Om statliga överträdelser reflekterar Carl Norberg idag…

…och det kan ju vara passande att reblogga hans inlägg med anledning av författandet av mina skadeståndskrav med anledning av proposition 2017/18:7  Skadestånd och Europakonventionen. Sist i inlägget hittar du Palanthirs inlägg i fulltext, och nedan en välformulerad teaser:

…//…de flesta människor föredrar att leva i ett tillstånd av förnekelse, där de till exempel vill tro att regeringen i princip älskar dem, vet vad som är bäst för dem och strävar efter att skydda och ge dem lycka och välfärd. Människor vill tro att eftersom de har bemödat sig om att lägga trettio minuter vart fjärde år på att rösta, så skapar detta någon form av verklig lojalitet mot dem själva från den styrande maktens sida, trots att makt faktiskt betyder – kraft att bryta motstånd. Människor kan – vill – bara inte föreställa sig att de själva skall utsättas för makten, att de själva utgör motståndet, trots att de faktiskt ser otaliga exempel på just detta varje dag… herregud, de lever ju i en demokrati. Det har vi ju alla fått lära oss.

Det börjar så smått gå upp för folk att i ett materialistiskt system så är det de som kontrollerar pengarna som har den reella makten. Det innebär par definition att det folk röstar på vart fjärde år – oavsett vilket parti de väljer – är en röst på centralbanksystemet.

Det enda vettiga att göra – för demokratiutvecklingen – är därför att sluta betala lån och låta bli att rösta. Bolaget KRONOFOGDEMYNDIGHETEN skulle förstås implodera, och tingsrätterna skulle få fullt upp med att undersöka om bankerna har kvar säkerheterna i original. Om de inte har det – efter att ha sålt dem i derivatkaruseller efter Lehmankraschen 2008 – så har de ingen rätt att sälja människors egendomar exekutivt eftersom de redan sålt säkerheterna. Inte ens en bank borde kunna tillåtas att sälja samma egendom mer än en gång ens i den beredvilligaste av stater.

Det de däremot tillåter sig är att likställa sin egen insats att trycka på några tangenter för att generera krediterna, medan människor ofta lägger eoner av tid och engagemang på sina hem. Det finns en lag mot oproportionerliga jämförelser och klubbslag för sådana arrangemang, vilken kallas just proportionalitetsprincipen. Den regleras bl a genom 8§ polislagen och 24kap i rättegångsbalken RB. Så här svarar Lawline en frågeställare, citat, mina fetningar:

Behovs- och proportionalitetsprincipen

2007-02-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej Jag undrar vad proportionalitets- och behovsprinciperna är. Jag har letat och letat men hittar inget.
SVAR
De principer du nämner är principer som skall prägla statsmaktens maktutövning, och gäller vid myndighetsingripanden av olika slag. Man brukar tala om behovs- och proportionalitetsprincipen vid straffprocessuella tvångsingripanden, såsom häktning, anmälningsskyldighet hos myndighet, etc.Behovsprincipens innebörd är att myndigheter endast får använda tvång och tvångsmedel om det behövs för att lösa en uppgift. Tvånget skall också vara verkningsfullt, det vill säga att syftet med tvångsingripandet uppnås. Behovsprincipen anses vidare ge uttryck för att myndigheterna vid användandet av tvångsmedel skall välja det minst ingripande alternativet för att lösa uppgiften. Det är alltså förenligt med behovsprincipen att ålägga någon anmälningsskyldighet hos polisen i stället för att häkta vederbörande, om samma resultat kan uppnås med bägge alternativen.Behovsprincipen är i viss mån lagstadgad, exempelvis i 8 § polislagen och rättegångsbalken (RB) 28 kap 14 §, men anses vara en allmänt gällande princip.Proportionalitetsprincipen liknar behovsprincipen, men här fokuserar man på de negativa konsekvenser för den enskilde ett tvångsingripande medför. Den skada som exempelvis ett ingripande åsamkar den enskilde måste stå i någon sorts proportion till vad man kan vinna med ingripandet. Även vid lagstiftning använder man sig av proportionalitetsbedömningar. Skall man inskränka exempelvis en rättighet genom lag krävs sålunda att syftet med inskränkningen står i proportion till dess skadeverkningar. Proportionalitetsprincipen återfinns i exempelvis rättegångsbalkens kapitel om tvångsmedel (24-28 kap, http://www.lagen.nu/1942:740) och nämnda 8 § polislagen (här). Även regeringsformen 2 kap 12 § (http://www.lagen.nu/1974:152) och ett flertal artiklar i europakonventionen (exempelvis art 3, 5 och 8, här) anses ge uttryck för proportionalitetsprincipen. Vänligen,
Mårten Andersson

 
Lawlines Mårten Andersson referererar ju i slutet till just artiklar i Europakonventionen, vilka alltså den 1 april blir förankrade i svensk lagstiftning även författningsmässigt. Tidigare (sedan 1996, och förstärkt sedan 2010) har förankringen funnits i grundlagen. Genom att EKMR är ett lagprövningssystem, är domstolar och förvaltning ålagda att lagpröva – alltså jämföra nationella lagar med EKMR. Om en tjänsteman underlåter sig att vidta denna obligatoriska lagprövning har vederbörande agerat rättsvidrigt. I mitt skadeståndsärende har ALLA aktörer agerat rättsvidrigt!Svaret på Carl Norbergs indirekta fråga, vilken han själv för övrigt mycket väl känner till, är att endast ett penningsystem som tjänar folket kan vara tillåtet i en rättsstat, och endast en demokrati som kringgår de självberikande politikerna – den nya adeln – kan vara tillåtet i en rättsstat, d v s direkt demokrati där enskilda medborgare röstar på sakfrågor på olika nivåer via sin dator.

När de ockulta inflytandena (läs frimurarna) i domstolar och förvaltning har sparkats ut och Sanningsparadigmet framträder allt klarare medan Illusionssystemet försvinner i historiens dimma, kommer vi att ha en rättsstat istället för en maktstat.För att uppnå det, måste vi vända skeppet 180 grader och därmed återta folkets makt såsom den beskrivs i grundlagen Regeringsformen. Genom att grundlagen med dess lagprövningsobligatorium ignoreras av domstolar och förvaltningar, kan vi ju konstatera att folketes demokrati har kapats och med magiska ord och dolda förehavanden, har förvandlats till en illusion.Med förhoppningar om en lärorik folkbildningsdag…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

———————————————————————————————————

Ohållbart Status Quo

Den nuvarande situationen är inte bara en bedrägeri. Det är kanske den yttre gränsen, det ultimata uttrycket för människors förmåga att gripa efter halmstrån och hoppas att rida på det till stjärnorna … en indikation på den oändliga okunskapen hos människorna om sig själva.

Detta är inte en lätt uppgift att ta sig an för någon människa, eftersom de flesta människor föredrar att leva i ett tillstånd av förnekelse, där de till exempel vill tro att regeringen i princip älskar dem, vet vad som är bäst för dem och strävar efter att skydda och ge dem lycka och välfärd. Människor vill tro att eftersom de har bemödat sig om att lägga trettio minuter vart fjärde år på att rösta, så skapar detta någon form av verklig lojalitet mot dem själva från den styrande maktens sida, trots att makt faktiskt betyder – kraft att bryta motstånd. Människor kan – vill – bara inte föreställa sig att de själva skall utsättas för makten, att de själva utgör motståndet, trots att de faktiskt ser otaliga exempel på just detta varje dag… herregud, de lever ju i en demokrati. Det har vi ju alla fått lära oss.

Att ingen av oss har i verkligheten någonsin varit ens i närheten av att leva i någonting som rätteligen skulle ha kunnat kallas för demokrati i förhållande till vad vi ofta har uppfattat att begreppet innebär, det är fortfarande bara ett obehaglig frö till en misstanke i den breda allmänhetens medvetande. Inte så många vill erkänna att de är totalt grundlurade. Kejsarens nya kläder på steroider. Men fröet har ändå börjat gro, på grund av det omgivande klimatet.

Den breda allmänheten kommer dock inte ännu att erkänna att hela systemet nu har blivit öppet korrupt och inte bara i det dolda, vilket nu helt uppenbart innebär att de bara bryr sig om att bevara sig själva. Det skulle nämligen annars innebära att människor skulle behöva göra ett livslångt byggande av trosföreställningar till ingenting och många är helt enkelt för psykologiskt svaga för att våga göra något sådant. De vill helt enkelt inte ännu ställas inför möjligheten att deras hela värld har baserats på lögner och att deras liv inte är och heller aldrig har varit deras i någon egentlig mening. Processen tar tid, men den är igång och den går inte att stoppa.

Festmissiv med farlig dramatik höjer som bekant reaktionstemperaturen och ökar på utvecklingshastigheten i det allmänna medvetna medvetandet, men det är på både gott och ont givetvis, så mitt i all eskalerande geopolitisk dramatik, så måste människor nu börja att betrakta sina egna känslogrundande värderingar, antingen frivilligt eller beroende på yttre tvingande omständigheter, eftersom status quo inte längre håller som beskrivning av den uppfattade verkligheten.

28168788_10213581546187813_6164262091991868776_n.jpg

Publicerat i Bloggtips, Egna domstolsprocesser, Juridik, Korruption, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling | Lämna en kommentar

Studenterna i Scola Autenticum…

…får, under en intensiv period i skrivarstugan för min egen del, hålla till godo med tidigare författat läromedel. Jag har skrivit tusentals inlägg sedan bloggstarten hösten 2010, och ett tips är klicka på kategorierna till höger. Just de som handlar om texten Autentopia – 2061, kan vara viktiga att fördjupa sig i eftersom de beskriver ett världssystem 180 grader diametralt olikt det vi har, d v s ett humanistiskt som är inrättat för människor istället för ett teknokratiskt inrättat för självberikande för några få.

Det är absolut inget fel att  utveckla robotar och 3D-skrivare. Det som är väsentligt är att vinsten som uppstår när människor ersätts av maskiner, tillfaller människorna. Det kan innebära frihet i fråga om perioder av högre lön, blandat med perioder av frigjord tid.

Eftersom världssystemet är materialistiskt, måste de mänskliga behoven stå tillbaka för systemets representanters vilja till makt. I praktiken innebär det att familjens behov ställs mot maktens. Den konkurrenssituation som med nödvändighet uppstår, har fram till nu inneburit maktens hegemoni.

Det har möjliggjorts av undanhållande av folkens rätt att ta del av naturresurserna, vilket i sin tur skapat uppdämda behov av tryggad tillgång på mat, kläder och en mängd prylar, vilka med teknikens hjälp och smart marknadsföring ständigt uppgraderats. Idag ser vi ohållbarhetens bortre gräns genom att datorer och mobiler slutar fungera genom inbyggd begränsad livslängd, eller genom att hårdvaran inte längre klarar av att uppgradera till ny mjukvara.  Å andra sidan är ju datorn och mobilen verktyg för access till den virtuella, alltså icke materiella världen, och den ersätter en oändlig mängd materia. Å tredje sidan är datorn ett spionverktyg för systemet, och mobilen en strålningshärd till skada för människan.

Vidare är maten besprutad, d v s förgiftad för att skördarna ska bli högre, liksom tillsatt en uppsjö av E-nummersämnen för att den ska smaka bättre, se aptitligare ut samt hålla längre. Kläder dumpas när de inte säljs istället för att skickas till behövande, vilka gjorts behövande genom det centralbankssystem som kontrollerar den globala ekonomin. Det är ur den svarta moralens perspektiv förståeligt att företagen inte kan riskera att någon tar bilder på människor i flyktingläger, vilka går omkring i överskottskläder – som de dessutom fått gratis!

Som enskilda individer är vi olika känsliga för gifter och strålning. Om jag inte löst gåtan själv 2006 efter otaliga besök hos olika läkare, så hade jag varit död idag. Jag blev erbjuden förtidspension eftersom ingen kunde finna en lösning. Därför slutade de leta. Det var istället min intuition som räddade mig genom mitt undermedvetnas envishet att om och om igen skicka en bild på ett bokomslag. Till slut köpte jag boken och lösningen var att endast äta processad mat, ekologiska grönsaker och frukt. Livet vände därmed på en femöring…

När sedan Stefan Jarls film Underkastelsen kom 2010, fick jag förklaringen till min tidigare insikt om att tomater, paprika och äpplen är särdeles giftiga eftersom det inte går att skölja av köttet dit giftet når i dessa fall. Stefan Jarl intervjuar 27 forskare världen över för att informera oss om vad dessa också hormonstörande ämnen innebär för människans fortplantning. Se den!

Med detta sagt, uppstår frågan hur det kan komma sig att läkare och försäkringskassa kan utöva makt över oss enskilda människor – skattebetalare dessutom! Uppenbart är de inte allvetande, och kan därför inte sättas i Universums/Guds allvetande ställe. De har således ingen rätt att döma människor till tvångsarbete eller till döden genom uteblivna utbetalningar från sjukförsäkringen.

De flesta har dessvärre svårt att se detta självklara. Först när de själva eller en närstående drabbas av statens förtryck genom Big Pharmas yttersta nervtrådar – vårdcentralerna – blir sanningen och empatibristen uppenbar.

Nedanstående lilla filmsnutt är mycket nyttig för alla samhällsmedborgare att se. Den handlar om de som inte orkade leva längre p g a det materialistiska systemets lakejer:

Just denna utredning handlade om sjukförsäkringens bortre gräns, ett aktuellt ämne för flera år sedan. Idag råder samma förtvivlan bland de assistentberoende. För att det ska verka som om utvecklingen går framåt, tillsätts utredningar, nya begrepp etableras, men syftet är alltid att berika de makthavande på folkets bekostnad.

Den aggressiva ESO-utredarens röst vi hör i bakgrunden är en produkt av den skuld han med rätta känner inför uppräknade människors levnadsförhållanden och ännu värre öden. Ingen ofullkomlig människa kan nämligen sättas i Universums/Guds ställe. Den fullkomlige skulle inte ens vilja försöka.

Autentopia – 2061 är en folkbildande text, i syfte att utveckla medvetandet, men du kan som sagt redan nu läsa om hur ett autentiskt samhälle skulle kunna se ut genom att läsa inläggen i  de översta kategorierna till höger. Efter pågående skrivprojekt är det dags att äntligen färdigställa Autentopiaboken…

Önskar alla studenter i Scola Autenticum ett riktigt härligt sportlov, och de äldre dito en  riktigt härlig vecka…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet! 🙂

<3 C.

Publicerat i Filmtips, Miljögifter, Samhällsförtryck, Samhällsgenererad ohälsa, Scola Autenticum, Svensk politik | Lämna en kommentar

Valtider och rättssäkerhet

FOLKRÖRELSERNAS TID INFÖR VAL 2018.
8 februari, 2018

Det är valår i Sverige. Det är även dags att utkräva ANSVAR av både tjänstemän och politiker.

Resultat är en nystartat folkinitiativ som vill precis detta och i Facebook Gruppen kan nedan läsas. Följ gärna utvecklingen.

”Inför valet 2018 finns det två sakfrågor som bör ligga i topp i det svenska folkhjärtat. – Tjänstemannaansvar och rättssäkerhet för beslutande. För den som inte ännu greppat hur det står till i den svenska statens förhållande till rättssäkerhet kan nedan redogörelse bidra med förhoppning om krav på politiker och tjänstemän att bli ansvariga för beslut. Riksdagen röstar på lagförslag och när en majoritet beslutat klubbas lag. Tjänstemän beslutar med orättssäker handläggning om människors liv.
Att besluta vad som gäller som lag är ett stort ANSVAR. Dock finns inget ansvar att utkräva av de sk folkvalda för de är inga rättssubjket i Sverige. Många är missnöjda med politiker som inte lyssnar på vanligt folk eller ens bryr sig om att svara på frågor från enskilda och ändå innehar dessa individer makt att besluta fast på laglös grund. Enskilda individer (fysiska personer) krävs dock att följa Svensk Lag samt att identifiera sig vid tillfälle att rösta.
Att ett laglöst kollektiv är utanför det fiktiva rättssystemet som enskild fysisk person röstar fram dvs två olika världar möts trots att detta inte är acceptabelt i andra fall inom systemet. Tex, du kan inte agera inom systemet utan Identifikation samt ett personnummer eftersom du då inte agerar som ett rättssäkert registrerat rättssubjekt.
Varför accepterar Du att en politiker eller sk folkvald är undantagen från ansvar i systemet som för övrigt är den bolagiserade svenska staten? Bör inte en beslutsfattare med så mycket makt ha fullt kommersiellt och juridiskt ansvar för beslut? Drabbade av sjukförsäkring som nekas, ett dåligt fungerande rättsväsende, korrumperade beslag av egendom genom Kronofogden och banker som inte håller muntliga avtal, omhändertagande av barn av socialnämnd är bara några exempel på vad som kan ske när det inte finns ANSVAR att utkräva enligt svensk lag. Trots detta betalar
enskilda individer skatt och bekostar denna korrupta laglösa ansvarslösa metod.
TJÄNSTEMANNAANSVAR.

Det som Olof Palme tog bort ska nu införas med strikt ansvar för skada på person eller egendom av en tjänsteman. Arbetsgivaren / Uppdragsgivaren ska utfärda fullmakt med fullt juridiskt och kommersiellt ansvar för den som fattar beslut över en enskild fysisk person. Den utan fullmakt att teckna för en svensk myndighet eller organisation ska redovisa detta med vem som är fullt juridiskt och kommersiellt ansvarig för beslut som fattas av den utan fullmakt att teckna för rättssubjekt. Svensk Lag ska införas med straffansvar för beslut fattad utan fullmakt.
PARTINAMN OCH POLITIKER.
Det finns i dag partinamn som på Statistiska Centralbyrån är registrerat med organisationsnummer och även samma namn och olika organisationsnummer. Säte eller styrelse är inte registrerat. Detta är en säkerhetsbrist och innebär att partipolitiskt namn är en laglös korrupt svensk organisation eller flera organisationer med samma partinamn. Varje partinamn som inte är offentligt registrerat med organisationsnummer och säte är inte ett rättssubjekt (ingen rättskapacitet) utan är en säkerhetsbrist och är en felkostnad för varje enskild skattebetalare i Sverige. Det offentliga som bekostas av enskild skattebetalare ska inte ha svarta hål som inte är offentligt registrerade med full insyn till granskning och ansvar inför en enskild skattebetalare. En partipolitiker i dag är bara en fysisk person som rättssubjekt utan personligt ansvar och risk för säkerhetsbrist i producerat resultat (brev, e-brev, beslut) när ett parti(politiskt)namn inte är registrerat rättssäkert i Sverige.

KRAV.
Varje partipolitiska namn ska registreras som ett offentligt rättssubjekt med ett unikt namn och ett unikt organisationsnummer och redovisa styrelse och säte. Varje representant ska registreras lagligt som partimedlem. Samma ansvar som tjänstemannaansvar ska gälla för de sk folkvalda politiker.”

https://www.facebook.com/groups/1688935691128306/

Viktiga frågor att ställa sig själv, till politiker, valmyndigheten och alla andra runtom innan valet är:

Varför röstar jag på politiska partinamn som INTE är rättssäkert registrerade på SCB med ett namn och ett organisationsnummer med styrelse och säte redovisat?
Varför är inte de sk folkvalda rättssäkert registrerade som medlemmar i ett politiskt parti?
Varför ska en enskild röstberättigad registrerad med röstkort identifiera sig för att ge bort sin makt till en kontrollmakt dvs orättssäkert svenskt politikst partinamn där laglös(a) korrupt(a) sk folkvald(a) får makt att besluta i Riksdag genom att rösta på lagförslag?
Hur kan en svensk lag vara laglig när laglösa kollektiv beslutar om lag?
Här ligger det fundamentala felet.

I en artikel i NewsVoice https://newsvoice.se/2018/02/12/ulf-bittner-tjanstemannaansvaret/#comment-277159 skriver Ulf Bittner även om det borttagna tjänstemannaansvaret som blev avstampen till den korruption som idag råder i Sverige.

Nu är det perfekt timing att pressa dessa frågor för det börjar röra på sig i pissmyrstacken nu.

En grupp om Nekad SjukförsäkringNekade sjukförsäkring på Facebook
EU anmälan blankett har även lämnat in anmälningar på systemfel i rättssäkerheten för sjukförsäkringar som Försäkringskassan handlägger.

Det ligger numera i det svenska folkhjärtat att se till att det som blev fel nu blir rätt.

Glöm aldrig att den offentliga makten utgår ifrån folket!

Med frid i frihet!

<3 Stella

Publicerat i Stella utreder | Lämna en kommentar

Nybro kommun – kommunismens högborg…

…genom sina maktfullkomliga representanters omoral genom ständigt ljugande och sopande under mattan.

En insändare  i Barometern avslöjar den odemokratiska hanteringen kring avskedandet av en anställd. Denne har inte fått komma till tals i ett ärende, utan har istället avskedats med 700 000 kronor som plåster på såren. Insändaren hittar studenterna i Scola Autenticum inklistrad i fulltext sist i inlägget.

Nybro kommun bär arvet efter många årtionden av totalitär makt genom en sossemaffia från Orrefors. Såsom de kollektivister marxister genom sin ideologi är, ligger de inte långt från den polariserade ideologin fascismen, vilken på samma sätt som marxismen kan uppträda som ett flertal olika grader i helvetet. I Sverige kallar vi dem partimässigt bl a moderater. De är således rörande överens om hur kommunen ska styras – det är därför de samregerar så bra!

Ingen har skrivit om den svenska totalitarismen så bra som Roland Huntford, och ingen har upplevt den så explicit i den juridiska sfären som professor emeritus Jacob FW Sundberg. Huntfords bok hittar du som PDF nedan, och de flesta av Sundbergs texter hittar du på IOIR.

The_New_Totalitarians__Brave_New_Sweden___1980_

Målet för kollektivisterna är att koncentrera makten till ett fåtal individer, och måste för att lyckas med detta förslaget hålla sanningens fula tryne borta från de som betalar deras löner, arvoden och administration.

Dessa kallar vi skattebetalare, och dessa är de som i realiteten har makten över de representativa politikerna. Tyvärr representerar dessa enbart sig själva och ägnar sig främst åt sin egen självberikning, och det är detta förhållningssätt som kräver tidigare nämnda förslagenhet för att upprätthållas och eskaleras.

Till skillnad från begreppet ”intelligens” innehåller begreppet ”förslagenhet” inga långsiktiga moraliska överväganden som gynnar samhällets utveckling, utan tillämpningen av denna förslagenhet avser endast att skydda de maktfullkomliga.

För dem spelar moralen ingen roll eftersom de är materialister och deras medvetanden är därför för outvecklade för att begripa att de ackumulerar självgenererad skuld som förr eller senare kommer ifatt dem och briserar som vilken bubbla som helst –  en uppblåst börsbubbla, en uppblåst bostadbubbla eller en uppblåst jobbubbla för att använda högaktuella exempel.

Det är själva uppblåstheten som blir den representativa demokratins död tids nog när tillräckligt många mer utvecklade medvetanden ser igenom illusionen. Som jag tidigare skrivit många gånger, och vars moralteori är en av hörnstensteorierna i Autentopia – 2061, så beskriver Lawrence Kohlberg moralutvecklingen som en trappa:

Teorin bygger på att moraliska överväganden, som är en förutsättning för ett etiskt beteende, har sex identifierbara utvecklingsfaser. Dessa faser kunde ingrupperas i två nivåer. Kohlberg var främst intresserad av rättvisa, och hade rättvisan som utgångspunkt för studien.

Nivå 1 – Den förmoraliska nivån
1. Lydnad och straff styr moraliska överväganden, och syften har ingen betydelse
2. Jagorientering
Nivå 2 – Den konventionella nivån
3. Interpersonell inriktning, där barnet agerar för andras godkännande
4. Lag och ordningsorientering
Nivå 3 – Den postkonventionella nivån
5. Kontraktualistisk oritentering, där samhället och världen styr moraliskt handlande
6. Orientering mot universella principer, där samvetet styr och principerna är desamma för alla människor

Även om Kohlberg förknippade dessa faser och nivåer med vissa åldrar, menade han att även vuxna kan vara utpräglat förmoraliska, och låta egenintresset avgöra i dilemman.

Steg 1. förknippade han med auktoritär etik, 2 med relativism, 3. med bibehållande av sociala roller, 4. med fundamentalism, 5. med majoritetsbeslut och demokrati, och 6. med konsensus och där rättvisan avgör vilka lagar som äger giltighet.

Som vi kan se befinner sig Nybro kommuns representanter på första steget i trappan, och det kan jag, efter snudd på 20 år med dessa avarters regerande intyga. Särskilt som representanter från samhällsbyggnadskontoret visade intresse för min egendom även efter den officiella markeringen av aktuell mark som vattentäktsområde istället för industriområde, vilket var det stående epitetet i planförtrycket sedan 1996. Det blev förstås inte mindre misstänkt av att en anställd ropade in min familjs egendom i en olaglig auktionsförrättning för halva priset. Kommunpatrasket är helt enkelt för dumma för att veta när det är dags att ge upp.

Den nya skadeståndslagen kommer förhoppningsvis att reglera de 18 miljoner som kommunen är skyldig mig och vill de som i aktuellt fall slippa den rättegången kan de förstås betala ut summan redan nu!

Intressant är dock att kommunerna är försäkrade mot skadestånd, vilket innebär att skattebetalarna  istället står för försäkringspremierna. Aktuellt fall – liksom det jag själv sätter i rullning framledes med fokus på den nya skadeståndslagen,  är således inte främst en ekonomisk fråga för skattebetalarna, utan en moralisk. Bästa sättet att komma förbi det problemet är att fostra materialistiska – alltså lika fördummade och förslagna samhällsmedborgare som de själva är.  Men gränsen är kanske nådd nu och kravet om att följa lagen och göra rätt från början, blir kanske ett högst realistiskt krav inför valrörelsen?

För den som är ny läsare av Autentopiabloggen, finns mängder av blogginlägg skrivna om Nybro kommuns representanter, så det är bara att söka så finner du! 🙂

Med detta tillönskas en fin folkbildningshelg…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

 


Kommunen valde att inte ta några risker

Det finns klara brister i handläggningen när Nybro kommun köpte ut en anställd, hävdar skribenten.
Det finns klara brister i handläggningen när Nybro kommun köpte ut en anställd, hävdar skribenten.

Nybro kommun anser att den gjort en ”professionell” utredning när den fick betala ut skadestånd till en före detta anställd på 700 000 kronor.

Inklusive sociala avgifter blir kostnaden för skattebetalarna över en miljon. Men summan kunde ha blivit betydligt större.

Enligt den före detta anställde; ”vad som helst kan påstås och man kan inte göra något åt det”.

Det är inte mycket till rättssäkerhet för den enskilde när man råkar ut för en sådan händelse.

Kommunen lät inte personen ifråga, lämna sin version i Lex Sarah anmälan efter att den blivit offentlig. Han såg flera felaktigheter i händelsebeskrivningen och fick dessutom löfte om att få komma till Individ- och familjenämnden för att lägga fram sin version och korrigera eventuella missförstånd.

Men Nybro kommun stod hellre fast vid avskedandet och man kan inte dra någon annan slutsats än att kommunen hellre betalar ut cirka en miljon kronor av skattebetalarnas pengar än erkänna att man gjort fel.

Beslutande personer på kommunen kan inte Lagen om anställningsskydd. Det finns inte någon.

Om ärendet gått till centrala förhandlingar hade det helt klart kunnat bli ett ännu större skadestånd.

Det är mycket oroväckande att man som kommunchef kan säga att utredning och beredning har skötts ”professionellt”, när det finns klara brister!

I det här fallet är det inte mer än rätt mot den före detta anställde, då kommunen inte har bättre förstånd. I stället låter den personer som gör felaktiga utredningar få förtroendet att arbeta kvar och göra nya, återkommande ”professionella” utredningar.

Det är istället ett tydligt tecken på otydligt ledarskap och bristande kompetens!

Kommunanställd

Publicerat i Den symptomatiska enfalden, Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Juridik, Korruption, Samhällsförtryck, Scola Autenticum, Svensk politik | Lämna en kommentar

Intressant information från Carl Norberg…

…och hans blogg Palanthir. Den som vill kunna se hela bilden av illusionsparadigmet, får nedan en ingång genom en inklistrad fulltextversion. Kommer inte att publiceras i gammelmedia!

<3 C.

Underrättelsetjänstinformation

”Den underrättelsetjänstinformation som existerade var inte enligt min bedömning tillräckligt konkret för att ge skäl till användningen av exempelvis tvångsmedel”

Vi skall nedan granska lite av vad mer exakt begreppet underrättelsetjänstinformation kan tänkas innebära för någonting och varför, just med avseende på Sverige.

Så SÄPO släppte alltså på bevakningen av Akilov tre månader före ”Akilovs-attack”….

Det visade sig att hans asylansökan hade avslagits sommaren 2016 och han hade sedan dess olagligt gömt sig i Sverige. Uzbekistans utrikesministerium bekräftade att han redan hade undersökts för att ha terroristkopplingar i sitt hemland. Ja det där landet kommer vi ju ihåg från ett i alla fall till synes annat sammanhang med Sverige.

Gulnara Karimova, född 8 juli 1972 i Fergana, Uzbekistan, är en uzbekisk diplomat, lärare, näringslivsperson, sångare, manusförfattare och smyckesdesigner. 2014 fälld för ekonomisk brottslighet och i husarrest sedan dess. Karimova har fått miljardmutor av Telia – som sitter ihop med Ericsson i detta sammanhang, för att företaget skulle få bedriva verksamhet i Uzbekistan.

Januari-08 : Telia Sonera har presskonferens i Uzbekistans huvudstad Tasjkent.

– Vi planerar att anskaffa en 3G-licens på samma sätt som andra operatörer i Uzbekistan, säger vd Lars Nyberg som fick sparken senare, på vilket sätt som Telia annars tänkte skaffa sig licens berättades aldrig..

Det visar sig såklart senare att Telia Sonera redan skaffade en 3G-licens redan en månad före presskonferensen.

September-08: Telia Sonera har betalat miljardbelopp för mobiltelefoni i Uzbekistan. Den lokala partnern, Takilant, kopplas samman med diktatorsdottern Gulnara Karimova, som misstänks ha tjänat över 2 (5) miljarder kronor på en affär där Telia Sonera i utbyte ska ha fått bland annat en 3G-licens.

Oktober-12: Telia Soneras styrelse, med ordförande Anders Narvinger i spetsen, uttalar sitt förtroende för vd Lars Nyberg och företagsledningen. Enligt Narvinger bidrar Telia Soneras närvaro på ”svåra marknader” på lång sikt till demokratiutveckling.

Att ta sig för pannan är alltså ingen idé längre.

En fjärdedel av Teliasoneras rekordvinst på 36 miljarder kronor kommer från dotterbolag i Centralasien och från hårdföra Anglozionistiska diktaturer i gränsländer kring Ryssland som Azerbadzjan, Uzbekistan.
Utåt sett vill företaget ge bilden av att de ”gynnar den demokratiska utvecklingen” genom sin närvaro. Verkligheten är dock vad den är.

I själva verket används mobiloperatörerna som ett viktigt redskap för de Djupa Statenstyrda regimerna – när de egna medborgarna förtrycks.

Teliasonera till exempel, är indirekt storägare i mobiloperatören Life.

Regimerna använder den gemensamt ägda mobiloperatören för att spåra, kartlägga och avlyssna människor som är kritiska mot hur landet styrs. I själva verket är det som vanligt Telia och Ericsson som lyssnar på allt i grunden.

– I princip görs detta hela tiden mer eller mindre på varje människa som på det minsta sätt antytt att han – eller hon – stödjer den politiska oppositionen.

Till och med presstituerade för skademinimering, Uppdrag gransknings, kartläggning visar att samtliga av Teliasoneras bolag i östdiktaturer samarbetar med säkerhetstjänsterna i regimernas jakt på kritiker och oliktänkande.

Säkerhetstjänsterna i den Djupa Staten har naturligtvis därför givits fritt spelrum för att ändå skapa en slags statligt understödd politisk legitimitet.

Mobiloperatörerna ”låter” säkerhetstjänsterna vara inkopplade rakt in i telefonsystemens ryggrad, där de enkelt kan plocka ut all information de är intresserade av och fritt välja vilka de ska avlyssna.

– Det finns inte någon gräns för hur mycket man avlyssnar, ingen alls, enligt en högt uppsatt källa som arbetet med Teliasoneras expansion i öst till SvD.

Cecilia Edström, kommunikationsdirektör Teliasonera, ser det som ”problematiskt” att tekniken används för att kränka människor. Men bara för att tekniken kan användas i dåliga syften tycker hon inte att det är skäl nog att inte tillhandahålla möjligheten till mobil kommunikation också i de utpekade länderna.

– Det finns långtgående befogenheter för polismyndigheten i många länder att få information ur näten. Vi fattar aldrig beslut om vad som är brott eller inte, utan vi har att tillhandahålla information under vissa förutsättningar. Och det måste vi göra. Det är självklart ett problem när tekniken används för att kränka mänskliga rättigheter, säger hon.

Telia Sonera är största ägare i teleoperatören Turkcell. Telia Soneras största delägare är i sin tur svenska staten, som brukar tala om kampen för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter runt om i världen.

Finns det verkligen inga mönster att se alls när man släppte avlyssningen av Akilov när man gjorde det?

Kan möjligtvis vara på så vis att SÄPO är inblandat på den regisserande sidan….mot den egna befolkning som det moderna krigets 80% del som utgör informationshantering riktas emot.

Police stopped surveillance of Rakhmat Akilov less than three months before he ploughed his car into pedestrians in Stockholm killing five, according to local…
rt.com
Publicerat i Bloggtips | Lämna en kommentar

Direkt slaveri och folkmord…

…har förekommit i mycket högre grad än mänskligheten känner till. Med direkt slaveri menar jag människohandel. Indirekt slaveri är det var och en utsätts för genom systemets konstruktion, d v s penningmekanismerna och illusionsjuridiken.

Nyligen avslöjad människohandel – idag kallad direkt, visar de ekonomiska/psykologiska mekanismerna bakom tiggarligornas framgång. Den organiserade människohandeln med hallickanslutna tiggare har nämligen utvecklats på samma sätt som det indirekta slaveriet utvecklats i allmänhet, d v s att tiggarna får del av vinsten som motivator precis på samma sätt som lönearbeten i allmänhet! Vi upprörs av förslagenheten – trots att delen av vinsten i en organisation alltid är att säkra arbetsköparens lojalitet, alltså att vederbörande dyker upp på sitt arbete.  Skillnaden ligger i levnadsstandarden, inte i principen.

Dessvärre hittar jag just nu inte den artikel i Svt som påpekade att det är så det moderna organiserade tiggeriet drivs framåt, men när jag väl hinner leta mera, så lägger jag in den i en uppdatering. Den som vet vilken artikel jag menar, är välkommen att skicka länken till carinasnabelaautentopiapunktse.

Fenomenet att uppröras över andras förslagenhet liksom historisk förslagenhet, men inte sin egen och inte den samtida, har förstås med ansvaret att göra. Vi matas med information och ibland till och med lögner om historiska krigsbrott, medan sju planenligt organiserade aktuella krig under fem år kallas ”demokratiutveckling” med syfte att införa centralbanksekonomi och plundra naturresurser och synnerligen inkomstbringande grödor. Beviset för detta finns här:

Igår hittade jag en intervju av Sarah Westall, vilken alltid publicerar intressanta och reflekterande produktioner. En representant för den infödda befolkningen i Amerika

berättar om hur ca 10 miljoner infödda reducerades till 300 000 fram till förra sekelskiftet. 9,7 miljoner har dödats, sålts som slavar mm. Varför får vi inte läsa om det i skolan? Svar: Därför att vinnaren skriver historien!

Den infödda befolkningen används som försökskaniner eftersom de är vana vid att bli förtryckta. De luras till att chippas, och den långsiktiga planen är att chippa alla – även ockupationsbefolkningen – vid födseln så att det blir en en naturlig del av tillvaron att ha en automatisk koppling till banktillgodohavanden när barnet blivit myndigt. Det innebär att t ex kostnader för vård dras av vårdföretaget  direkt utan godkännande av vårdtagaren. Vad händer den som inte har några pengar på sitt konto och har brutit benet? Eller ska föda barn? Den som kan dra ut konsekvenserna har potentialer att se den stora bilden!

Var och en kan då med lite fantasi kanske föreställa sig det totala antalet ännu oavslöjade folkmord och direkt människohandel som väntar på att komma i dagern? Nyligen läste vi om adoptionsbedrägeriet, där mödrar bestals på sina barn vilka sedan såldes till Sverige. Se inklistrad artikel från Svt i fulltext sist i inlägget. Vilka parter fanns representerade i den härvan?

Detta mörka förflutna som ihärdigt sopats under mattan under århundradena, börjar nu komma ifatt de ansvariga. Vi kan anta att orsaken till avslöjandena är att de ansvariga har fullföljt sin livscykel, alltså lämnat jordelivet för denna gång. När de kriminella har dött finns bara staten kvar att hålla ansvarig.

Det är därför FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna med sina 30 artiklar är så viktig. Eftersom svensk skadeståndslagstiftning inte täckt upp för nationella myndigheters övergrepp på folket, så har EU-domstolen och Europadomstolen tvingats ta hand om denna kloak istället.

Dagens Juridik berättar – lagom till sammanfattningen av mitt fall, vilket berör ett flertal myndigheter – Nybro kommun, Emmaboda kommun, Kalmar läns Landsting, Sveriges domstolar (gm Kalmar tingsrätt) Kronofogdemyndigheten, Skatteverket samt Hultsfreds kommun, att det kommer en ny lagstiftning inom skadeståndsjuridiken:

Från och med april finns det en särskild lag som tvingar stetan och kommuner att betala skade-stånd till personer som får sina rättigeter enligt Europakonventionen kränkta. Lagen är nu klubbad i riksdagen.

Ändringen genomförs genom att en ny bestämmelse förs in i skadeståndslagen. Paragrafen tar särskilt sikte på kränkningar mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter – som i sig har varit svensk lag sedan år 1995.

Enligt lagen ska skadestånd betalas om det bedöms vara ”nödvändigt för att gottgöra överträdelsen”.

Riksdagen sade samtidigt ja till regeringens förslag om att ändra lagen om ersättning vid frihetsberövanden. Lagändringen innebär att rätten till ersättning i vissa fall utvidgas till den som har drabbats av skada vid vissa frihetsberövanden eller andra tvångsåtgärder.

Jag har alltid haft en intuitutiv visshet om att det är möjligt att tvinga staten att veta hut, utan att behöva vända sig till de européiska domstolarna. Kanske var det denna lag jag såg komma.

Frågan är hur försäkringsbolagen ställer sig nu, d v s de som försäkrar kommunerna (och säkert även alla andra myndigheter, även om jag inte har svart på vitt på det) mot skadeståndsutbetalning. (I sig en juridisk gråzon förvisso.) Den nya lagen – under förutsättning att den fungerar som den ska – torde få försäkringspremierna att skjuta i höjden. Kanske blir det t o m billigare att göra rätt än att förslaget försöka komma undan ansvar?

Folket som dagligen blir förskingrade och utsatta för bedrägerier av bolagen vilka kallar sig myndigheter, och vilket står över staten och därför INTE är några slavar i monopolspelet, kan förhoppningsvis återfå sin värdighet och rättmätiga position i förhållande till de fjäskande marionetterna till den globala eliten – framför allt Bilderbergpatrasket som dirigerar de representativa politikerna! Det är ju tyvärr därför uppenbart vilka de representerar…

Dagens projekt blir således att börja läsa den nya skadeståndslagtiftningen. Dessvärre kunde jag inte ladda upp den till bloggen från datorn, så ni får klicka på länken ovan för att komma åt den.

Härlig folkbildande läsning tillönskas studenterna i Scola Autenticum…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet! 🙂

<3 C.

————————————————————————————————

Videospelare Barn som adopterades från Chile kan ha tagits utan mödrarnas medgivande. Se hur det har gått till här. Foto: Chilevision/Wikimedia commons

Sverige i centrum för olagliga adoptioner med chilenska barn

Många av barnen som adopterades från Chile till Sverige under 70- och 80-talen kan ha tagits från sina mammor utan deras medgivande. Det visar en granskning som chilenska journalister har gjort i samarbete med SVT. En före detta chef inom den chilenska barnavårdsmyndigheten SENAME hävdar att ett okänt antal av barnen utsattes för människohandel.

Det var under åren 1971 till 1992, alltså till stora delar under tiden för Pinochet-diktaturen, som drygt 2.000 barn adopterades från Chile till svenska par. Genom åren har dessa adoptioner ifrågasatts och det har tidigare funnits uppgifter om att många av dem inte gick rätt till, att många mammor fick barnen tagna i från sig med hjälp av olika övertalningskampanjer – och ibland under kidnappningsliknade former.

De senaste månaderna har TV-kanalen Chilevision granskat en mängd adoptionshandlingar och intervjuat mammor som enligt handlingarna frivilligt har lämnat bort sina nyfödda barn till adoption.

Det visar sig att adoptionerna i många av fallen inte alls har gått till så som det står i de officiella dokumenten. SVT har varit i kontakt med 25 nu vuxna personer, adopterade från Chile. Flera av dem har låtit SVT och de chilenska journalisterna titta på deras adoptionshandlingar.

Tillvägagångssättet – del i ett mönster

I 16 av fallen vi tittat på finns det uppgifter som tyder på att adoptionen inte gått helt rätt till. Antingen genom motsägelsefulla uppgifter i dokumenten eller genom vittnesmål och uppgifter från de anhöriga i Chile.

I fem av fallen finns det uppgifter från mödrar eller nära anhöriga som hävdar att deras barn togs från dem helt mot deras vilja.

I samtliga fall är det den svenska föreningen Adoptionscentrum – Sveriges största förmedlare av adoptivbarn – som har förmedlat adoptionerna.

Enligt de chilenska journalisterna SVT samarbetat med är de undersökta fallen typiska och en del i ett mönster.

– Det var personer som arbetade för Adoptionscentrum som organiserade en stor mängd olagliga adoptioner. Många inblandade har berikat sig och pengar som adoptionsföräldrar har trott varit för omkostnader har gått rätt ner i fickorna hos en rad aktörer, säger Alejandro Vega, journalist på Chilevision.

Han bygger sina anklagelser på intervjuer med anhöriga, men även med olika myndighetspersoner som var aktiva under den här perioden. Han har också tillsammans med kollegor granskat handlingar och funnit att namnteckningar har förfalskats, att uppgifter om föräldrar har förändrats eller utelämnats och att historier om varför barn har adopterats har hittats på.

Sökte mödrar i fattiga områden

Marta Garcia var chef inom den chilenska barnavårdsmyndigheten SENAME under slutet av 80-talet. Hon säger till Chilevision att Adoptionscentrums personal hade ”nära kopplingar” till särskilda domstolar som gav utresetillstånd till barn som adopterades bort.

– Man samarbetade med advokater, socialarbetare och läkare. Alla fick sin del av kakan.

Marta Garcia, fd chef inom den chilenska barnavårdsmyndigheten SENAME.

Hon beskriver personer kopplade till Adoptionscentrum som en del i ett nätverk där socialarbetare aktivt sökte upp barn som kunde vara lämpliga att adopteras bort.

– De sökte gravida eller nyblivna mödrar i marginaliserade fattiga områden och erbjöd dem saker de behövde, eller pengar till skolgång för andra barn, eller ibland kontanter direkt för att de skulle lämna bort sina barn, hävdar Marta Garcia.

De chilenska journalisterna har också funnit andra exempel på metoder, till exempel hade en mamma frivilligt lämnat sitt barn till sociala myndigheter i tron att det skulle bo på ett barnhem under en tidsbegränsad period. När mamman sedan har sökt sitt barn hade det adopterats bort till en svensk familj.

Men hon fick aldrig något svar på vart barnet tagit vägen.

Enligt Marta Garcia på barnavårdsmyndigheten är det en härva av människohandel som håller på att nystas upp.

– Ja, utan tvekan. Det var en handel med barn, säger hon.

Publicerat i Filmtips, Juridik, Korruption, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Scola Autenticum | Lämna en kommentar

Sanningen som drivkraft…

…drabbar allt fler. Förvisso har många blicken riktade mot de egna skospetsarna och den egna naveln, obekymrade om kontrollen av mänskligheten och de besitter varken viljan eller orken att försöka räta upp Illusionsparadigmet till ett Sanningsparadigm, men den som följt utvecklingen har sett det massiva uppvaknandet ur drömmen.

Själv föredrar jag att benämna illusionen ”skådespelet” eller ”teatern” eftersom jag tror att den metaforen är mer begriplig. När vi tittar på en uppsättning av något verk så är vi på teatern och betraktar ett skådespel. När vi går ut ifrån teatern så kommer vi inte ut till en naturlig verklighet, utan till en riggad tillvaro där spelreglerna har styrts upp av de som inte är så noga med sanningen och andras rätt som de kränker. Ett skådespel i ett skådespel således.

Gary Lite, som bidragit till folkbildningen genom en mängd korta och välproducerade filmer, kallar samma sak för ”En dröm i en dröm”. De ambitiösa studenterna i Scola Autenticum kan göra enorma kunskapsfynd genom hans Youtubekanal. I filmen nedan berättar GL om upprinnelsen till sin egen insikt om bedrägeriet.

Läsaren med ögonen på skaft, har kanske noterat att det blivit lite glest mellan inläggen i januari. Någon kanske kopplar samman detta med vad jag skrev i ett inlägg i början av månaden – att skriva en ungdomsbok!

Idag hoppas jag kunna skriva de allra sista sidorna. Boken kan sägas vara upprinnelsen och introduktionen till tolv separata, men ändå sammanbundna berättelser, och jag har tilldelat den titeln Budbärarna om Sanningens Tid, och de är tolv till antalet. 

Talet tolv är magiskt, och nedan kan du höra Gary Lite avslöja varför:

Förhoppningsvis finns en och annan student i Scola Autenticum som funderar på att skriva en bok. För den som känner sig osäker, finns en bra författarskola som heter Jorun Modéns författarskola. Under fliken Vi blev utgivna! kan du läsa om kursdeltagare som hittade intresserade förlag till sina alster.

Den som vill ha koll på sin boks framväxt i ord och boksidor, kan med fördel använda sig av Vulcans ordomvandlare till sidantal. Min omvandlare visar just nu 174,9 sidor! 🙂 Via Vulcan Media kan man publicera sina böcker i egen regi.

Därmed tackar jag hjärtligast Gary Lite för hans goda insatser för folkbildningen, samt studenterna för visat intresse…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

Publicerat i Budbärarna om Sanningens Tid, Filmtips, Samhällsförtryck, Scola Autenticum | Lämna en kommentar

Om Finlands tvååriga försök med basinkomst…

…berättar artikeln i svenska Yle som du hittar inklistrad i fulltext sist i inlägget.

Det är ofrånkomligt med införande av basinkomster i alla västländer när det ekonomiska haveriet blir synligt och medelklassens jobb försvinner. Likaså eskalerar andelen jobb som kan skötas av robotar, och det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen.

Problemet är att ingen kan leva på 5 60 Euro i månaden, men intressant är att partiet Enhets basinkomstgrupp för några år sedan räknade ut att det i Sverige inom rådande ramar skulle fungera med en basinkomst på 15 000 i månaden, 11 000 efter skatt.  De redovisade en upptrappande modell, d v s att de som hade inga eller inkomster upp till 6 000 kronor fick basinkomst först. Samtidigt monterades kontrollmyndigheterna ner, d v s Arbetsförmedlingen, A-kassan och kommunernas försörjningsstödsenheter. Modellen hade gett ett överskott redan första året!

Sök ”basinkomst” i Autentopiabloggen så kommer det säkert upp ett antal artiklar som jag skrivit historiskt.

En god dag tillönskas, som vanligt…

i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

 

Basinkomsten gav mod att ta emot jobb, men deltagarna visste inte vilken mediekarusell de skulle hamna i

Perustulokokeiluun osallistuva Juha Järvinen pihamaallaan Jurvassa, yhdessä lapsen ja koiransa kanssa.
Sexbarnspappan Juha Järvinen har aktiverat sitt företag och beviljat internationella mediebolag otaliga intervjuer med anledning av experimentet. Bild: Janne Lindroos / Yle

De har blivit internationella kändisar – deltagarna i experimentet med basinkomst i Finland. Mediebolag runtom i världen har under året ringt upp dem och bett om intervjuer med anledning av försöket.

– Aldrig anade jag vilken karusell det skulle bli. När kuvertet med beskedet droppade in genom postluckan uppsköt jag öppnandet, säger Sini Marttinen i Helsingfors, en av de 2 000 finländare som deltar i experimentet med basinkomst eller medborgarlön.

– Jag trodde det var nåt mer om min röriga ekonomi det handlade om.

När hon sedermera öppnade kuvertet kändes beskedet för henne otroligt – först.

– Det kändes otroligt att basinkomsten betalas ut oberoende av andra inkomster. Jag hade redan snuttjobbat länge och plågats av all byråkrati med FPA när det gällde stöd.

– För varje förtjänade 300 euro förlorade jag 50. Det var psykologiskt jobbigt att pussla med pengarna.

Känslan av att inte behöva anmäla om basinkomsten till myndigheterna kändes lyxig.

Nu – ett år senare – har synen på livet, arbete, arbetslöshet och företagande ändrats mycket.

– Visst känns det fortfarande bra med basinkomsten men aldrig hade jag drömt om att så många internationella mediebolag skulle be om intervjuer, säger hon.

Väljer noga bland intervjuförfrågningarna

Ett år har gått sedan försöket inleddes, och numera sållar deltagarna hårt i intervjuförfrågningarna.

Intervjuer kräver tid och förberedelser, särskilt om de går på engelska.

Juha har intervjuats i brittiska Guardian, och Sini i Sky News för att nämna några exempel.

Folk har kommenterat mina uttalanden på alla tänkbara sätt― Sini Marttinen, en av de 2 000 personer som får basinkomst

Deltagarna i projektet har blivit kända också i Finland – på gott och ont.

Intervjuerna i alla stora medier har föranlett mängder av kommentarer, också personliga sådana.

Till och med potentiella arbetsgivare har hört av sig: Hur vågar ni uttala er på det där sättet om arbetslösheten i Finland i dag, säger de.

Det som först kändes som en lottovinst för Sini Marttinen i Helsingfors har också fått en avigsida.

Både kända och okända tar sig rätten att kommentera hennes uttalanden – och inte alltid i positiva ordalag.

Kvinnohänder på bordet med ringar.
Alla deltagarna i experimentet med basinkomst har fått allehanda kommentarer om de intervjuer de beviljat. Bild: Yle/Anna Savonius

Ändå valdes de 2 000 deltagarna i försöket med basinkomst slumpmässigt bland dem som fick det minsta utkomststödet.

Deltagarna är sinsemellan mycket olika – allt från sexbarnspappan Juha Järvinen i Kurikka i mellersta Finland till unga kvinnor i Kajanaland – eller helsingforsaren Sini Marttinen, som vi intervjuar här.

Basinkomsten gav andrum

Gemensamt för dem är att de tycker att basinkomsten givit dem andrum och tilläggstid att fundera över sin situation och ta emot ströjobb utan att fundera över om de går ut över stödpengarna de får.

Basinkomsten kopplas inte till något annat. Den kräver ingen motprestation, den beskattas inte och den ger möjlighet att lyfta andra stöd också.

Rår basinkomsten på flitfällorna?

De som får många stödbidrag i dag anser att tröskeln att ta emot kortare jobb eller jobb överhuvudtaget har blivit hög.

Orsaken är att byråkratin kring hur det ena påverkar det andra är så omfattande.

Det här är välfärdssamhällets avigsidor som vi i debatten kallar för flitfällor.

Avsikten med basinkomsten är att utreda om den ger fler incitament att ta emot jobb, och om den sänker tröskeln för mottagandet av jobb.

Två händer på varann med handflatorna uppåt.
I dag är basinkomsten skattefri och kräver ingen motprestation. Bild: Yle/Anna Savonius

I många länder pågår experiment med basinkomst som ett led att testa olika sätt att tackla de enorma förändringarna i arbetslivet i och med digitalisering, automatisering och robotar.

Hur hitta meningsfull sysselsättning om jobben inte räcker till åt alla?

Experiment med basinkomst pågår i många europeiska länder bland annat i Skottland – men också i Kanada och Kenya för att nämna några exempel

Regeringen har inte tålamod att vänta på vetenskapligt pålitliga resultat― professor Olli Kangas

För en av arkitekterna bakom basinkomsten, professor Olli Kangas, direktör för samhällsrelationer vid Folkpensionsanstalten, är det en besvikelse att pilotprojektet ser ut att ta slut i år.

– Två år är en alltför kort tid att dra längre slutsatser av ett så omfattande experiment, säger han. Vi borde ha fått tilläggstid och mera pengar för att få fram pålitliga resultat.

– Jag vill ändå tillägga att jag är nöjd över att vi fick lov att prova på basinkomst i det här landet. Särskilt nöjd är jag över att deltagandet i försöket är obligatoriskt för de slumpmässigt utvalda testpersonerna.

Kangas hoppades på ett längre experiment med fler deltagare. Enligt honom är 2 000 ganska lite i dylika sammanhang.

På två år vågar deltagarna inte heller fatta de större beslut som kanske hade varit möjliga ifall försöket hade varat i fyra års tid.

Jag sysslar inte med lobbning― professor Olli Kangas

Kangas vill inte direkt kommentera om det handlar om bristande politisk vilja att inte få mera tid för basinkomsten och tillägger:

– Regeringen testar nog gärna nytt – men har inte tålamod att vänta på resultaten utan startar upp nytt, i motsatt riktning. Aktiveringsmodellen för arbetslösa och delaktigt socialbidrag är ett exempel.

– Vi är alltså tillbaka i det mönster där man måste prestera något för att ha rätt att få stöd; villkorlig socialpolitik med andra ord, konstaterar professor Kangas.

– Sedan handlar det självfallet om att regeringen inte är villig att satsa mera pengar på det här. Om regeringen vill göra det måste beslutet komma snabbt. Om några månader är det för sent.

På frågan om det lobbas för en fortsättning svarar Kangas att han åtminstone inte sysslar med sådant. Det är politikernas sak att fatta politiska beslut.

Olli Kangas: Genom att intervjua deltagarna i förtid kan man förstöra resultaten

På frågan om hurudana resultat försöket med basinkomst man fått hittills förklarar Kangas:

– Vi baserar våra undersökningar mestadels på registerdata och de släpar efter. Data för 2017 ska vara färdiga det här året med ett års eftersläpning. I slutet av det här året vet vi redan någonting.

Just nu vet man inte så mycket om hur försöket förlöper.

– Tanken är att vi inte ska göra det heller för att inte kontaminera själva experimentet. Först i slutet av experimentet går vi möjligen till fältet för att genomföra enkätundersökningar.

Olli Kangas: Själva experimenterandet är viktigt

Å andra sidan, säger Kangas, behövs det progressiva länder i världen som testar saker, och Finland har blivit berömt för sitt experimenterande.

– Det här får den nuvarande regeringen tack för men ministrarna borde också förstå att pålitliga resultat tar sin tid.

Kangas ska föreläsa i bland annat London, Paris, Berlin, Qatar och Jerusalem inom kort, och intresset för basinkomsten är enormt.

Professor Olli Kangas
Besviken – men nöjd över att vara föregångare i experimenterandet kring basinkomst. Professor Olli Kangas. Bild: Yle/Anna Savonius
Man med händerna på varann framför sig.
Vi hade fått pålitligare resultat om vi fått utvidga experimentet med basinkomst, säger Olli Kangas. Bild: Yle/Anna Savonius

– Ett mångårigt projekt pågår i Kenya, och i Ontario funderar man på en lite annorlunda modell. Även i Holland experimenterar man med basinkomst.

Kangas ser det här som intressant eftersom alla länder för med sig olika synvinklar på temat.

Det stora temat handlar självfallet om hur arbetets karaktär förändras.

– Vi måste tänka om i socialpolitiken så att den hänger med i utvecklingen.

Året har gått som på vingar― Sini Marttinen, en av de 2 000 personer som får basinkomst

Men vi återvänder ännu till Sini Marttinen som under det gångna året tagit emot olika jobb.Det började nappa på den fronten redan i april i fjol, några månader efter att försöket sparkade igång.

– Året har gått väldigt snabbt och jag återvände till att vara företagare, berättar hon. Nu gör jag många olika saker: Jag jobbar i en stiftelse, i restaurangbranschen och med annat smått. Det är en stor sillsallad.

I det stora hela säger hon sig må bra fast osäkerheten finns kvar. Hon har sitt företag men ingen fast anställning. Basinkomsten passar bra in här för den hjälper henne att leva med osäkerheten.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi som deltar i försöket får det lägsta utkomststödet, så det handlar faktiskt inte om stora pengar för vår del, betonar Sini.

Det är fråga om 560 euro i basinkomst, bostadsstöd och de extra inkomster snuttjobben ger.

– För min del handlar det om ungefär 1 500 euro i månaden, säger hon. Av den summan sparar man nog ingenting om man bor som jag, i Helsingfors.

Viftande händer.
Deltagarna i pilotprojektet med basinkomst har blivit internationella kändisar, på gott och ont. Bild: Yle/Anna Savonius

Tänk att omvärlden vet så litet om hurudant socialskydd vi har i Norden― Sini Marttinen, en av de 2 000 personer som får basinkomst

Sini Marttinen säger att det var en överraskning för henne hur lite man ändå internationellt känner till den nordiska välfärden och socialskyddet här.

– Jag hade ju ett visst skydd redan före basinkomsten. Utländska medier vill snabbt ha svar på frågan hur jag hade det tidigare – och hur basinkomsten ändrade min situation. Då är vi redan inne på hur stort problem byråkratin är i vårt samhälle.

Sini tycker att försöket ändå känns som positiv pr för Finland.

– Vi har det bra i det här landet. Vi har råd att göra saker bättre. Vi har också resurser att testa olika saker.

– De frågor som inställer sig handlar om hurudant samhälle vi vill vara med om att bygga upp då vi är med i arbetslivet.

Hon har stött på många som säger att hon lever på andras skattepengar.

– Jag lever nog på helt egna skattepengar. Jag har betalat för mitt socialskydd.

Enligt Sini är det här något som dyker upp när man diskuterar med internationella medier. Alla länder är inte i samma situation.

– Min situation har fört med sig att jag inte längre anser att något är självklart.

Pengar är inte allt― Sini Marttinen, en av de 2 000 personer som får basinkomst

Sini berättar att hon också gör mycket frivilligarbete.

– Pengar avgör inte allt, säger hon med eftertryck. Hur mycket pengar man än ger åt en viss grupp i samhället så behöver de människorna sociala tjänsterna mer än pengar, de behöver ”hålla handen” och hjälp med att återvända till samhället.

Hand med smuts under naglgarna håller i en cigarettstump.
Hjälp handlar om mycket mer än pengar. Bild: Yle

Sini säger att i takt med att hennes inkomster ökar så ökar också känslan av att hon snart inte behöver basinkomsten mer.

– Enligt den modell för basinkomst i dag – när beskattningen inte naggar på den – så känns den som en lottovinst. Men som företagare tänker jag nog hela tiden på att jag måste lägga undan pengar inför den dag då basinkomsten upphör.

Hon försöker också skapa sig ett skyddsnät för framtiden. Samtidigt utreder hon vilken rätt man har till olika stödpengar som företagare.

– Det gäller att navigera rätt i den djungeln också, säger hon.

Inga dåliga sidor med basinkomst

Sini ser inga dåliga sidor med försöket med basinkomst – bara goda.

– Jag får 560 euro mer i månaden men det påverkar inte det jag ändå tvingas göra.

– Jag måste söka jobb, fylla i ansökningar och får ett ja eller ett nej. Likväl måste jag söka ny riktning och överväga att skola om mig.

– Basinkomsten ger inga svar på de här frågorna. Dem tampas jag med ändå. Men basinkomsten gör det lättare för mig att tacka ja till jobb och jag får lite bättre inkomster under de här två åren.

– Försöket gagnar dem som är aktiva. De som inte är aktiva och som fortsätter i registret för långtidsarbetslösa får inte hjälp av basinkomsten.

– Jag har utbildat mig och är motiverad att hitta jobb. Basinkomsten underlättar mycket för mig just nu.

Bostadslös man i Helsingfors
Alla kan inte råda bot på sin situation med hjälp av basinkomsten Bild: Mikael Crawford/Yle

Företagsamhet är något som samhället uppmuntrar till för tillfället.

– Om man inte förstår vad det innebär och är rädd att ta steget kan basinkomsten underlätta situationen tills det hela stabiliserar sig och man förstår vad man givit sig in på.

Tvåårigt försök ger inte tillräcklig info

Även Sini Marttinen har läst om att försöket med basinkomst kanske förblir tvåårigt, utan fortsättning efter 2018.

– Jag behöver inte stödet mera efter det här året. Jag har jobb och klarar mig.

Hon tvivlar ändå på att resultaten är tillräckligt goda, i och med att beskattningen inte tagits med i försöket.

– Jag tror också på att kräva delaktighet – för att få stöd. Alla är vi individer, med olika behov. Många har svårt att komma vidare i livet på egen hand i den här paragrafdjungeln.

Det finns ett osynligt samhälle som vi aldrig behöver se― Sini Marttinen, en av de 2 000 personer som får basinkomst

Sini anser också att det är viktigt att faktiskt SE dem som är svagast i samhället. Det sägs att alla har samma möjligheter i vårt samhälle men det stämmer inte.

– Alla har olika utgångspunkter och olika förutsättningar att klara sig. Om vi inte bygger vårt samhälle utgående från de svagaste så kommer det att synas förr eller senare.

– Vi har ett osynligt samhälle – ett slags dubbelsamhälle i det här landet – där socialtjänsten sköter de fattiga, de brottsliga, dem med mentala problem, hemlösa, papperslösa.

Det går att leva i det här landet utan att veta vad som pågår ”i det andra, osynliga samhället”, funderar hon vidare.

Om vi inte åtgärdar det andra samhället så blir problemen småningom allt tydligare för alla. De som har det bättre ställt borde fundera över vilket samhälle de vill leva i.

Arbetslöshet kan drabba vem som helst

Sini Marttinen summerar med att säga att arbetslöshet kan drabba vem som helt i dag.

Arbetslöshet berör inte bara de outbildade, de svåra typerna, de lata typerna.

– Ifall arbetslösheten inte ännu har berört dig, din familj eller någon av dina bekanta – så kommer den att göra det, säkert. Då klarnar det för dig att ingen av oss står utanför problematiken.

– Senast då tänker vi på hurudan modell för arbetslösa vi önskar i samhället – när det drabbar oss själva.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Folkbildaren David Icke förutser händelser 2018…

…i ett nypublicerat Youtubeklipp som jag tror att studenterna i Scola Autenticum har glädje av genom att det relativt kortfattat avslöjar den förestående agendan. Han pratar om vilka geopolitiska manipulationer av Rothschild och Co vi kommer att få se under året och åren framöver i bl a Syrien och Iran, men också om hur mänskligheten vaknar och börjar undra om den rådande maktordningen är rimlig. Varför ska mänskligheten acceptera deras påhitt som sakta men säkert drar åt snaran kring mänsklighetens halsar.

David Icke kallas i Wikipedia för konspirationsteoretiker, men som han själv påpekar i videon, så har allt som han förutsåg på 90-talet nu inträffat. Det som den globala elitens nätverk bestående av 1% av mänskligheten, har planerat, har alltså också hänt och givetvis till deras fördel på folkens bekostnad. Det innebär par definition och med logisk slutledning att konspirationen är ett faktum.

Det DI ser framför sig är en raderad medelklass, vilken kommer att smälta samman med underklassen i ett samhällssystem som gestaltas i Hunger Games-serien. På toppen av pyramiden sitter förstås de 13 blodfamiljerna och blickar ner på sina slavar. Istället för en medelklass kommer polis- och militärstaterna att styra med järnhand. Dock inte med representanter ur mänskligheten,  utan med hjälp av AI som det förstås inte går att resonera med. Terminator är här!

Den som vill fördjupa sig i David Ickes avslöjanden, kan köpa hans nya bok som heter So What Next? 2018 and Beyond. Han har förstås också en hemsida.

Även texter som hittats, och vilka explicit uttrycker hur planerna ser ut, har avfärdats som påhitt, men då måste vi gratulera författaren till att ha lyckats förutse hur framtiden som av en slump kommer att se ut. Det spelar ingen roll vem som skrivit dem eftersom de överensstämmer exakt med vad som faktiskt har hänt och händer. Vi måste fråga oss om vilket som är rimligast – att någon lyckats gissa en slumpmässig utveckling, eller att texterna är illasinnade planer att kontrollera hela världen i en världsregering, en världsvaluta och en världsreligion.  Viktigt att beakta är dock att globaliseringen i sig inte är av ondo. Det är agendan som är problemet. Utan en förtryckande agenda skulle ett globalt administrativt organ kunna samordna och omfördela naturresurser efter behov.

Till de viktigaste texterna har jag följande tre i topp:

Zions Vises protokoll – den övergripande planen eldersofzion_protocols

Silent Weapons for Quiet Wars – manipuleringsmekanismerna SILENT

Bankmanifestet för övertagandet av slavarnas egendom – Bankers_Manifesto

Det gäller alltså att tänka själv! Bevisen för den djävulska agendan kräver inga erkännanden av förövarna. De är uppenbarade för världen!

Det skulle behövas en #MeToo-rörelse för alla som blivit bedragna av blodlinjefamiljernas lakejer. Det de kommer undan på är det jag klargjort begreppsligen som Internaliserad Skuldförskjutning, d v s att folken har lärt sig att skylla sig själva eftersom folk hjärntvättats att tro att staten aldrig kan ha fel. Det finns inget folk som är så eftergivna mot den kriminella staten såsom svenskarna. Det var det författaren Roland Huntford konstaterade redan i början av 1970-talet, och det är under det förtrycket som juridikprofessor emeritus Jacob WF Sundberg verkat för FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna (EKMR).

Nedan hittar du en liten lista på intressant läsning som relaterar till ovanstående. Jag vill dock poängtera att ingen av nedanstående författare hävdar att det finns en dold agenda, men enligt min mening så finns en och annan antydan här och där:

  1. Fd hovrättsdomarens Olle Ekstedts memoarer: Min tid hos fru Justitia I & I.
  2. Roland Huntfords The New Totalitarians, om Sverige: The_New_Totalitarians__Brave_New_Sweden___1980_
  3. Jacob WF Sundberg, Minnen: Minnen
  4. Jacob WF Sundberg, Tystnadsspiralen: Tystnadsspiralenreg
  5. Jacob WF Sundberg, Huntford och Europakonventionen: Huntford_och_EK
  6. Jacob WF Sundberg, Från Eddan till Ekelöf: FrEdEk1 FrEdEk2
  7. Jacob WF Sundberg, Från Ekelöf till Europa: Ekelof_t_Europa
  8. Europakonventionen och Sverige – tur och retur. FFE_foredrag

Via Institutet för offentlig och internationell rätt (IOIR) hittar du fler texter av och även videos med professor emeritus Jacob WF Sundberg.

Nu kan studenterna i Scola Autenticum förse sig med kunskaper som räcker i flera veckor. Men glöm inte vad David Icke ungefär säger i videon: Kunskap utan att den följs av handling är lika dålig som ingen kunskap alls!

En härlig fortsättning på söndagen tillönskas…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

 

Publicerat i Filmtips, Intressanta böcker, Korruption, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Scola Autenticum | Lämna en kommentar

FN är det organ som är tänkt att leda marschen…

…till det globala enväldet. Givetvis styrt av de 13 blodlinjefamiljer som alltid styrt världen, allt sedan de tog nycklarna till sädladorna i besittning, alltså överskottet. Alla verkligt demokratiskt sinnade kungar, presidenter och geniala forskare och entreprenörer som haft det naturliga strävandet mot alla människors del av den materialistiska kakan, har mött blodlinjefamiljernas svärd genom deras toppmarionetter. Exempel är kejsaren Julius Ceasar, kung Gustav III, president Lincoln, President JF Kennedy, Martin Luther King, Nicola Tesla, otaliga uppfinnare, Kreuger m fl. Vi kan låta familjen Rothchild representera familjerna och Soros deras toppmarionett. Därunder kryper lössen med sina stora egon och sin rädsla för att förlora fotfästet kring köttgrytorna.

Vi har genom Metoorörelsen fått exempel på hur maktens män (och en och annan kvinna) utnyttjar sin makt för att förse sig med det som de uppenbarligen inte får av fri vilja. Nu har rörelsen även nått FN, och studenterna i Scola Autenticum hittar en artikel från Svt inklistrad i fulltext sist i inlägget.

Problemet handlar förstås inte om sex utan om egots behov att boosta sig själv just genom otillbörligt maktutövande. Det jagar bort rädslan för en liten stund, för att sedan återkomma i än värre tappning. Detsamma gäller drogberoende. Detsamma gäller misshandel. Detsamma gäller spelmissbruk. Detsamma gäller sex. Detsamma gäller shopping. Oavsett beroende så ökar det med ökad mängd. Det kallas tillvänjning.

Den som tillåter sig att eskalera sin misshandel mot familjen, kan snabbt finna att den föranleder sjukhusvård. Den som spelar för 100 kronor utan att sätta upp en begränsning för framtiden, har snart spelat bort allt den äger och har.

Detsamma gäller även politiker och myndighetstjänstemän. De har, generation efter generation, kommit undan med sin förskingring av folkets skattemedel genom att låtsas att de är analfabeter. Trots att representanter ur folket pekar på lagtexten eller läser upp den, så beaktas den inte. Den svenska grundlagen Regeringsformen ignoreras av de folket betalar lön för – just för att åtminstone upprätthålla lagen. Demokrati var det länge sedan vi hade, men sedan 1996, och förstärkt 2010 är Sverige utan tvekan inte någon rättsstat. Det var då FN:s deklaration om de Mänskliga rättigheterna äntligen förankrades i grundlagen Regeringsformen, och detta utan någon som helst effekt.

Mitt eget fall, den stulna egendomen Harstenslycke 1:5 1:8 kan få tjäna som exempel på hur marionetterna inom det område vi kallar juridik, trollar med ord, vilket kallas legalese. Den medelstora hunden Kalmar tingsrätt som med stor uppfinningsrikedom hjälpte en av sina hussar Swedbank, har jag skrivit två inlägg om som du hittar här och här. Ett annat ”tungt” inlägg handlar om KFM:s roll i stölden, såsom hälare.

Enligt Lawrence Kohlbergs moralteori befinner sig samtliga förövare, både Metoorörelsen och i svenska myndigheter på en förmoralisk nivå, helt främmande för begreppet rättvisa.  Citat från Wikipedia, min fetning:

Teorin bygger på att moraliska överväganden, som är en förutsättning för ett etiskt beteende, har sex identifierbara utvecklingsfaser. Dessa faser kunde ingrupperas i två nivåer. Kohlberg var främst intresserad av rättvisa, och hade rättvisan som utgångspunkt för studien.

Nivå 1 – Den förmoraliska nivån
1. Lydnad och straff styr moraliska överväganden, och syften har ingen betydelse
2. Jagorientering
Nivå 2 – Den konventionella nivån
3. Interpersonell inriktning, där barnet agerar för andras godkännande
4. Lag och ordningsorientering
Nivå 3 – Den postkonventionella nivån
5. Kontraktualistisk oritentering, där samhället och världen styr moraliskt handlande
6. Orientering mot universella principer, där samvetet styr och principerna är desamma för alla människor

Även om Kohlberg förknippade dessa faser och nivåer med vissa åldrar, menade han att även vuxna kan vara utpräglat förmoraliska, och låta egenintresset avgöra i dilemman.

Steg 1. förknippade han med auktoritär etik, 2 med relativism, 3. med bibehållande av sociala roller, 4. med fundamentalism, 5. med majoritetsbeslut och demokrati, och 6. med konsensus och där rättvisan avgör vilka lagar som äger giltighet.

Det etablissemang vi har att hantera för att få rätsida på det sjunkande skeppet, är således pre-moraliska individer. Lawrence Kolberg föreställer sig att ett sådant stadium återfinns hos små barn, vilka styrs av auktoriteter; ”det inte mamma och pappa ser, det kan jag göra.”

Det blir ju ganska uppenbart att myndigheternas representanter gör sig skyldiga till förskingring av folkets egendomar och inbetalade skattemedel.  Deras handlingar är därför kriminella och åtalbara. Utöver förskingring av skattemedel, så framstår egenmäktigt förfarande och bedrägeri som rimliga åtalspunkter.

Den retoriska helgfråga jag egentligen vill ställa till alla er reflekterande studenter i Scola Autenticum är –  och nu vädjar jag till er förmåga till logiskt tänkande:

Om dessa små egon i FN och i alla andra organ i världen och i Sverige, måste skingra sin rädsla genom att förtrycka sina kollegor för att utöva sin makt – hur ska vi då kunna  lita på FN och alla andra organ i världen och Sverige, med mindre än att alla dessa organ i full transparens, explicit tar avstånd från dessa rädda och bitbenägna löss?

Problemformuleringen öppnar också för påminnelse om hur en frivillig sammanslutning och dess lag är konstituerad i Autentopia – 2061:

Därmed tillönskas en intressant folkbildningshelg…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

 

————————————————————————————————-

FN:s flagga vajar i motljus
En granskning visar att det är svårt att få upprättelse om du blivit utsatt för våldtäkt av en kollega som FN-anställd. Foto: TT

FN-anställda: Om du anmäler är din karriär över

Sexuella trakasserier och våldtäkter sopas under mattan i en av världens mäktigaste organisationer. Tystnadskulturen inom FN är utbredd menar anställda.

Den som anmäler sin chef för våldtäkt löper stor risk att bli av med sitt jobb medan den misstänkte förövaren sitter säkert på sin post. Det visar en granskning från The Guardian.

Tidningen har intervjuat flertalet kvinnor som är verksamma inom olika delar av FN:s världsomspännande organisation.

– Om du anmäler så är din karriär praktiskt taget över, särskilt om du arbetar som konsult, säger en kvinna som arbetar för FN:s matprogram.

– Det är underförstått.

Kvinnan säger till tidningen att hon blivit utsatt för sexuella trakasserier av en handledare.

Får lämna sina jobb

Tre kvinnor från olika kontor som rapporterat att de blivit utsatta för sexuella trakasserier berättar att de tvingades lämna sina jobb eller fått hot om att kontrakten skulle upphöra. De misstänkta förövarna, en av dem en högt uppsatt chef, är kvar på sina poster.

Sju andra kvinnor The Guardian har talat med säger att kollegor uttryckligen sagt åt dem att inte anmäla.

Tre olika gynekologer

En kvinna som nu har mist sitt jobb berättar att hon fick uppsöka tre olika gynekologer under ett och samma dygn efter ett överfall.  FN:s egna medicinska team som var de första att undersöka henne hade inte den expertis som krävs vid våldtäkter.

– Jag pendlade mellan att veta exakt vad jag skulle göra till att bara gråta. Jag befann mig i ett maniskt tillstånd, säger hon.

Kvinnan fick vänta i sex veckor för att få den krishjälp hon behövde.

Skickade hot via vänner

En hjälparbetare som säger att hon blivit utsatt för trakasserier av en kollega menar att det är nästan omöjligt att skipa rättvisa, även om man fattar mod och anmäler.

– De skickade hot till mig via mina vänner och de vänder alla kollegor mot dig.

Har blivit värre

Andra The Guardian har pratat med säger att situationen inom FN har förvärrats. En kvinna som arbetar med FN:s fredsbevarande mission i Mellanöstern vittnar om att hon för tio år sedan anmälde en kollega som då fick en reprimand.

– Jag tror inte att det skulle hända idag.

Hon är osäker på om hon skulle uppmana någon att anmäla i dagsläget.

– Anmäl bara om du är beredd att gå igenom ett helvete.

Publicerat i Autentopisk filosofi - en humanistisk "strängteori", De fyra Autentopiska hörnstensteorierna, Den symptomatiska enfalden, Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Harstenslycke, Juridik, Korruption, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling, Scola Autenticum | Lämna en kommentar