övningar.) Genom detta ingrepp i min verksamhet så strider kommunens planer inte bara mot äganderätten utan också mot näringsfriheten. Vem vill hyra lägenheter på ett industriområde där husen runt omkring försvinner ett efter ett? Vem vill köpa en näringsfastighet med de förutsättningarna – oavsett ett totalrenoverat objekt med gott överskott?!

Denna kommunala strategi kallas förslumning och dess motsats är begreppsligen gentrifiering, d v s att istället aktivt lokalisera attraktiva element i ett område för att tillskapa ett ökat intresse. Här har byborna själva tillskapat attraktion genom sitt genuina intresse för sitt välunderhållna boende och orsaken till det är läget, dels att att byn har lantlig karaktär med mycket luft mellan husen framför allt att byn är belägen österut mot Kalmar. Vidare har Kalmar läns museum tillsammans med Nybro kommun inventerat bebyggelsen i Nybro stad och uppmärksammat flera av husen i byn som intressanta eller särskilt intressanta ur kulturmiljösynpunkt.

I praktiken innebär det att de har ett bevarandevärde vid en detaljplaneläggning. Är strategin således kanhända att köpa upp husen och riva dem innan en detaljplan utverkas? Det rimmar dåligt med protokollet avseende Spakstorp 1:1 – där en detaljplan används som ursäkt för köpet! Strategin är förstås att knapra en bit i taget och detaljplanelägga valda delar lite i taget så att politikernas ambitioner kan saluföras som en evolutionär naturlag istället för maktmissbruk och medborgarförtryck.

Av den anledningen är det antagligen mer väsentligt att tvinga fram en detaljplan avseende bostadsområdet eftersom kommunens andrahandsstrategi när man inte lyckats driva igenom sina ambitioner, helt enkelt har varit att backa och ställa in strategispaken på ”icke-handling”. Varje gång en planambition presenteras så får de ju sin vilja och sina intentioner uttryckta offentligt – vilket förstås är nästan lika effektivt som att få igenom dem – det är bara tidsaspekten som skiljer! Dock tycks det finnas ett nytillkommet lagutrymme som juristerna på Centrum för rättvisa verkar vara tillämpbart och som de förhoppningsvis anser intressant att pröva i kombination med äganderätten. 16 år är en mycket lång tid – och vi tycker att det får vara nog med stollaproven nu!

Området är på intet sätt negativ för boende – hus i området har sålts via budgivning och renoverade hus i närheten – även orenoverade – säljs i princip omedelbart just p g a kommunikationerna och kort bilväg till Kalmar. Det vore naturligtvis mer intelligent av politikerna att använda detta faktum för att vända den negativa befolkningstrenden och som omväxling tillskapa bostäder där folk vill bo , särskilt som planerade mötesspår öppnar möjligheten för pendeltåg även från vår by Harstenslycke/Smedstorp. Pendeltåg är redan inköpta dessutom – men politikernas reproducerade prestige slår förstås högre!

I översiktsplaneprocessen ingår att Länsstyrelsen ska yttra sig, och detta har skett. Deras bedömning är sammanfattande att industriplanerna för en så liten kommun som Nybro är förvånansvärt omfattande. Länsstyrelsen yttrande avseende Nybro-FÖP:en Till vardags  kallar vi ju detta storhetsvansinne! 🙂

Intressant nog arbetar Centrum för rättvisa  med ett nästan identiskt fall i Eskilstuna kommun – i byn Folkesta. Enligt telefonsamtal med juristen Anna Rogalska-Hedlund så har kommunen i Eskilstuna insett att de lägger en död hand över byn – och man får ju då hoppas att moralen räcker till agerande och ansvar därefter! I Nybro kommun har det däremot aldrig funnits några tveksamheter om att politikerna haft dessa insikter – de har istället använt sig av detta förhållande aktivt, men så står inte heller heder och moral särskilt högt bland de självberikande politikerna – vare sig sossar eller moderater!

Skrattframkallande nog bevistade kommunfullmäktige en föreläsning om de fem  s k härskarteknikerna – en teori av Berit Ås. Med en gnutta självreflektion skulle politikerna kunnat se sig själva i detta – de uppfyller alla kategorier med råge – några exempel av många fler förekommande följer nedan:

– Osynliggörande

Politiker svarar inte på kritiska mail, ignorerar bybornas otaliga förslag på alternativa lösningar – eftersom de förstås inte vill ha någon lösning utöver den egna! Vilka tror de att de är?


– Förlöjligande

Vi har blivit utskrattade på möten när vi framhållit byns kvaliteter och utvecklingspotentialer – som en positiv marknad dessutom instämmer i. Vilka tror de att de är?


– Undanhållande av information

1996 kröp det fram utan att någon i byn hade en aning om det – att mötesspår och logistikcentrum skulle etableras över samtliga hus vid fullt genomförande. Sedan har planförslagen initierats och besluten skett över våra huvuden kontinuerligt – . Till exempel läste vi i tidningen om ett s k frukostmöte där kommun och näringsliv diskuterat byns framtid – eller brist på framtid naturligtvis. Vilka tror de att de är?


– Dubbelbestraffning

Vi ska inte bara ge upp vårt boende och våra verksamheter rent fysiskt, vi ska också agera bank tills kommunen godtyckligen har lust att köpa något hus när det blivit tillräckligt billigt – genom kommunens förslumningstaktik och ständiga planförtryck. Vilka tror de att de är?


– Påförande av skuld och skam

Det anses också vara vårt eget fel att vi flyttat hit, vilket explicit uttrycktes av dåvarande statsarkitekt (numera länsarkitekt!) Kerstin Ainouz via en artikel i lokalmedia. Enfalden är omfattande således och förstås politikerinitierad – vad är inte folk beredda att säga för att få behålla sina jobb!? Vilka tror de att de är?

Ja, vilka tror de att de är kollektivisterna? Nybro kommuns politikerbyk blir inte lätt att få rentvättad – särskilt som medborgarna, vare sig vi är livsstilsföretagare eller sjuksköterskor, blir de som får notan. Denna självförhärligande maktsjukdom är betydligt mer skadegörande än både husbock och badrumsmögel. Sanering å det grövsta rekommenderas således! 😉

Ni får ursäkta det extremt långa och kanske tröttande inlägget idag, men syftet utöver att bidra till utrensningen av maktfullkomlighet genom spridning av information kring förtryck och övergrepp är även att ha ett samlande dokument att hänvisa media till.

Ha som vanligt vänligen en riktigt fin helg! 🙂

 

Det här inlägget postades i Harstenslycke, Samhällsutveckling. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.