Dags att analysera KFM:s del i stölden…

…av min egendom. Efter analysen av den felaktigt benämnda s k domaren Dan Sjåstads bidrag till folkförräderiet genom sin ensidiga beredvillighet att tillmötesgå Swedbanks önskemål utan begäran om att få se de handlingar I ORIGINAL som hans luddigt formulerade – vilket innebär att han varken behöver ljuga eller säga sanningen – domslut vilar på, ska vi nu titta lite närmare på bolaget KRONOFOGDEMYNDIGHETEN:s huvuduppdrag, d v s att ”säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn”. Med andra ord att till vilket pris som helst, med berått mod använda olagliga metoder för att stjäla folkets egendomar åt sina egentliga herrar, bankirerna med oktroj – rätten att skapa betalningsmedel ur luft. Därför beställde jag ut alla handlingar rörande förrättningen, och jag har just börjat gå igenom dem. Idag publicerar jag några talande bilder, avfotograferingar av några av akthandlingarna. Jag ska senare studera Utsökningsbalken, d v s den författning som förrättningen vilar på. Här är det därför på sin plats att påminna om vad grundlagen Regeringsformen stipulerar beträffande jurisdiktionsordning, där deklarationen om de mänskliga rättigheterna ALLTID står överst:

Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

 

Som ytterligare förstärkning för MR talar den kappa som omsluter konventionen, d v s artikel 30, citat:

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller
en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till
att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

 

De mänskliga rättigheterna är fast förankrade i Regeringsformens kap2, 19§:

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Regeringsformen förstärker detta i kapitel 11 och 12 genom att mycket tydligt instruera rättsskipningens och förvaltningarnas institutioner – eller snarare de ansvariga beslutsfattande tjänstemännens däri att rätta sig efter jurisdiktionsordningen:

Lagprövning

14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

…//…

Lagprövning

10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tilllämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Som jag tidigare skrivit om flera gånger så finns problemet med den offentliga utflaggningen som ”lantbruk” istället för hyresfastighet på KFM:s sida efter ”försäljningen”. Liksom att besittningsrätter försökte undanhållas hyresgäster (ljudfil finnes) – därav ovanstående utflaggning eftersom en fullbesatt hyresfastighet inte kan besättas av ytterligare någon, och särskilt inte en hälare, vilken genom en olaglig förrättning, genomförd med en olaglig tredskodom som grund, till ett alldeles för lågt pris, motiverat av Swedbank själva på godtycklig grund, d v s en argumentation som faktiskt innebär att de tycker synd om sig själva för att de annars riskerar att inte få in de värden som de räknat med. Det är här viktigt att poängtera att de genom penningsystemets konstruktion ALDRIG RISKERAR ATT FÖRLORA NÅGOT DE ÄGDE FRÅN BÖRJAN, UTAN ENDAST ETT FÖRVÄNTAT TILLSKOTT I BALANSRÄKNINGEN!!!

Swedbanks hemställan om att acceptera att egendomen skulle säljas till halva priset, saknar proportionalitet. Bankens besvikelse över att inte kunna konfiskera värden som de från början inte ägt, ska alltså vägas mot min och min familjs SKAPANDE av egendomen från ruckel till 1920-talspärla under nästan 20 års tid, min avsaknad av inkomster från egendomen under just nu ca 30 månader, min hemlöshet under samma tid, liksom andra negativa förvecklingar (skriver senare mer detaljerat om bolaget SKATTEVERKETS, EMMABODA KOMMUNS, HULTSFREDS KOMMUNS likaledes allvarliga brott mot grundlagen med Dan Sjåstads och kronofogden Enar Johanssons klubbslag som grund)

Tjänstemännen bryter mot grundlagen Regeringsformen i en lång kedja av bolag vilka kallar sig myndigheter. Utan någon som helst tvekan ignorerar de grundlagen genom att inte beakta den lagligen fastställda jurisdiktionsordningen, och dessvärre inte heller de författningar som respektive bolag styrs av.

Konfiskeringen är alltså utan tvekan olaglig, och ”köpet” har därför inte heller hänt. Ett olagligt förfång kan aldrig vinna laga kraft. Varje månad ägnar sig hälaren Robert Salomonsson – eller snarare den dumma råttan som Swedbank lyckades fånga – åt stöld. I ett rekommenderat brev – som han aldrig löste ut – bad jag honom begrunda detta faktum med redogörelse för jurisdiktionsordningen och avstå från egendomen med anledning av att han ändå inte skulle kunna behålla den. Att välja ignorans är också ett val…

För varje månad ökar mitt och min familjs lidande. För varje månad blir det allt mer angeläget för rättssäkerhetens skull att ställa till rätta så gott det går. För varje månad blir det annars allt mer uppenbart att rättssystemet inte existerar, och att Regeringsformens portalparagraf är skojeri. ”All offentlig makt utgår från folket” innebär att lagarna ska gälla – inte den skandinaviska realismens maktutövning.

Här följer ett antal initierande fotogragrafier av några av akthandlingarna:

Bild 1: Detta ska kollas upp juridiskt. Det låter som en efterkonstruktion. Jag vet nu i alla fall vilka vittnet som ska kallas inför ett enskilt åtal…

Bild 2: Här ser vi att egendomen är registrerad i systemet som hyresfastighet. Vi ser också taxeringsvärde och marknadsvärde. Swedbank tiggde alltså till sig ett accepterat försäljningspris på 1 700 tkr – för att det annars var synd om dem.

Bild 3: Ett klockrent brott mot artikel 17:2, samt dessutom mot Utsökningsbalken och andra författningar. Proportionalitetsprincipen är t ex helt åsidosatt.

Bild 4: KFM:s kalmarkontor är endast exekuterande, det är i Helsingborg – regionkontoret – den juridiska avdelningen finns och varifrån instruktionerna kommer och varifrån den offentliga publiceringen sköts.

Det mest anmärkningsvärda i detta är att helsingsborgskontoret INTE publicerade resultatet beträffande min egendom FÖRREN EFTER PÅSTÖTNINGAR DÄROM. Det är förstås förståeligt att de inte vill publicera ett ”försäljningsresultat” som så uppenbart strider mot proportionalitetsprincipen. Deras syfte att lite diskret komma undan besittningsrätter genom att kalla den ”lantbruk” är ju inte heller så smickrande för ett bolag, vilket kallar sig myndighet lydande under Regeringsformen. Försöka duger, men i dokumentet ser vi vilka som blir lämpliga vittnen när bedrägeriet ska avhandlas i rättegång/ar.

Akthandlingarna från KFM är också utmärkta för att friska upp mitt eget minne beträffande den olagliga förrättningen. Uppblandat med lite annat emellanåt följer nu ett antal inlägg om författningar kopplade just KFM:s roll i lagspelandet med Swedbanks jurist Lars-Gunnar Öberg och Kalmar tingsrätts Dan Sjöberg mot den enskilde individen – slaven som i ett illusionsparadigm byggt på lögner, dimridåer och förtryck, alltid är tänkt att förlora…

Med detta initierande inlägg önskar jag en härlig folkbildningsdag. Bilda och utbilda dig i verklig demokrati – det andra försöker få dig att tro, d v s inbilla dig är en produkt av illusionen – Matrix. Sortera därför väl…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet! 🙂

<3 C.

Publicerat i Den symptomatiska enfalden, Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Harstenslycke, Juridik, Korruption, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling | Lämna en kommentar

Trollen vaknar…

…och sticker upp näsan för att känna vart vinden blåser:

Det är inte första gången bloggen har så celebert besök, men den här gången var det osedvanligt många. Det är förstås beroende på mina frågor till domaren (egentligen ordföranden eftersom DOMSTOLSVERKET och alla underliggande tjänsteställen är handelsdrivande bolag) Dan Sjåstad, ansvarig för tredskodomen, vilken orsakade stölden och häleriet av min egendom som utgjorde både mitt hem och mitt levebröd. Läs om detta i tidigare inlägg här och här.

En förstärkande orsak är förstås också min kommentar på Dagens Juridik beträffande tingsrätternas ineffektivitet, vilket jag skrev ett inlägg om här. En osedvanligt intelligent kommentar på artikeln dök upp:

Varje gång så blir jag ”hänförd” över hur man försöker ”fysiskt” mäta något ”psykiskt”.
Inom fysiken (vissa ämnen) så har vi det aktiva, det reella samt det imaginära.
Man kan faktiskt – kom jag på – tänka på det på samma sätt. Det är däremot en faktor som saknas och det är COS Fi. Det är den som är faktorn som ger den imaginära storheten.
Innan man listat ut hur man skall beräkna Fi (ej Gudrun) så är det omöjligt att få ett relevant svar som visar på aktiv effekt inom verksamheten.

Publicerat i Ande och själ, Den symptomatiska enfalden, Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Filmtips, Harstenslycke, Juridik, Korruption, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Samhällsgenererad ohälsa | 1 kommentar

Hemliga konstnärer…

…har tagit sig härliga friheter – att under två års tid omvandla ett rivningsobjekt till en konsthall. Byggnaden i Värtahamnen är nu riven, men installationerna och grafittikonsten är väldokumenterad – i inklistrad artikel från Svd nedan av konstnärerna själva.

Till min stora glädje så tycks nu även mitt eget konstprojekt att gestalta illusionsjuridiken i papper och metalltråd – och kanske läder – manifesteras. Lokaliteterna för detta ändamål får jag tillgång till i maj! 🙂

Det finns nu mycket utöver den underbara vårsolens glans att glädjas över…

…i Kärlek, Fred & Skapande Frihet!

<3 C.

——————————————————————————————————

Konstnärernas egna bilder: Här är hemliga galleriet

I över ett år arbetade fem gatukonstnärer i ödehuset i Värtahamnen. Under tiden de tillbringade där fick de flera gånger skapa nya dörrar till lokalen. De beskriver tiden som en ”katt och råtta-lek” med väktare, koppartjuvar och hemlösa, som alla ville ha kontroll över byggnaden.

Bild 1 av 7

Fastigheten Bristol 1 på Södra Hamnvägen 20–22 i Stockholm
Fastigheten Bristol 1 på Södra Hamnvägen 20–22 i Stockholm Foto: Akay
Foto: Akay

Bilder från den tömda lokalen på Södra Hamnvägen 22, så som den såg ut när konstnärerna hittade den. I början fanns både el och vatten i fastigheten som skulle rivas.

Bild 2 av 7

”Olabo” jobbar med sin konstinstallation.
”Olabo” jobbar med sin konstinstallation. Foto: Akay

”Olabo”, en student i 30-årsåldern, skapar en installation i en hiss. Han fyller hissen med saker han hittat i lokalen. Spisar, element, lådor och industriutrustning i perfekta högar, inte en centimeter är outnyttjad. Natten efter att ”Olabo” färdigställt verket blev allt utrivet av hemlösa som bodde i fastigheten. Så konstnären fick sätta upp det igen.

Bild 3 av 7

Foto: Akay

Mycket av tiden i huset gick åt till att hålla nya vägar öppna för konstnärerna. Att ta sig in obemärkt var viktigt. Väl inne städade man undan innan man satte igång med installationerna. När allt var klart såg den utdömda fastigheten ut som ett konstgalleri.

Bild 4 av 7

Foto: Akay

Installationer fanns på flera våningar och i alla rum i huset. ”KP” bedömer att den samlade ytan i fastigheten var runt 3 000 kvadratmeter. Efter att man fått reda på att fastigheten skulle rivas gick han dit med en vän och ”målade på varenda vägg”.

Bild 5 av 7

Foto: Akay

Här jobbar konstnären Akay på en installation. Totalt inreder Akay minst tre kontor i huset. Ett fylls med löv, ett med sönderrivet papper och kontoret på bilden får ett hål rakt ner genom golvet.

Bild 6 av 7

Foto: Akay

”Det finns en stor frihet att jobba helt själv i ett ödsligt hus. Det finns inga sociala medier. Allt behöver inte spridas”, säger KP. Han hjälpte Akay med att modifiera kontorsutrymmen i installationerna som dokumenterades och sedan ställdes ut på galleriet Steinsland Berliner på Södermalm i Stockholm.

”KP” säger till SvD att han gärna gör ingrepp i husbyggnaderna han jobbar med. Men syftet är aldrig att förstöra något.

Bild 7 av 7

Foto: Akay

Olabo arbetar både med installationer och med målning. I bilden till vänster ser vi en ordlek med ord som börjar med ”EXP”. Till höger en dörr fylld med tittgluggar.

Bilder på kontorslokalerna har ställts ut under namnet ”Top to bottom”, senast i Skellefteå. De fem konstnärerna som arbetat med huset håller på att sammanställa en bok från tiden de tillbringade i Bristol 1.

Läs även

Hemlig konstskatt hittad i rivningshus på Östermalm

Kultur

Konstnärerna bakom hemliga galleriet träder fram

Kultur

Publicerat i Juridik, Konst & Design, Kreativitet | Lämna en kommentar

Årtiondets viktigaste motion att uppmärksamma…

…skriver NewsVoice om i en artikel, vilken väckt berättigad läsarstorm. Just nu 70 kommentarer. Plötsligt uppdykande autism hos normalt utvecklade barn och narkolepsi är de ”biverkningar” efter vaccinering som vi främst har i färskt minne.  Empirin visar att vaccinationer snarare skapar sjukdom och syndrom, snarare än avhjälper och förhindrar. Mässlingutbrott var t ex redan nere på lågfrekvent nivå när vaccinering mot det infördes. Det tyder såsom artikeln och kommentatorerna menar, att agendans huvudsyfte är att fördumma och skada, och att det därför är vilseledande att tala om biverkningar, då dessa egentligen utgör det avsedda resultatet.

Motionen strider för det första mot lagen enligt Regeringsformens kapitel 2 (se inklistrad kommentar). Följ länkarna som finns i artikeln och bland kommentarerna, och gör din egen bedömning. Förstås särskilt viktigt för den som väntar tillökning i familjen. Det finns t ex en omfattande amerikansk dokumentärserie Vaccines Revealed (länk i kommentar), vilken är väl värd att se i sin helhet. Den ger en heltäckande bild av forskares vetenskapliga landvinningar och vaccindrabbades erfarenheter.

Med detta livsavgörande råd att själv informera sig istället för att följa agendans påbud, önskar jag alla läsare en skön och kunskapssökande söndag…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

 

Tvångsvaccinering kan bli verklighet i Sverige – 4 maj 2017 tar Riksdagen beslut

70
32778
Sofia Arkelsten och Jesper Skalberg Karlsson vill ha tvångsvaccinering - Pressfoton: Riksdagen
Bild: Sofia Arkelsten och Jesper Skalberg Karlsson vill införa tvångsvaccinering i Sverige. Riksdagen tar beslut den 4 maj 2017. Pressfoton: Riksdagen

Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark, 2000tv.seLEDARE. De två riksdagsledamöterna Sofia Arkelsten (M) och Jesper Skalberg Karlsson (M) vill införa tvångsvaccinering i Sverige. Socialutskottet beredde förslaget igår och Riksdagen tar beslut den 4 maj 2017. Förslaget kan nu skapa en folkstorm mot tvångsmedicinering med vacciner levererat av ett av världens mest kriminellt belastade storföretag – GlaxoSmithKline – som gav Sverige narkolepsi. 

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 20:50

Eftersom tvångsvaccinering är det samma som tvångsmedicinering bör förslaget betraktas som mycket kontroversiellt i synnerhet efter narkolepsiskandalen som inte lett fram till ökad säkerhet kring riskerna med vacciner. Varken hälsovårdsmyndigheter eller Regeringen har ställt några särskilda krav på industrin att eliminera de kroppsfrämmande tillsatser och restprodukter som finns i vaccin.

NewsVoice och flertalet andra medier och grupperingar i Sverige som varnat för riskerna kan konstatera att Regeringen, hälsovårdsmyndigheterna och de etablerade medierna verkar vara komplett faktaresistenta mot kunskap och erfarenhet kring riskerna med vacciner. Istället har ansvariga entiteter inom stat och media valt att slå ifrån sig och istället angripa budbärarna. Denna konflikt är känd sedan många år.

Se NewsVoice artikel från 2015: (M)-motion om tvångsvaccinering väcker ont blod i sociala medier – Namninsamling mot tvång återstartas


Igår behandlade Socialutskottet i Riksdagen frågan om att införa ett obligatoriskt vaccinationsprogram i Sverige. Utskottet beredde förslaget, vilket kan leda till att Riksdagen godkänner och tar i så fall beslut den 4:e maj.


I förlängningen betyder det att tvångsvaccinering kan börja tillämpas i Sverige någon gång år 2018.

Mehdi Nodehi skriver på Facebook:

Mehdi Nodehi - Facebook, selfie
Bild: Mehdi Nodehi – Facebook, selfie

”Det har gått fort, men än finns det tid att påverka. Som en gammal ”insider” och avhoppare från vaccin-industrin så kan jag med handen på hjärtat säga att om nu detta skulle gå igenom så kommer jag att ta min familj och emigrera ut ur landet till ett land som respekterar människans grundläggande rättigheter. Obligatoriska vaccinationer är ett brott mot människans rätt att bestämma över sig egen kropp.” …

”Det måste finnas svenska lagar som skyddar oss mot sådana övergrepp! Det är ett övergrepp mot den fria viljan, det är odemokratiskt och ger vibbar av fascism, nazism och kommunism att med våld sätta nålar i friska människor och deras barn.”

Nio miljoner svenskar tvingas bli kunder till ett av världens mest kriminellt belastade storföretag – GlaxoSmithKline som gav Sverige narkolepsi

Mehdi Nodehi konstaterar precis som många andra att lobbyverksamheten hunnit före allmänheten med att bearbeta politiker och beslutsfattare mot ett beslut som kan göra Sverige till en fulländad vaccin-nation, en komplett och säkrad marknad med 9 miljoner tvångsmässigt anslutna kunder till jätteföretag som GlaxoSmithKline, ett av världens mest kriminellt belastade storföretag om vi tar hänsyn till de skadestånds- och bötesbelopp som företaget dragit på sig under årens lopp.

Det var GlaxoSmithKline som gav Sverige narkolepsiskandalen genom svininfluensavaccinet Pandemrix och bolaget slapp ekonomiska konsekvenser eftersom våra politiker skrev på ett kontrakt som gav GlaxoSmithKline ansvarsfrihet. Både barn och vuxna drabbades. Pandemrix innehöll inte bara skadliga tillsatser utan även giftiga restprodukter (arsenik, tenn) som NewsVoice avslöjade i samarbete med en svensk läkare då verksam på KI.

GlaxoSmithKline har fällts för mutor, döljandet av medicinska risker och andra brott. Det handlar om mångmiljardbelopp. Läs mer om GlaxoSmithKline i NewsVoice.


Det är denna typ av kriminellt belastade företag som de svenska politikerna samarbetat med under många år och nu vill de skänka hela den svenska ”människomarknaden” till denna typ av bolag.


 

Tvångsvaccinering med osäkra vacciner – Vilken folkhälsa får vi då?

Inte nog med att politikerna aldrig ställt krav på vaccinsäkerhet, de har även 2016 nyligen köpt vacciner ”en masse” från GlaxoSmithKline och bolaget Seqirus, vacciner som bygger på samma grundrecept som Pandemrix.

Mehdi Nodehi skriver att han nu gör allt för att informera allmänheten i denna fråga. Nodehi är inte ensam. NewsVoice har samlat in 1000-tals namnunderskrifter från personer som vägrar acceptera tvångsvaccinering. Många av dessa personer skriver att de är beredda att lämna Sverige om det beslutas om tvångsmedicinering med vacciner. Det vore bättre om de innan de lämnar landet försöker få de vaccintroende politikerna att ta sitt förnuft tillfånga.

Swisha Sassersson valfri summaVaccinkritiska personer i Sverige bör nu inte spendera all sin energi genom att klaga på Facebook. Istället bör de lyfta telefonluren och ringa upp politikerna. Att enbart gnälla i sociala medier kan leda till att Riksdagen beslutar om tvångsvaccinering den 4 maj.

NewsVoice vill därför inte ha din namnunderskrift denna gång, utan ditt engagemang.

Text: Torbjörn Sassersson

Referenser

Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

70 KOMMENTARER

 1. Så Orwellskt det svenska samhället har blivit på så många plan! Moderaterna som alltid haft ”valfrihet” som honnörsord förespråkar nu tvångsvaccinering! De stöder även massivt tvångsbestrålning med mikrovågor från trådlös teknik även i skolan och förskolan och i hela samhället. De har inget emot tvångsbesprutning från flygplan heller verkar det som (chemtrails/geoengineering) vilket pågår i stort sett dagligen över hela svenska folket. Samma gäller miljöpartiet vars miljöpolitik nu också bara är en bedräglig kuliss eftersom miljöpartiet förespråkar tvångsbestrålning i skolan och förskolan (Gustav Fridolin mp) och förordar utbyggnad av extrem hög och extremt riskfylld mikrovågsbestrålning i o m 5G-utbyggnaden (Peter Ericsson mp) samtidigt som man inte säger ett pip om de dagliga flygbesprutnings/geoengineeringsaktiveterna.

 2. Jag kommer att göra allt som står i min makt att det INTE ska bli vaccinationstvång i sverige.
  Det är en galenskap att tvinga någon till detta!!

 3. ja plikta kommer dom som tvingar vaccinationer på andra att få göra, oavsett.

 4. NHF Sweden skriver:

  Det går ej att på laglig väg tvångsvaccinera sin befolkning
  http://www.thenhf.se/det-gar-ej-att-pa-laglig-vag-tvangsvaccinera-sin-befolkning

  ”Samhället är till för alla. Medborgare får inte diskrimineras. Det är likhet inför lagen som gäller. Varken staten, politiker eller samhället äger medborgarnas kroppar och har inte heller rätt att bestämma vad som ska göras med dem. I Regeringsformen står det: “Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”. Sverige har således en grundlag som skyddar mot tvångsvaccinering, vilket obligatorisk vaccinering innebär som är det som motionen avser.”

  Frågan är då hur det är möjligt att en sådan motion överhuvudtaget kan godkännas av partiet och sedan godkännas av Riksdagen? Just nu tyder mycket på att den godkänns av riksdagen, som jag ser det.

 5. Varför står Arkelstens kontaktuppgifter med efter artikeln, hon har ju uppenbarligen inte alla hästar hemma och är med all sannolikhet psykopat.

  Hur skall man kunna påverka en sådan entitet med välunderbyggda argument?

 6. Om det är regeringen som ska ta beslut vilket artikeln gör gällande så finns det väl liten anledning att försöka påverka nån i riksdagen. Och att försöka prata vett med historierevisionisten Arkelsten är nog förutsättningslöst.

 7. Summa summarum. Dom anser att vi är deras privata egendom, deras boskap. Vi ska lyda dom och inget mer med det. Detta trots all vetenskap och alla utredningar som påvisar farorna med vacciner och mediciner. Dessutom är det ju djupt oetiskt att tvinga i folk mediciner. Till och med folkrättsvidrigt. Man dömde tyskar efter andra värds-kriget för att under tvång utfört medicinska experiment på fångar. Detta kom fram under dom så kallade Nürnbergrättegångarna. Nu är vi tillbaka där igen. Nu precis som då ska dom som anses mindre värda (vi), vackert foga oss efter socialismens påbud annars blir det omskolning i någon Gulag.

  Socialismen är nog den hemskaste ideologin som formats efter kommunismen (?) Och även Hitler var ju socialist, en national-socialist. Det är därför etablissemanget kallar dom nazister istället, det blir då inte lika uppenbart för gemene man tror jag. Får till och med rött streck under ordet national-socialist i rättstavningsprogrammet när jag skriver detta, men inte när jag använder slang-ordet ‘nazist’, som då ska anses vara mer korrekt och rumsrent? Hjälper gärna till med på aktioner mot detta, om någon har någon bra idé dvs.

 8. Vänligen skriv inte upp regimen med stort R, utan skriv (r)egeringen med litet r. Jättelitet.

  Så gör folk med sina husdjur – och vad de hybrida elementen i namn av ”forskning” gör mot människor, djur och natur ska vi inte tala om. Vi är en del av det – tror inte det flesta på det? Så varför bli förvånad när det knackar på egen dörr? Det skulle stoppats på sextiotalet. Så som man bäddat får man ligga – nu får vi fejsa vår egen sjuka avdrift. Per, helt riktigt. Men de kan använda metoder, avspärrning av möjligheter, jobb och dagis, flygresor mm – så situationen blir i så fall ändå svår. Man bör ta dessa personer av daga redan nu, och ta in dom till SAKAB. .0357 är lämplig kaliber. Tyvärr så ynglar de av sig i snabbare takt än man hinner oskadligöra monstren.

  Det där du klistrade in i kursivt sassersson, kan man ju säga är en text de kan ha för att få igenom tvångsvaccinering. För som vi vet, en statsmakts primära uppgift är att trygga landet och dess invånare… host host… och virus och bakterier är SÅ farliga… de tar det via lag, så de stiftar lag som finns klar när topeliten mixtrat fram nya virus och andra biologiska vapen ämnade att få bort människor.
  Om de kan lansera att folk är ”smittbärare” så är det väl inga problem att få folket med sig för en lag? Det ser deras SVT till. No problem at all. Att vi ska tro att vi är ”hot” mot andra om vi inte vaccineras, och att vi kan sägas diskriminera de som ”tar ansvar” att vaccinera sig om vi själva inte vill bli ofarliga. Hur svårt kan det vara att stifta en lag? Vi har ju tex lag om att kvinnor får ta sina barns liv (abort), och vi betalar det via skatt. Vi är lika sjuka i huvudet som de hybrider som nu agerar för att få tvång för vaccinationer.

  AIDS och annat vara bara småpuffar av vad de kan göra, de har annat på G. Då finns ”skyddande lagstiftning” redan på plats – för statsledningen ska ju skydda oss från angrepp såsom sjukdomar… och inga får vara personer som riskerar att ”sprida det vidare”. De kommer att göra helt som de vill. Sverige är ju allti det land som ska gå före, försökslandet nummer ett. Eller som Löfvèn uttrycker det, ”Framtidsprojektet Sverige”. Man kan bli mörkädd för mindre. DE som kan kan flytta till Åland.

 9. ‘Sjuka sinnens’ infiltration av svenska myndigheter, organisationer och politiska partier har gått för långt. Det behövs en ‘fransk revolution’ för att få ordning på Sverige!

 10. Om nu vaccin vore så säkra så varför ska företagen som tillverkar dom vara immuna mot åtal för vaccinskador? Problemet jag ser med vaccinationer är dom tar sig igenom blodbarriären i hjärnan till skillnad från en vanlig infektion och hjärnans eller mikroglias reaktion som leder till att glutamater frigörs i desperation för att försvara sig mot infektionen. Detta leder till hjärnskador och speciellt vid den låga ålder på barn som innan 1½ års ålder inte har fullt utvecklade immunförsvar ännu. Sen att ge t.ex ett trippel vaccin är mångfalt mycket farligare och antalet vaccin som ges idag jämfört med vad jag fick på 80-talet är dubbelt så många. Herregud vi ska börja vaccinera mot vattkoppor?! Vad är det för fel på folk egentligen som tror att det här är normalt. Det räcker med att titta på dagens småbarn så ser man skadorna vaccin har gjort, jag kan lätt jämföra med mina egna barn som är friska och långt före sina jämnåriga i allt vad utveckling heter.

  Det viktigaste av allt: Det finns ingen forskning på vaccin med dubbelblind studie med en kontrollgrupp på ovaccinerade. Punkt slut.

  Av alla läkemedel är vaccin undantagna så vilken forskning som än presenteras och hur mycket man än försöker så spelar det ingen roll för forskningens kvalité är låg och därav kan man inte påstå att vaccin är säkra. När man nämner detta får man svaret av folkhälsomyndigheten ”Det är ju oetiskt”, amen hallå? Tror folk ärligt talat på det skitsnacket?
  Tar man sig ens tid att läsa dom forskningsrapporter som folkhälsomyndigheten visar till så kommer ju till och med dom fram till att mer tester behöver göras eller att adjuvanser inte användes i vaccinet som testades, det är verkligen skrattretande studier, och metastudier utöver det. Med såna kan man visa precis vad man vill, också av låg kvalité. Börjar man vända på stenar blir man fan livrädd..

 11. Mayne 😉 – så skulle du inte skrivit om du hade någon insikt i vad ”franska revolutionen” var för något, och vilka krafter som låg bakom. Gör inte om svart till vitt. De krafterna tog också över Sverige. Det var ingen folkets revolution mot någon överhet. Revolutioner kommer uppifrån – allt gör det.

  The Men Who Caused the French Revolution 1789
  http://www.lovethetruth.com/books/pawns/03.htm

 12. Nu får det faanimej vara nog på detta hycklande om att vi skall anpassa i någon form av system som inte gynnar oss eller som inte ser till vårat ,Människans bästa. Som inte är till för att vi skall må bra utan vi skall styras utav en makt som ser till att fylla sin egen plånbok och hela tiden roffa åt sig allt dom kommer åt. Nej till tvångs vaccinering.

 13. Vad vet svenska folkets representanter om vacciner och den mycket lönsamma skojarverksamhet som vissa delar av läkemedelsindustrin ägnar sig åt? Förmodligen ingenting alls! Man kan fråga sig om dessa riksdagsledamöter aldrig hörde talas om alla dem som drabbades av skador med påverkan på centrala nervsystemet som var orsakad av vaccinet mot svininfluensan för några år sedan?
  Det är väl känt att många av de tillsatser som finns i vacciner är direkt skadliga för människans immunsystem!
  Verksamheten är så lönsam att producenterna av vacciner tillsätter ämnen som skall förhindra konkurrenter från att kopiera deras produkter – utan att egentligen ha någon skyddande effekt på dem som ”vaccineras”!

  När det dessutom är känt att Anders Tegnell, chef på Folkhälsomyndigheten, medgivit att myndighetens anställda även erhåller en del av sin lön från vaccinproducenterna – måste man ställa frågan om inte det i själva verket råder en kriminell och åtalbar verksamhet hos den aktuella myndigheten?

  Men detta bryr sig väl inte våra riksdagsmän eller kontrollmyndigheter det minsta om?

 14. Artikeln påstår att Riksdagen tagit ställning för förslaget och att regeringen beslutar den 4 maj. Detta är felaktigt. Socialutskottet har berett förslaget, det gjordes igår. Nu ska Riksdagen behandla förslaget, omröstningen i Riksdagen sker den 4 maj. Riksdagen, inte Regeringen.

 15. per@ håller med att den, det Arkelsten ”uppenbarligen inte (har) alla hästar hemma och är med all sannolikhet psykopat”. Det går därför inte att påverka en sådan ondskefull ”entitet med välunderbyggda argument”.

  Försöker de att skjuta hela Moderatpartiet i sank? Bättre att de väntar med att ta beslut i frågan och skjuter upp det till en valfråga.

  Föreslår att samtliga i ledamöter i (r)egeringen, med sina familjer, föregår med gott exempel och ställer upp mangrant och låter sig vaccineras innan de tar ett beslut för andra.

  Förmodar att det här med vaccinering är ett vapen som riksdagen tar fram för att täppa till truten på det uppvaknande folket. Det handlar således inte om att de ska ”rädda oss” från någon ”hotande” förkylning utan att de är rädda för att bli snuvade på makten.

 16. Fruktansvärt! Men ganska okunnigt av Medhi Nodehi att associera till nazism. De organiserade nazisterna i Sverige är nämligen vaccinkritiker.

 17. Mayne Sundewall Hopkins 24 Mar, 2017 at 20:28

  Nej, ingen blodsutgjutelse genom utrensningar á la franska, ryska och kinesiska revolutionerna, det gagnar inte mänskligheten. Vi vill inte sänka oss till deras nivå, men rättegångar skall hållas och entiteter låsas in.

  Sofia Arkelsten och Jesper Skalberg Karlsson kommer naturligtvis inte undan, kommer väl att dömas för uppvigling och förberedelse till lemlästning och mord.

 18. Birgitta 24 Mar, 2017 at 21:02

  Ja, med tanke på att vacciner mer eller mindre förstör alla kroppsligt och intellektuellt, så är tvångsvaccinering ett effektivt medel att oskadliggöra en hel befolkning med.

 19. Tyvärr så har ju grundlagen ändrats förut utan att svenska folket har informerats och så kommer kanske att ske igen. Pengarna styr hela världen just nu. Stora företagen och de få rika styr det mesta. Lobby-verksamheten är tyvärr ofantlig och har oändliga resurser verkar det. Då det gäller mig, mina barn och barnbarn så får det verkligen bli med tvång. Grundlagen gör ju att det egentligen inte vore så enkelt som en enda röstning, för att genomföra en sådan lag.

 20. Källa på att GlaxoSmithKline är det mest kriminellt belastade läkemedelsbolaget enligt ”Access to Medicine Index 2014”: Rapporten från 2014 omnämner GlaxoSmithKline som särskilt kriminellt.

  http://newsvoice.se/2014/11/22/studie-18-av-20-av-varldens-storsta-lakemedelsforetag-involverade-i-brottslighet/

  Enligt ”Access to Medicine Index 2016” fortsätter bolagen att nedprioritera ”code of conduct”:

  ”Scores remain generally low, but there has been considerable movement between companies. Companies’ systems for ensuring compliance with codes of conduct, laws and regulations continue to fail, even when they are comprehensive and supported by detailed enforcement processes. ”

  https://accesstomedicineindex.org/media/atmi/Access-to-Medicine-Index-2016.pdf

 21. När man hänvisar till nazism ha då i minnet T4, som var en organisation helt befolkad av psykiatriker. Experimentverkstan för tester på krigsfångar.

 22. är detta verkligen sant ???? det verkar ju helt otroligt i mina öron eller är det fake

 23. Till: Raphael Mabo 24 Mar, 2017 at 20:58

  Tack för korrigeringen Mabo. Nu är det korrigerat. Det är alltså Riksdagen som tar ett slutgiltigt beslut den 4 maj, inte Regeringen.

  Till Björn Zarelius:

  Ja, detta är sant. Här är direktlänken till motionen:
  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/obligatoriskt-allmant-vaccinationsprogram_H302430

  ”Förslag till riksdagsbeslut: [Att] Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt och tillkännager detta för regeringen.”

  …och här ser du processen:
  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/folkhalsofragor_H401SoU7

 24. Det måste ju finnas 100 000 människor i detta landet som vägrar låta sig tvångsvaccineras. Ramaskri kommer det att bli. Blir man hämtad av polisen om man vägrar? eller blir det dryga böter?

 25. Bild: Lotta Edholm och Anna Starbrink. Foto: Pawel Flato, Thinkstock, Anna Molander

  Det finns inga gränser för dagens vaccintroende politiker. Lotta Edholm, oppositionsborgarråd i Stockholms stad och Anna Starbrink landstingsråd i Stockholms läns landsting (Liberalerna) skriver: ”Villkora dagisplats med vaccination” (15 mars 2017)

  ”Det är dags att fundera på om vi till exempel kan ställa krav på att föräldrarna följer vårdens anvisningar vid 18-måndersvaccinationen för att få delta i förskola. Vi tar nu initiativ i Stockholms stad till att utreda om så är möjligt.”

 26. @ Sven
  Enligt uppgift har man vid vaccinationer av den afrikanska befolkningen tillsatt ämnen, vilka skall göra att kvinnor inte längre skall kunna föda barn, samt att därför Afrika på så sätt skall kunna avbefolkas – varefter alla resurser därnere därefter kan tas om hand av de allra rikaste i världen! – Inblandade i de projekten skulle framstående familjer som Gates och Rockefellers vara inblandade. Var det inte den senare familjen som även låg bakom Bilderberggruppen och skapandet av UN (FN)?
  Det betyder att man säkert också skulle kunna tillföra lämpliga substanser i våra framtida vacciner – så att man slipper att få bångstyriga medborgare – vilka inte lyder Eliten = dem som är utvalda att framöver skall få styra över den övriga befolkningen världen runt! Eller som i Sverige – något liknande som ligger bakom förslagen från Arkelsten & Co i deras förslag om tvångsvaccinering av den svenska befolkningen ? Kanske med tillägget, som Sven 170324 kom med – ett eller flera chip för att få i det närmaste total kontroll framöver !!!

 27. Kanske är det bra om beslutet går igenom? I det ögonblicket kommer människor som inte tillfrågats om detta veta att de inte längre har någon demokrati och att rättsstatens principer inte längre gäller.

  När politikernas maktfullkomlighet nått den nivå att de slutar följa grundlagen, då är tillfället för folket att folket tillsammans avskaffa oligarkin på riktigt och införa folkstyre på riktigt.

  Jag hoppas att vi slipper använda giljotinen efter folkdomstolen även om den är snabb och human.

 28. Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 25 Mar, 2017 at 01:15

  Det är klart att vi slipper använda giljotinen.

 29. Sandy Lunoe 24 Mar, 2017 at 21:08

  Mycket intressant iakttagelse, Sandy Lunoe, det finns ironi i att Arkelsten sannolikt har drabbats av MS på grund av vaccin och nu propagerar för tvångsvaccinering.

 30. @Kerstin
  Visserligen sprutade kanske läkaren Mengele in mycket skit i sina offer så Medhi Nodehi har nog ändå associerat riktigt. Det finns fler liknande exemplar genom historien. Det är jag säker på. Dagens svenska etnocentriska nationella socialister är vid en närmare undersökning till synes ekologiska så därför tror jag på dig när du påstår att de är kritiker till vaccination.

 31. Jag anser att man har rätt att försvara sig så mycket som det behövs för att kunna avvärja ett övergrepp i form av hälsovådlig tvångsvaccinering, Torbjörn, håller du inte med om det?

  Jag frågar apropå att du tog bort min första kommentar som handlade om självförsvar så långt nöden kräver.

 32. Till per 25 Mar, 2017 at 01:53

  Jo, jag tog bort kommentaren eftersom den kunde uppfattas som ett hot, men jag förstår din och andras irritation över att ens motionerna vulgärt kunnat passera parti- och utskottsfiltren samt att motionerna inte innehåller ordet folkomröstning.

  En annan sak, vart slutar ett eventuellt godkännande av tvångsvaccinering av de vacciner som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet? Här ingår injektioner för: difteri, kikhosta, stelkramp, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund, HPV (endast flickor).

  Mycket snabbt kommer de lägga till HPV för pojkar.

  Sedan fortsätter det med obligatorisk vaccination för personer i riskgruppen äldre som ska få extra många injektioner mot säsongsinfluensa.

  Självklart blir det fler vaccinationer av alla möjliga sorter som läggs till hela tiden. [Se hur det gått i USA där en tonåring fått över 50 injektioner innan denne fyllt 20 år, en skröna kanske, eller?]

  Antalet injektioner kommer att bli tätare.

  Sedan kommer det självklart ”preventiva” genvacciner mot cancer och de ”mystiska sjukdomarna” som vården inte kan bota som tex alzheimer, MS, olika former av degenerativa neurologiska och muskulära sjukdomar.

  Alla dessa vacciner kommer att adderas till det allmänna vaccinationsprogrammet efter att hela svenska folket regelbundet fått genomgå screening-tester som en del av det ”viktiga arbetet för folkhälsan”.

  Nya Karolinska Frankenhuset i Solna som nu byggs kommer att vara centralt i arbetet inom det nationella vaccinexperimentet på 9 miljoner människor. Jag sätter 1000 kr på det. Någon som sätter emot?

  Big Pharma-bolagen kommer att bli extremt lönsamma.

  Jag sätter även 1000 kr på att Sofia Arkelsten och/eller Jesper Skalberg Karlsson kommer att få extremt välbetalda positioner inom Big Pharma om de lyckas som en fortsättning på karriären.

  Se hur det gick med Johan Thor, PR-mannen bakom HPV.

 33. Självklart går det igenom. Vi följer elitens agenda till punkt och pricka. Sverige är det landet som måste gå före alla de andra när det gäller att totalt förstöra mänskligheten och skapa en totalt underkuvad, sjuk och korkad befolkning som den korkade psykopatmakten kan kontrollera.

 34. ”När politikernas maktfullkomlighet nått den nivå att de slutar följa grundlagen, då är tillfället för folket att folket tillsammans avskaffa oligarkin på riktigt och införa folkstyre på riktigt.”
  Makten följer bara grundlagen när det passar dem. Det vet alla som har haft med (o)rättvisan i Sverige att göra.

 35. Undrar oxå, vilka vacciner gäller det? Alla som ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet, som bara ökar från år till år?

 36. This is outrageous. If vaccines were clean and safe it might be acceptable. Just enter any vaccine in the World Health Organisation database of adverse drug reaction reports at http://www.vigiaccess.org and you will dee hundreds of deaths and many hundreds of thousands of serious adverse reactions – and they acknowledge only approx. 10% get reported!

 37. Dessa motioner är djupt kränkande. Nu jävlar får det vara nog!
  Nu är måttet rågat.

 38. Har väl kanske haft två influensor i hela mitt drygt femtioåriga liv. KOmmer aldrig att vaccinera mig, i så fall tar jag hellre fängelse. Fy så hemskt.

 39. Från Amenti 2 boken om vacciner.

  Det finns två sätt på vilka man kan förstöra immunitet. 1.) Paralysera immunsystem med rädsla.
  2.) På det fysiska planet är det vacciner, läkemedel, mat, droger, genetisk manipulation m.fl. Dessutom stress, osäkerhet, negativitet o.s.v. Den verkliga motivationen av nuvarande vetenskaps inriktning är nano – bio – teknologi. Här handlar det om hur man kan föra in i mänskliga kroppar främmande partiklar (molekylära sändare, mikrochips ). Sådana partiklar existerar inte i naturen för att de är tillverkade i laboratorier och inprogrammerade. Sådana partiklar skulle heller aldrig komma på egen hand till specifika områden i kroppen. Här handlar det om energicentra i kroppen som blir programmerade på molekylärnivå.
  Ett exempel på en sådan partikelsändare har varit upptäckt 1985 och heter Fulleren https://sv.wikipedia.org/wiki/Fulleren som har en ovanlig form som jobbar med omvända frekvenser som skadar och blockerar funktioner i våra förlagor! (Förlaga är de kroppar som man kallar eterisk kropp, mental kropp, energi kropp m.fl. och som slutligen tillsammans bildar vår synliga kropp)

 40. När politiker med den styrande eliten inte respekterar att -ditt liv är ditt- och att fredliga försök till förståelse av den enkla principen -gör ingen skada-vad är då det kvarstående alternativet? Ingen människa med förnuft vill ha inbördeskrig, men om en styrande elit inte respekterar fundamentet till den individuella människans liv hur länge skall man ha tålamod och låta dom gynna sig själva, på träldom som omfattar svensk politik fundament.

 41. NewsVoice 25 Mar, 2017 at 08:37

  Du har naturligtvis rätt angående att fler och fler vacciner kommer tvingas på människorna, Torbjörn. Jag sätter inte emot en enda krona.

  Som jag sa idag till en person jag känner, när de väl har gått över en helig gräns och infört tvång för vissa vacciner, så finns det inget som stoppar dem från att ösa på med hur många tvångsvacciner som helst.

  Vi går mot en fullt utvecklad diktatur á la Stalins Sovjetunionen och Hitlers nationalsocialist-Tyskland.

 42. NewsVoice 25 Mar, 2017 at 08:37

  Det var synd att du uppfattade min kommentar som ett hot, Torbjörn. Att göra klart att man till varje pris kommer försvara sig vid ett eventuellt angrepp är inte ett hot utan en legitim varning.

  Här har jag fått bifall från [KarlMagnus 24 Mar, 2017 at 18:42] och [.357 24 Mar, 2017 at 19:20]. Finns det någon mer här på NewsVoice som håller med?

  Och den som eventuellt väljer att gå angriparens ärenden, typ polis och sjukvårdspersonal, får stå sitt kast, det är medlöparna som gör tyranni möjligt.

  Dessutom har du lämnat kvar kommentarer som är mer tveksamma än min:

  Mayne Sundewall Hopkins 24 Mar, 2017 at 20:28

  ”‘Sjuka sinnens’ infiltration av svenska myndigheter, organisationer och politiska partier har gått för långt. Det behövs en ‘fransk revolution’ för att få ordning på Sverige!”

  Alla vet väl att franska revolutionens avrättningar medelst giljotin inte handlade om nödvärn utan om utrensning.

  Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 25 Mar, 2017 at 01:15

  ”När politikernas maktfullkomlighet nått den nivå att de slutar följa grundlagen, då är tillfället för folket att folket tillsammans avskaffa oligarkin på riktigt och införa folkstyre på riktigt.

  Jag hoppas att vi slipper använda giljotinen efter folkdomstolen även om den är snabb och human.”

  Här utesluts inte användandet av giljotin som avrättningsmetod, tolkar man meningen ordagrant så skulle utrensning alltså kunna bli aktuell när makthavarna väl har störtats.

  Jag är emot dödsstraff till och med mot såna som Sofia Arkelsten och Jesper Skalberg Karlsson, däremot anser jag att vi har rätt att skydda oss själva mot såna som Sofia Arkelsten och Jesper Skalberg Karlsson och deras anhang med de medel som krävs för att avvärja angrepp.

  Det är viktigt att människor förstår att de fullt ut har rätt till sina egna kroppar och att försvara sig mot angrepp. Ditt borttagande av min kommentar anser jag motverkar utvecklandet av en sådan förståelse.

 43. På förekommen anledning, apropå den hotande tvångsvaccineringslagen i Sverige, har du lust att lägga upp gratisreprisen av den excellenta Vaccines revealed som en riktig artikel igen, Torbjörn?

  Gratis-reprisen av Vaccines revealed börjar idag/inatt.

 44. News voice har inget med seriösa nyheter att göra.

  Detta är
  1) inget lagförslag. Om det godkänt av riksdagen, så blir det ingen lag.
  2) enskilt förslag från en rilsdagsledamot om att riksdagen skall ge regeringen i uppdrag att se om det går att genomföra.
  3) det är inget som M står bakom, som det påstås i propagandanskriften, förlåt artikeln, som vi kommenterar här.

  Det är så mycket fel in ”artikeln” så det finns egentligen inte mycket som är rätt.
  Ja, namn och partitillhörighet. Samt att ett förslag på att titta på möjligheten att genomföra detta.
  Men nej, det kommer inte att hända.

  Så detta är bara för att hetsa upp folk, har ingen relevans eller med verkligheten överensstämmande.

  Men nej, tro mig inte, läs vad som det står i förslaget. Om ni inte orkar läsa, så tro mig. 🙂

 45. ‘Vaccines revealed’ är riktigt bra, kan rekommendera den serien.

  Hittade denna intervju med vaxxed-gruppen och Dr. Judy Mikovits, där hon berättar hur alla (!) nya (moderna) sjukdomar har förts i människan via vacciner och då via så kallade retrovirus. Hon hade dessutom tidigare arbetat med forskning i syfte att ta fram mediciner kring många av dom sjukdomar som hon idag envist hävdar kommit i människor och då via just vacciner. Hon får givetvis inget gehör för denna realisation. Hon fick istället gå från jobbet och råkade även ut för polisiära trakasserier enl. hennes egen utsaga.

  Dr Judy tells it the way it is..
  youtube.com/watch?v=EPEBCjTmwjU

 46. Och ja, kommentera gärna med fakta om att jag har fel, men avhålla er gärna från att slänga tillmälen på mig. Eller felargument som halmgubbar.
  Men relevant, saklig och sansad argumentation om motionen och dess innehåll och effekter tas gärna emot.

 47. Svar till: Anders 25 Mar, 2017 at 17:00

  Du hittar på. Först och främst anser jag att endast seriösa medier tar upp ett sådant här kontroversiellt lagförslag. Hur många har gjort det?

  1. Jag har aldrig i min text påstått att det är ett lagförslag.
  2. Det framgår i min text att det är enskilda motioner inskickade av två moderater. Det är verkligen alarmerande att dessa ledamöter vill försöka få en regering att se över möjligheten att införa tvångsvaccineringar av en hel befolkning.
  3. Det påstås ingenstans i min artikel att moderaterna som parti står bakom motionerna, ändå har motionerna lyckats passera partiledningen eftersom den normalt vill ha koll på alla motioner som lämnas fram.

  Du skriver: ”Det är så mycket fel in ”artikeln” så det finns egentligen inte mycket som är rätt.”

  Det där är ett typiskt svepande skeptikerargument som hämtat från Skeptikerskolan.se. Besök gärna den. Jag ligger bakom den. Anders påstår att artikeln är full med fel, utan att hitta ett enda.

  Det är helt uppenbart att syftet med dina kommentarer ovan syftar till att minska motståndet hos allmänheten genom att du slätar över.

  Red

 48. Låt helst bli att vaccinera er. Då kanske ett större antal idioter dör av av mer eller mindre ren dumhet.
  Mängden obildade och infantila på såna här siten är bara för mycket.

 49. Exakt så här ser Arkelstens förslag ut. Jag har tidigare länkat in till källan även i artikeln.

  Det råder ingen tvekan om vad Arkelsten vill uppnå.

  Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/obligatoriskt-allmant-vaccinationsprogram_H302430

  Förslag till riksdagsbeslut

  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt och tillkännager detta för regeringen.

  Motivering

  Enligt vårdguiden beskrivs Sveriges vaccinationsprogram så här:

  I Sverige erbjuds alla barn vaccination mot nio sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och för flickor ingår även HPV, humant papillomvirus.

  Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta. Det är inte obligatoriskt att delta i vaccinationsprogrammet, utan föräldrarna eller eventuell annan vårdnadshavare avgör om barnet ska vaccineras eller inte.

  Utöver de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet kan barn under särskilda omständigheter även få vaccin mot tuberkulos och hepatit B. I några landsting ingår numera vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet.

  Ett litet antal föräldrar vägrar att vaccinera sina barn och skyddar dem alltså inte från de nio farliga sjukdomarna. De utsätter också andra människor för fara när de motverkar förebyggande av smitta. Detta skapar lidande och utsätter barn för onödig fara. Därför bör riksdagen ge regeringen tillkänna att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt.

 50. Sune Mangnius 25 Mar, 2017 at 19:07

  Med tanke på hur du uttrycker dig skulle man lätt kunna dra slutsatsen att din egen intellektuella mognadsgrad ligger betydligt under den nivå som man kan förvänta sig av en vuxen person.

 51. REGERINGSFORMEN Kap 2 §§5-6:

  Kroppslig integritet och rörelsefrihet

  5 § Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. Lag (2010:1408).

  6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

 52. Sayer Ji – (GreenMedInfo och med i den dokumentära serien Vaccines Revealed) – har en kort tids erbjudande om att ladda ned en helt ny bok – VACCINE ILLUSION.

  Här kan man läsa mer om boken (och finna länken till nedladdningen):

  http://www.greenmedinfo.com/blog/vaccine-illusion-how-vaccination-compromises-our-natural-immunity-and-what-we-can

  Missa inte heller att följa den ypperliga dokumentära serien – VACCINES REVEALED,
  som kan ses fritt under 9 dagar, med en film per dag:

  http://www.vaccinesrevealed.com/free/parental-instinct-maternal-instinct/?inf_contact_key=46cc8524c3229c8e5648ed5e400f8da7a81da7c370b86c93ce257f4d0a86608a

 53. Sverige håller på att bli manipulerat av Lobbyister och s.k experter i namn av ”hjälp”!Detta förslag är destruktivt och går emot grundlagsprincipen.De leker med människors hälsa och det är en
  skrämmande utveckling!

 54. Jag tror att nedanstående länk visar klart och tydligt vilken spindelväv finns runt oss

  http://www.vinnova.se/upload/dokument/Om_VINNOVA/Regeringsuppdrag/EU_strategi/Läkemedel,%20bioteknik%20och%20medicinteknik%202006-03660.pdf

  I min kommentar högre upp har jag tagit upp nanoteknik. Nedanstående är ett utdrag ur dokumentet.

  …Detta dokument är en delstrategi till den övergripande EU-strategin och fokuserar på biovetenskap/läkemedel, bioteknik och medicinteknik…
  …De teman som främst adresserar läkemedel, bioteknik och medicinteknik sektorn är tema 1; ”Hälsa” och tema 2; ”Livsmedel, jordbruk och bioteknik”. Även andra teman inom Cooperation, som ” Nanovetenskap, nanoteknik…

  1. …Huvudområde 3. “Optimising the delivery of health care to European citizens – Quality, solidarity and sustainability of Health systems”…
  1. …Tema 4: ”Nanoscience, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (NMP)”
  Ämnesområden inom “NMP” som är relevanta för biomedicin/läkemedel, bioteknik och medicinteknik listas nedan, observera dock att ändringar kan hinna ske innan programmet beslutas:
  ” Analysis of nanomedicine”, “Specific, easy-to-use portable devices for measurement and analysis”, “Impact of nanoparticles on health and environment””, “Potential impact on environment and health of (i) fullerenes, CNT (ii) of nano-oxides”, “Realisation of a critical and commented database”, “Scaffolds favouring angiogenesis for tissue engineering “…
  …- European network on human biomonitoring…

  …Nanomedicine-Nanotechnology for Health
  Denna plattformen är inriktad på att förstå människokroppens funktion på nano-nivå. Europa har en stark position inom det nya området Nano Medicin, där nanoteknik används för medicinska tillämpningar. Trots starkt industriellt intresse är detta område fragmenterat och kommer att kunna dra nytta av samarbete på europeisk nivå. Man har inom området etablerat en Strategic Research Agenda (SRA) som kan minska fragmenteringen och som kan mobilisera offentliga medel och private investeringar. Identifiera prioriterade områden. Understödja innovation inom nanobioteknik för medicinskt bruk….

  Lägg märke till fullerenes som används i vacciner enligt Amenti 2

 55. NewsVoice 25 Mar, 2017 at 20:18

  Allt fler forskare anser att till exempel barnsjukdomarna är viktiga för immunsystemets utveckling och att dessa är eftersträvansvärda att få under barnaåren. Även naturlig polio har nämnts i detta sammanhang.

  Vetenskaplig studie. Ju fler barnsjukdomar under barnaåren, desto mindre risk för att drabbas av cancer senare i livet:

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9824838

  Vetenskaplig studie. Ovanligare med allergier hos barn som har haft mässlingen:

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16854347

  Diskussionen om hur många sjukdomsfallen i mässlingen och liknande virussjukdomar är nu jämfört med innan vaccinerna började användas skulle alltså kunna vara en ”red herring”, det vill säga en konstruerad diskussion avsedd att leda allmänhetens uppmärksamhet bort från det väsentliga: Att människan behöver barnsjukdomarna för att utvecklas optimalt.

  Har man en bra näringsstatus och får i sig höga doser C-vitamin under sjukdomsförloppet, så är risken för negativa följder av smittan i det närmaste obefintlig:

  https://www.youtube.com/watch?v=y0LLX0sgwAU

  Exempel på andra terapier som fungerar är olika typer av syrgasbehandlingar och ozonbehandling. Dessa är naturligtvis portade från den läkemedelsindustristyrda skolmedicinen.

 56. Det finns ingen empirisk bevisning om att vacciner fungerar, det vill säga gör den enskilde mottagaren immun mot sjukdomen i fråga. Inte heller stoppar vaccinet smittspridning. Ett klassiskt exempel är Spanska sjukan 1918. Massor av människor dog trots massvaccinationer. I de länder där vaccineringar inte genomfördes t ex Grekland och Egypten, dog inte en enda människa av detta milda förkylningsvirus. Misstanken inställer sig, att de i stället dog på grund av vaccinet, inte trots det.

 57. Om de snabbar sig att rösta igenom det här och lägger det i snabbspår så att tvångsvaccineringen kommer igång lagom till sommaren, så kanske hela svenska folket hinner bli lite lagom vaccinskadade så att de blir omvalda 2018.

LÄMNA ETT SVAR

Publicerat i Filmtips, Juridik, Korruption, Samhällsförtryck, Samhällsgenererad ohälsa, Vetenskap | Lämna en kommentar

En artikel från Dagens Juridik…

…vilken avhandlar tingsrätternas ineffektivitet, kände jag mig manad att kommentera. Du hittar en länk i artikeln till Riksrevisionens rapport, och den får lov att uppta en del av denna soliga vårdag.

Du hittar min kommentar sist efter artikeln, och vi får väl se om den får vara kvar… 🙂 Sanning och transparens är ju inga särskilt uppskattade fenomen i ett illusionsparadigm.

Därmed önskar jag en solig och härlig helg till alla läsare…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

——————————————————————————————————-

Så ineffektiva är tingsrätterna – detaljerad rapport från Riksrevisionen

Riksrevisorn Stefan Lundgren har granskat tingsrätternas ineffektivitet. Foto: Pontus Lundahl/TT

De flesta av landets tingsrätter kan bli betydligt mer effektiva. Det slår Riksrevisionen fast i en stor rapport. Granskningen visar också att produk-tiviteten vid tingsrätterna överlag har sjunkit de senaste åren. I rapporten redovisas ineffektiviteten i procnet – tingsrätt för tingsrätt.

 

– Vi tolkar resultaten som att det finns tingsrätter som har potential att bli betydligt effektivare, säger riksrevisorn Stefan Lundgren.

Staten har under flera år arbetat med att reformera tingsrätterna. Reformerna har bland annat inneburit att antalet tingsrätter har minskats från 96 stycken till dagens 48. Samtidigt har arbetssättet inom tingsrätterna förändrats.

Nådde inte regeringens mål
Trots försök att förbättra tingsrätternas effektivitet visar Riksrevisionens granskning att detta till stor del har misslyckats.

Riksrevisionen skriver i rapporten:

”Till exempel uppnådde en tredjedel av tingsrätterna, 17 stycken, inte regeringens verksamhetsmål för tvistemål under år 2015. Indikationerna visar att det finns utrymme för förbättrad effektivitet och produktivitet hos tingsrätterna.”

Enligt granskningen har tingsrätternas produktivitet till och med sjunkit de senaste åren:

”Den sammantagna bilden av produktivitetsutvecklingen är att den har sjunkit över tid. Det är färre tingsrätter som visar en positiv produktivitet och ett större antal som uppvisar en negativ sådan. I genomsnitt ligger produktiviteten under medeltalet hos andra statliga myndigheter där Riksrevisionen har mätt produktiviteten.”

Stora skillnader mellan tingsrätterna
Riksrevisionen rekommenderar därför Domstolsverket att även kartlägga de faktorer som påverkar möjligheterna till produktivitetsökningar.

Resultaten visar dock inte om det är tingsrätternas arbetssätt som skulle kunna förbättras eller om den uppmätta ineffektiviteten beror på faktorer som ligger utanför den enskilda domstolens kontroll.

Samtidigt finns stora skillnader i uppmätt effektivitet mellan de olika domstolarna. Det tyder på att generella insatser för att öka effektiviteten sannolikt inte är rätt väg att gå – utan att det istället behövs mer selektiva åtgärder, enligt Riksrevisionen.

Riksrevisionen skriver:

”Utifrån de beräknade relativa effektivitetstalen kan det konstateras att den genomsnittliga ineffektiviteten är i paritet med andra myndigheter som Riksrevisionen undersökt. Det finns dock en förbättringspotential som i genomsnitt ligger på knappt 14 procent för den studerade tidsperioden.”

”Möjligheterna till förbättring är emellertid inte lika hos de olika tingsrätterna. I några fall är tingsrätterna fullt effektiva samtliga studerade år medan andra uppvisar förbättringsmöjligheter i varierande grad.”

– Vår rekommendation är att Domstolsverket kartlägger de faktorer som kan tänkas påverka effektiviteten vid tingsrätterna. Det är möjligt att det till exempel finns kvarvarande organisatoriska problem hos vissa tingsrätter, säger Riksrevisionens  projektledare Jonas Månsson.

Tre rekommendationer
Riksrevisionens rekommandationer till bland annat Domstolsverket kan sammanfattas så här:

 • Domstolsverket ska i ett effektiviseringsarbete ta hänsyn till att vissa tingsrätter bedöms vara mer effektiva än andra och att generella effektiviseringsåtgärder riktade till samtliga tingsrätter därför inte nödvändigtvis är lämpliga.
 • Domstolsverket och tingsrätterna ska identifiera faktorer som påverkar effektivitet och produktivitet. I ett sådant arbete bör både de faktorer som tingsrätterna kan påverka (interna) och sådana som de inte kan påverka (externa) kartläggas.
 • Domstolsverket ska i sin resultatrapportering av produktivitet använda sig av mått som tar hänsyn till hela produktionen som komplement till de partiella mått som används idag.

 

Läs hela Riksrevisionens rapport här.

Se tabellen genom att klicka på bilden nedan.

4 comments

 

Nu när antalet inkomna ärenden från polis och åklagare under en följd av år minskat kan naturligtvis tingsrätterna ta det lugnare. Man utnyttjar överbliven tid till intern verksamhet i stället för det uteblivna dömandet, så att man inte riskerar framtida budgetnedskärningar.

Mycket glädjande för kamrat Löfven och andra anhängare av en stor offentlig sektor är naturligtvis rapportens konstaterande att ”den genomsnittliga ineffektiviteten är i paritet med andra myndigheter”.

 

Märkliga slutsatser och rekommendationer av riksrevisionen.
Är ungefär som att påstå att den brandstyrka som inte behöver rycka ut
därför att det inte brinnner är ineffektiv.

 

Inte alls.

Optimisten säger att glaset är halvfullt.
Pessimisten säger att glaset är halvtomt.
Riksrevisionen säger att det är för mycket glas.

 

Jag erkänner att jag ännu inte läst rapporten, utan endast innehållsförteckningen. Ingen rubrik där tyder dock på att den bristande kvaliteten är inräknad i ineffektiviteten, d v s de olagliga domsluten, luddiga formuleringarna, gallrade aktbilagor av väsentligt värde för utfallet osv, vilka tids nog – för Sveriges del i anmärkningsvärt hög grad – föranleder anmälan till gemensamrätten inom EU. Jag känner till ett flertal fall utöver mitt eget.

Nedan två länkar till blogginlägg, varav det första beskriver problematiken utifrån mitt eget fall, vilket på olagliga grunder kostat mig mitt livsverk, mitt hem och mitt levebröd. Det andra bygger på en video från Dagens Juridik och beskriver följden av svenska domstolarnas kvalitetsbrist, vilken givetvis påverkar den sammantagna effektiviteten. Riksrevisionen tycks utgå ifrån att kvaliteten är oklanderlig, och det är förstås den bild som staten vill marknadsföra.

”I väntan på svar från Kalmar tingsrätt…”: http://www.autentopia.se/blogg/?p=5638
”Kalmar tingsrätt, rond 2…”: http://www.autentopia.se/blogg/?p=5843
”FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna…”: http://www.autentopia.se/blogg/?p=5638

Publicerat i Egna domstolsprocesser, Juridik, Paradigmskiftet | Lämna en kommentar

Den oljebaserades ekonomins historia…

 …kan vi läsa om idag på NewsVoice. Artikeln – vilken jag klistrat in nedan –  bjuder också på en trailer till James Corbetts dokumentär på 71 minuter (länk till denna sist i artikeln), vilken jag ännu inte sett, utan tänkte spara till fredagsmyset. En solig och varm helg tillönskas…
…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!
<3 C.

 

Från ormoljeförsäljare till oljebaserad ekonomi i världen

0
53

I denna historiska tillbakablick redogör James Corbett för bakgrunden till hur den oljebaserade ekonomin grundades i världen. Det började otippat med en simpel ormoljeförsäljare som lurade folk att hans ”snake oil” kunde bota cancer.

Råoljan gav oss plaster, bensin, diesel, en gigantisk petrokemisk industri som avknoppades i en lika gigantisk kemteknisk läkemedelsbransch – Big Pharma – och företag som Monsanto som utvecklar ett globalt kemibaserat och gentekniskt jordbruk. ”The story of oil is the story of the modern world”, säger Corbett i filmen.

Historien börjar med Bill Livingston från New York som gjorde sig ett namn som berömd cancerspecialist i början på 1900-talet. Problemet var att allt byggde på ”fake news” och ett egenmäktigt skapat rykte om sig själv som förträfflig läkare. Bill Livingston var en kringresande skojare och ormoljeförsäljare som lovade bot och bättring med sin ”snake oil”, en komplett värdelös produkt som såldes in till folkmassor under upptrissade former.

När ”doktor” Livingston sålt slut på ormoljan for han snabbt iväg med sin vagn innan lurendrejeriet avslöjades. Vid nästa tillslag i nästa samhälle han besökte förändrade han sitt sätt att framställa produkten så att folk hade svårt att sammankoppla honom med tidigare besök på andra ställen.

”Oljegarki” och en oljebaserad ekonomi

Swisha Sassersson valfri summaInte ens hans namn Bill Livingston var äkta. Hans riktiga namn var William Avery Rockefeller far till John D Rockefeller urfadern till Rockefeller-dynastin med en episk makt över västvärldens ekonomiska utveckling. John D Rockefeller startade Standard Oil, la grunden för en oljebaserad ekonomi och blev världens första miljardär och därmed en av planetens mäktigaste män.

Textsammanställning: Torbjörn Sassersson

Läsa hela textutdraget baserat på filmen ”How Big Oil Conquered The World”

Se hela filmen på 71 minuter på Corbetts YouTube-kanal

John D Rockefeller la grunden för en oljebaserad ekonomi - 1930-talet
John D Rockefeller, 1930-talet
Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer
Publicerat i Filmtips | Lämna en kommentar

Kalmar tingsrätt – rond 2…

…inleddes idag via mail. Det kostade en påminnelse till registrator för att få det tidigare mailet diariefört enligt tidigare inlägg, men i måndags fick jag ett!

Domaren Dan Sjåstad, vilken numera är chefsdomare i Blekinge, verkar ha problem med lagen beträffande stölden av min egendom i allmänhet, och han ville ju inte förtydliga sitt domskäl när jag bad om det. Den attityden verkar inte heller vara särskilt laglig…

Idag fick därför Dan Sjåstad ett nytt mail med kopia till registrator för diarieföring samt begäran om meddelande till mig om numret, och jag hoppas att han har kommit på bättre tankar sedan sist… 😉

till dan.sjastad, Registrator

De förhållanden beträffande domslut, vilka jag påtalat enligt mail med diarienummer AD 2017-39, D 54, innebär juridiska implikationer och eftersom du avvisade dem – även juridiska komplikationer.

1. Av dagboken (bifogas på fil) framgår att handling – aktbilaga 14, avgörande för domens utslag, har gallrats.

Med anledning av RB kap 44
7 a §, min understrykning, citat:

”Underlåter svaranden att att följa ett föreläggande att skriftligen avge svaromål vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas mot honom, får sådan dom meddelas om inte käranden motsatt sig det.

Svaranden ska anses ha följt ett föreläggande att avge svaromål, om han klargjort sin inställning till kärandens yrkande och angett skäl som kan vara av betydelse vid prövning av saken.”

Av den gallrade aktbilaga 14 framgår med all önskvärd tydlighet att förhandling pågick genom det upprättade koncensusavtalet med bankchefen i Nybro, och som en logisk följd av detta på förekommen anledning borde fortsatt i domstolsförhandling. Problemet är dock att det inte var bankchefen som initierade målet, vilket är problematiskt eftersom investeringslånet var lokalt och således endast angick mig och bankchefen. Jag påtalar detta explicit i mail med tidigare nämnt diarienummer.

Det är inför kommande process avgörande vem som gallarat – du eller föredragande? Emotser därför skriftligt intyg, beträffande din medverkan eller brist på medverkan i gallringen. Daterat med ortsangivelse, underskrivet med blått bläck samt med namnförtydligande. Skickas per omgående till nedanstående angiven adress.

Vidare finns problematiken med ditt förhållningssätt i ditt mailsvar beträffande förtydligande av domslutet, citat enligt mail med samma diarienummer:

2C: Att använda två negationer i en mening är förstås nyspråk (Orwell) och legalese, och förenligt med den s k skandinaviska realismens projekt att alltid sanningsförklara makten (läs Swedbank i detta fall), mina understrykningar:

”Swedbanks framställning av omständigheterna i käromålet innefattar laga skäl och käromålet är inte uppenbart ogrundat.”
Det hindrar dock inte att meningen går att vända från två aviga till en rät:”Swedbanks framställning av omständigheterna i käromålet innefattar legala skäl, men är inte lagliga, och att käromålet är ogrundat framgår om En ser efter, men det är inte uppenbart ogrundat om En låter bli att se efter.”

De legala skälen är ju de påhittade enligt författningar och regelverk enligt t ex Maastricht, men de lagliga skälen finns inte pga av RF

…//…

Kanske var det inte alls detta du menade, och jag vill inte – och säkert ingen jurist eller advokat heller – lägga orden i munnen på dig. Jag är säker på att du kan förklara din formulerings innebörd så att vem som helst av folkets representanter förstår exakt vad du menar utan att behöva gissa. Eftersom denna formulering kostat mig mitt hem och mitt levebröd, och alltjämt kostar, så kan jag inte nog betona betydelsen av att jag – och alla andra som fått tredskodomar kastade i ansiktet och därigenom fått och alltjämt får sina egendomar godtyckligt sig fråntagna – genom förklaring och förtydligande av den som formulerat domskälen kan få upprättelse och ersättning för sina skador.

Tacksam för svar per omgående!”

Du ville ju inte svara på min fråga – ”I övrigt föranleder ditt mejl ingen åtgärd från min sida.”, och det är ju här det blir problematiskt eftersom det verkar som om jag i egenskap av representant av folket, har laglig rätt att få veta vad formuleringen i ditt domslut exakt betyder, citat, mina understrykningar:

Myndigheternas serviceskyldighet

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
   Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

   Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

Motivering av beslut

20 § Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis
1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen,
2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart,
3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande,
4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen, eller
5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande.
   Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om möjligt upplysa honom om dem i efterhand.

Förvaltningslag (1986:223)
Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning ( kap 6 refererar till EU)

Kanske du borde överväga att ändå förklara exakt vilka laga skäl som föreligger i Swedbanks redogörelse för ärendet, samt vilka som inte gör det? Liksom vad som är och vad som inte är uppenbart grundat? Som vi vet är ju språket ytterst viktigt i juridiska sammanhang, och som alla förstår så använder inte en domare två negationer i sitt domskäl om det inte vore för att förbrylla och sopa banan för en gräddfil åt bankerna.

En stor del av Svenska folket vet nu att banker skapar pengar av luft med de juridiska fiktionernas personnummer som kolateraler. Vi ”lånar” av oss själva således. Vi kan veta det eftersom bankens representant inte skriver under handlingarna. Eftersom banken inte lånar ut något de äger, behöver de inte heller det. Vidare vet en stor del av Svenska folket att ”lånen” och säkerheterna är paketerade, ompakterade och sålda i oöverskådliga derivatkaruseller – men via företag specialiserade på uppgiften som har förmågan att spåra dem, finns denna möjlighet för skuldslaven för en kostnad på ca 11 000 SEK.

I den mån Swedbank – eller någon annan bank med oktroy – har lånehandlingar och pantbrev kvar med underskrifter i blått bläck, så vore det ytterst smakfullt att ordförandena i bolagen vilka kallar sig myndigheter, t ex tingsrätterna, begär att få se dessa handlingar tillsammans med svaranden, vilka annars per automatik får sina egendomar, i mitt fall mitt hem och mitt levebröd stulet och borthälat. Mitt livsverk har stulits för halva priset genom KFM:s beredvillighet att låta sig övertalas av Swedbank eftersom ”det var sista chansen för dem att få egendomen såld.” Allt vilar på ditt domslut eftersom all verkan har en orsak.

Ser fram emot det skriftliga intyget beträffande gallringsmedverkan, samt ett mycket utförligt förtydligande av ditt domskäl.

Med vänliga hälsningar
Carina Agrell

Adress

Till Registrator: Önskar diarenumret meddelat beträffande föreliggande mail per omgående. Tack!

Avsnitt för bifogade filer Kalmar TR T 2177-13 Dagboksblad 2017-03-13

Slut mailcitat

Uppdatering kl 11:38:

Dan Sjåstad ska iaf ha en eloge för sitt snabba svar, även om det är förbryllande:

Om ”en skolad jurist” – vilket han för övrigt tidigare rekommenderat mig att vända mig till för den juridiska processen, inte har något intresse av att följa lagen och i efterhand förklara sitt domskäl såsom stipuleras – vilken uppgift fyller då Dan Sjåstad i det skattefinansierade s k rättsväsendet?

Det börjar på förekommen anledning luta åt en anmälan till gemensamrätten, för varför lägga energi på döda kråkor? Jag tar mig en funderare på saken…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

Publicerat i Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Harstenslycke, Juridik, Korruption, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsutveckling | 3 kommentarer

Bix Weir har kul…

…i sin pedagogiska bubbelvideo Spotting & popping bubbles, vilken jag varmt rekommenderar till alla som funderar på vad som är bubblor eller inte bubblor. Adressen till Bix sida hittar du i videon.

Jag håller helt med Bix, och medan jag gör det väntar jag på ett diarienummer från Kalmar tingsrätt beträffande det mail jag skickade till domaren Dan Sjåstad, vilken dessvärre visat sig vara den huvudansvarige för stölden av min egendom. Läs om mailkommunikationen i tidigare inlägg.

Som framgår där finns vissa problem med Dan Sjåstads svar till mig, liksom med en annan olaglig aspekt av domslutet, vilket jag upptäckte i förra veckan när jag lite mera ingående studerade rättegångsbalken. Idag får det alltså bli en påminnelse till tingsrätten beträffande min en vecka gamla begäran av diarieföring av mailet, samt meddelande om diarienummer till mig. Därefter kommer Dan Sjåstad att få ett nytt mail…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet! 🙂

<3 C.

Publicerat i Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Juridik, Korruption, Makrosituationen, Paradigmskiftet, Penningsystemet | Lämna en kommentar

(uppdatering 170315) Ides of March…

…är en högtidsdag för familjen Rothschild, konstaterar Clif High i videon nedan. Jag minns inte om han nämnde att det var Ceasars dödsdag år 44 fvt, vilket innebar en vändning för romarriket från republik till imperium, men han berättar att det på onsdag, den 15 mars, är exakt 100 år sedan tsar Nikolaj II av Ryssland skrev under kapitulationsdokumenten. Många analytiker håller det därför för sannolikt att Rothschild har planerat den globala kraschen till just detta datum.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ides_of_March

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_II_av_Ryssland

Rothschild finansierierade revolutionen på samma sätt som den idag globala elitens bankirer med hjälp av falska flaggor initierar konflikter genom konstruerade terrorgrupper, finansierar deras verksamhet, liksom finansierar uppbyggnaden av allt som förstörts under krigen. Kortsiktigt förslaget, men knappast långsiktigt intelligent – för någon annan än för de som i verkligheten tillber Baal och Baphomet, men som helt felaktigt och missvisande kallar sig judar. Här kommer en liten film om vad Rothshild kan tänkas ha i bakfickan inför onsdagen den 15 mars:

”Bind räntan”, uppmanar Finansinspektionen via Dagens Industri, och det är ingen dum idé för er som ännu inte fått era egendomar stulna!

Dessa ockulta sammanslutningar, vilka dirigerat de mänskliga villkoren genom historien, följer en viktig regel som de satt upp för sig själva – att redogöra för sina handlingar innan de sätts i verket. För detta ändamål använder de sig av sitt trolleriområde Hollywood. Varför annars centrera hollywoodskylten mitt i den Babyloniska triumfbågen?

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/4e/1f/0a/4e1f0ac28a4849c31867c833f4c4a983.jpg

Att gömma elefanterna mitt i rummet, innebär att maktutövarna själva anser sig kunna svära sig fria från skuld. Tanken är alltså att om de öppet demonstrerat sin närvaro och sin agenda, så har mänskligheten haft chansen att göra något åt det. Den ockulta symboliken är närvarande i stadsplaner och byggnader, och särskilt spridd är obelisken, vilken de flesta stadsflanerare världen över inte känner till symboliken för, citat:

From your aerial vantage point over the Vatican courtyard, you will also see rising from the center or hub of this Sun Wheel, in its erect position, a symbol of the Occult and Sun Worship that is highly regarded for its sacred importance. This particular Sun symbol was literally uprooted from Egypt and transplanted in Rome, as others were taken to the cities of London, Paris, Constantinople, and Central Park, New York.  Its numerous ‘look a likes’ are popularly used as monuments and memorials for great men, or actually any man that wants to be remembered.  A casual walk through any graveyard will vividly show you this.  But just what is the significance of the Sun symbol, this stone monument or ‘obelisk’ as it is called, especially in certain places where it stands erect before a Dome? 

    First, it must be noted that even though the obelisk has been publicly displayed in the most obvious and conspicuous places to be seen, yet in any dictionary or regular encyclopedia, the subject ‘obelisk’ and its full meaning is just never explained.  Only in specialized books and literature do you find its true symbolic significance and what it meant to those who worshiped the Sun.  In other words, the obelisk symbol has been purposely displayed for public awareness, but at the same time, its real meaning has been kept from us, or at the least, kept out of those reference books where most would normally look.

     However, the Encyclopedia American, 1964 edition, showing how the obelisk was related to Sun worship, explains it like this-”a monument representing the sun in ancient Egyptian religion.  The Egyptians were sun worshipers, regarding the great luminary as the creator of the universe, the maker of all gods above and below, and even the author of himself…The two most striking characteristic monuments which represented him on earth were the obelisk and the pyramid…The obelisk is the technical figure of one ray or pencil of light emanating from the sun.”  The word o-‘bel’-isk actually means the ‘shaft of Bel’; Bel being another way of writing Baal, the Babylonian and Egyptian Sun god, that all nations followed after.

     It is an interesting fact about the chief temples of Egypt and Babylonia, that they were ”oriented”–that is to say, that the temples were built so that the shrine and entrance always faced in the same direction.  On one morning in the year, and one morning alone, in a temple oriented to the rising place of the sun at Mid-Summer Day, the sun’s first rays would smite down through the gloom of the temple and down the long alley of the temple pillars to brilliantly illuminate the altar.  Thus it was believe that by that pencil of light or ”shaft” of the Sun’s presence upon the altar, it became impregnated.  This solemn even gave assurance of fertility in the land and another fruitful year.

     But as further evidence that gives proof that Roman Catholicism is nothing more than disguised Sun Worship, that actually arose from the ruins of Roman paganism, consider the fact that the Vatican of today and St. Peter’s Basilica is literally built right over the very grounds of the ancient Vatican Circus.  It was here, that they held their chariot races to the ”Sun”. And as then, so today, St. Peter’s is oriented toward the east. That is, ”so that at the vernal equinox the great doors can be thrown open at sunrise and the sun rays passing through the nave will illuminate the high altar.”

    By pagan tradition, an altar symbolized the female body, which in turn symbolized ‘Mother’ Earth.  It does not take any great imagination to understand the symbolism of an obelisk standing before a Dome–which represents a pregnant woman’s belly.  Ask yourself with deep soul searching, what does any of this have to do with ”true” Christianity?? 

http://www.granddesignexposed.com/obelisk/meaning.html

För den som är nykomling i sökandet efter sanningen, skulle jag rekommendera att börja med just dessa väl synliga symboler i stadsplaner och byggnader, förty ingen kan neka till att de finns där. Hollywoodfilmer pekar också med hela handen på det babylonierna ämnar ta sig för, och ingen kan ju precis som de själva önskar, påstå att de inte förvarnat.

En annan aspekt av illusionen är föreställningen om att vi lever i en demokrati genom att vi får rösta. Men om rösterna gjort någon skillnad, så hade vi inte tillåtits att delta i valen. Var fjärde år går vi nu till urnorna och lägger en meningslös röst på hela illusionssystemet – eller centralbankssystemet om vi ska se det ur det ekonomiska perspektivet. Varför skulle annars de svenska politikerna snällt trava iväg till Bilderbergmötena för att få information om vem som ska bli nästa stadsminister och vad denne ska driva för meningslösa frågor? Videon nedan är illustrativ, och rekommenderas varmt. Titeln är dock missvisande eftersom den tillsammans med ”illuminatifrimurare” också refererar till ”zionistjudar”. Som sagt ovan är inte babylonierna judar, de bara kallar sig det. Zionister är en ekonomisk sammanslutning innehållande alla möjliga religionsrepresentanter. Det som förenar dem är målet att införa en världsstat under deras makt (med mänskligheten som chipade slavar), en världsvaluta (som alla måste använda till allt) och en världsreligion (babylonisk sexsekt). kort sagt fullständig Babylonisk totalitarism.

Nu när illusionsparadigmet i ekonomisk mening faller samman av sin egen aritmetiska omöjlighet – såsom alla pyramidspel gör förr eller senare, har också de flesta lögnerna och bedrägerierna inom områden som juridiken, vetenskapen, historien osv kommit i dagen genom människors medvetandeutveckling. Clif High redogör för många av dessa områden, och han grundar sina rapporter och därpå följande videos och intervjuer på den mänskliga psykiska förmågan att ”fjärrskåda”. Det är en naturlig förmåga, och ofta är vi inte ens medvetna om att det vi säger har sin källa i just denna prekognitiva förmåga. Autentopia – 2061 har tillkommit genom en blandning av logiska konsekvenser och prekognition, men endast utifrån min egen förmåga. Clif High har via internet samlat in tusentals prekognitioner, vilka han sedan sammanställt. Vi är dock på alla punkter överens om vartåt världen lutar, och att trollkarlarna har gjort sitt. De kallas ofta TPTB – The Powers That Be, och det är just p g a illusionsparadigmets obönhörliga haveri som jag i texten om Autentopia kallar dem TPTW – The Powers That Were.

De kvantfysiska lagarna låter oss skapa vår framtid genom att föreställa oss den såsom vi vill ha den, och det sk morfogenetiska fältet (Rupert Sheldrake) suger upp dessa föreställningar och gör dem allt lättare att ”ladda ner” för andra ju fler manifestationer som ”laddas upp”. Vi skulle kunna kalla det för universums molntjänst. Det fina är att den endast är öppen för de manifestationer som inte skadar, utan endast de som har kopplingar till hjärtneuronerna – alltså till Gud/Universum/Naturen. De hjärtlösa babylonierna göre sig alltså icke besvär.

Orsaken till varför de kunnat tillskansa sig all den makt de hade är således att människan i sina lägre medvetandetillstånd inte kunnat utveckla föreställningar om sig själva annat än som slavar till makten. Vi har som mänsklighet kontinuerligt och konsekvent genom våra föreställningar om oss själva också manifesterat och därför om och om igen återskapat oss själva som trälar. Per definition är det därför egentligen inte TPTW som förlorat makt, det är människan som vunnit kraft genom utveckling av sitt medvetande om sig själv och vad som är rätt.

Immanuel Kant hade en skarp poäng när han konstaterade att bara det som kan upphöjas till allmän lag kan vara lag. Något att tänka på i samband med att våra Svenska domstolar vägrar beakta den allmänna lagen – grundlagen Regeringsformen – utan stället dömer enligt den s k skandinaviska realismen, d v s efter vem som har makt.

Här kommer en intervju med Clif High och Bix Weir – två av världens mest intressanta analytiker skulle jag vilja säga. ”V” är första gången jag hörde talas om får jag med skam erkänna:

Uppdatering 170315: Det var egentligen nedanstående video med Clif High, intervjuad av Greg Hunter som jag avsåg att publicera, så här kommer även den:

En annan analytiker som dragit samma slutsatser och som även diskuterar Sverige och EU-situationen är Andrew Hoffman:

Med detta tillönskas en fin och solig dag med ett stadigt tag om hatten framöver…

…i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 C.

Publicerat i Arkitektur, Autentopia - idé och berättelse, Filmtips, Filosofi, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling | Lämna en kommentar

(uppdatering 170311) I väntan på svar från Kalmar tingsrätt…

…tänkte jag i sanningens och transparensens namn inför det autentiska paradigmet, offentliggöra min process från förundersökningar till formuleringen av ett enskilt åtal inkluderande skadeståndskrav beträffande min stulna egendom, inom illusionssystemet registrerad som Nybro Harstenslycke 1:5 1:8 och därmed endast en handelsvara och därmed ett godtyckligt föremål för KRONOFOGDEMYNDIGHETENS huvuduppdrag ”att bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn” (se nedan).  I verkligheten, d v s i den värld där de levande människorna arbetar, är den för alltid min egendom – skapad från ruckel till 20-talspärla – av mig och min familj, samtliga skadade av stölden och förvecklingarna av bolagsmyndigheternas representanter.

 

MAKTEN

Kalmar tingsrätts samarbete med bankirerna – i detta fall Swedbank, är i hierarkisk mening begriplig – om vi inte anser oss mer värda, d v s att generellt underkasta oss en så nihilistisk och värdelös ordning. Vi vet ju att politikerna i toppen väljs ut och styrs av Bilderberggruppen, vilken är en av många filialer som driver maktagendan. Att det finns en maktagenda konstaterade New Scientist i en artikel från 2010, och så här ser bilden ut som illustrerar nätverket:

The 1318 transnational corporations that form the core of the economy. Superconnected companies are red, very connected companies are yellow. The size of the dot represents revenue

Bakom, och i dessa nätverk finns de som genom sin kontroll över pengarna, äger världen. I ett materialistiskt system är det därför bankirerna som äger världen eftersom de med sina oktrojer har gett sig själva rätten att skapa pengar ur luft. Swedbank har oktroj.

Hierarkiskt står således det handelsdrivande slavfinansierade bolaget SVERIGES DOMSTOLAR (vari Kalmar tingsrätt ingår) och det handelsdrivande och slavfinansierade bolaget KRONOFOGDEMYNDIGHETEN, vilken vi konstaterat enligt egen utsago, explicit har till uppgift ”att bidra med att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn”, två snäpp under den reella makten. REGERINGSKANSLIET står med sina undermyndigheter ett snäpp under den reella makten.

KFM:s ansvariga tjänstemän har sannerligen givit sig i kast med sitt uppdrag, helt utan gränser för sig själva och effekterna av deras framfart, för vilken kronofogden som höll i klubban ansvarar för. I mitt fall genom en bevisligen olaglig förrättning, vilket jag skrivit om nyligen – försök till undanhållande av hyresgäster besittningsrätter, falsk utflaggning av egendomen som lantbruk istället för hyresfastighet samt klubbning till alldeles för lågt pris i förhållande till det av KFM fastställda värdet.

På senare tid har jag börjat gå igenom materialet som jag i sin helhet beställde från tingsrätten, och frågetecknen beträffande tredskodomen är ”inte uppenbart ogrundade” – för att travestera på Kalmar tingsrätts domskäl till densamma 🙂

Nedan följer mailkonversationen med tingsrätten:

Uppdatering 170313: Diana svarade på nästan samma sätt igen, med tillägget att domstolen är objektiv och därför inte kan svara på frågorna, och att jag istället skulle skaffa en advokat eller jurist.

Nu vet ju vi som rotat i rättsrötan att alla i en domstol är dubbelt jäviga – dels genom att de tjänar två herrar, d v s framför allt illusionsherren REGERINGSKANSLIET men för sin trovärdighets skull endast då och då genom att ge deras verkliga herre, d v s  folket som bildat staten, rätt i något domslut här och där. Grundlagen Regeringsformen, vilken tydligt (se nedan) poängterar att det är just folket som riksdagen ska företräda och inte trollkarlarna i regeringskansliet och deras underhuggare i domstolarna. Inte så märkligt alltså att Regeringsformen betraktas som en svordom i domstolarna, och att de som hänvisar till denna grundlag absurt nog kallas rättshaverister. Folkets första mål torde därför vara att göra upp med den skandinaviska realismens maktstat och återbilda rättsstaten.

Jäv nummer två består i att samtliga representanter i en domstol, liksom de flesta advokater och jurister, har samma arbetsgivare – REGERINGSKANSLIET eller bolag därunder.

Ett tredje jäv som därutöver kan förekomma är det som är explicit olagligt, och det är detta jäv som avses när jävmisstanke föreligger. Det föreligger alltså om en enskild person har intresse i saken. Oftast är dock dessa tredjenivåjäv dolda, d v s när advokater och jurister träffar domstolsrepresentanter på middagar och tillställningar, ingår i samma sociala sammanhang och kretsar. De är då övergripande jäviga genom att de redan innan en domstolsförhandling talar samma språk – juristjargong eller legalese som det kallas.

Att överlämna sig i advokaters eller juristers händer vore det mest korkade att göra, så därav blir det inget. Men i ljuset av den avslöjade rättsrötan, så kan vi nå full förståelse för att det är exakt det domstolsrepresentanterna vill att vi ska göra, för i så fall har de ju per definition redan vunnit målet!

Det vore helt klart resultatmässigt sett bäst att gå direkt till gemensamrätten med ärendet, men i egenskap av folkbildare är jag mera mån om folkets medvetandeutvecklingsprocess än om resultatet för min personliga vinnings skull. Genom att traggla med detta genom de svenska domstolarna och genom att diskutera ärendena offentligt så når jag mitt idealistiska och folkbildande mål. Det materialistiska målet att till slut få skadestånd för det materiella, ekonomiska och psykiska lidandet når jag kanske inte förrän jag vänder mig till gemensamrätten, men jag ser som en folkbildande och vänlig gest att ändå ge de svenska domstolarna chansen.

Därför vände jag mig till domaren Dan Sjåstad för att närmare få förklarat vad han menade med sin formulering (trollform) i domslutet.   Det blev ett långt mail, så istället för en skärmdump så klistrar jag in det, citat:

till dan.sjastad, Ferm
 Hejsan Dan!

Jag har med anledning av att jag förbereder ett enskilt åtal p g a stölden av min egendom Nybro Harstenslycke 1:5 1:8, varit i kontakt med Diana Ferm. Hon hänvisar mig nu till advokat eller jurist, men jag har svårt att föreställa mig att en sådan skulle vilja svara på frågan vad du

avser med formuleringarna i ditt domskäl. Ingen annan är du kan ju bära ansvaret för det du skriver. Se punkt 2 i vidarebefordrat mail.

Fråga 2A har jag fått svar på, men fråga 2B & 2C vore jag tacksam för svaret på. Som jag skriver i det vidarebefordrade mailet, så torde det genom mitt indirekta yttrande via mail vara uppenbart att jag låg i förhandlingsläge med banken, citat:

”1. Det mail (aktbilaga 13) som jag skrev och som gav mig anstånd med yttrande till den 23 augusti avsåg inte att godkänna att det aktuella lånet blev föremål för tredskodom, utan att detta kunde vara en lösning för oss i familjen eftersom den omfattade både utökad kredit och räntesänkning och i samband med det att ersätta aktuell kredit med en annan. Jag yttrade mig således om fortsättningen på det koncensusavtal som bankchefen i Nybro – Jörgen Ingvarsson och jag redan hade (finns utskrivet, och kan scannas in och skickas). Jag förväntade mig att Swedbank skulle dra tillbaka kravet för att JI och jag skulle kunna fortsätta förhandlingarna enligt koncensusavtalet – eller i annat fall skulle de fortsatta förhandlingarna ske i tingsrätten.”

Investeringslånet som avsågs, var dessutom endast en angelägenhet för den lokala banken och mig själv, vilken inte mindre än Kent Jonsson (eller var det Svensson?) vilken lämnade lånet till tingsrätten, tidigare hade upplyst mig om. Han gick alltså emellan mitt och bankchefen i Nybros koncensusavtal. Jag borde självklart på domstolens initiativ kallats till förhandling när det mail jag skickade så uppenbart redogjorde för att förhandling med bankchefen pågick! (se fråga 2B beträffande de laga skälen som jag därmed inte fick tillfälle att bemöta)

2C: Att använda två negationer i en mening är förstås nyspråk (Orwell) och legalese, och förenligt med den s k skandinaviska realismens projekt att alltid sanningsförklara makten (läs Swedbank i detta fall), mina understrykningar:

”Swedbanks framställning av omständigheterna i käromålet innefattar laga skäl och käromålet är inte uppenbart ogrundat.”

Det hindrar dock inte att meningen går att vända från två aviga till en rät:

”Swedbanks framställning av omständigheterna i käromålet innefattar legala skäl, men är inte lagliga, och att käromålet är ogrundat framgår om En ser efter, men det är inte uppenbart ogrundat om En låter bli att se efter.”

De legala skälen är ju de påhittade enligt författningar och regelverk enligt t ex Maastricht, men de lagliga skälen finns inte pga av RF. Klistar in ett avsnitt ur mitt senaste blogginlägg, citat:
—————————————————————————————————————————————————————————
En kan då undra varför en domstol tar risken att bli avslöjade för medhjälp till godtycklig konfiskering av egendom, vilket står i strid med de mänskliga rättigheternas artikel 17:2, citat:

Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Som ytterligare förstärkning för MR talar den kappa som omsluter konventionen, d v s artikel 30, citat:

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller
en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till
att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

De mänskliga rättigheterna är ju fast förankrade i Regeringsformens kap2, 19§, så det måste tyckas besynnerligt för folket att inte en domstol ser upp ordentligt, och därmed inte låter sig övertalas att meddela tredskodom när konsensusavtalet mellan lokalkontorets bankchef och svaranden uppenbarligen fortfarande befinner sig i förhandlingsläge:

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Regeringsformen förstärker detta i kapitel 11 och 12 genom att mycket tydligt instruera rättsskipningens och förvaltningarnas institutioner – eller snarare de ansvariga beslutfattande tjänstemännens däri att rätta sig efter jurisdiktionsordningen, citat

Lagprövning

14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

…//…

Lagprövning

10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tilllämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Slut citat

http://www.autentopia.se/blogg/?p=5815

————————————————————————————————————————————————————————————

Kanske var det inte alls detta du menade, och jag vill inte – och säkert ingen jurist eller advokat heller – lägga orden i munnen på dig. Jag är säker på att du kan förklara din formulerings innebörd så att vem som helst av folkets representanter förstår exakt vad du menar utan att behöva gissa. Eftersom denna formulering kostat mig mitt hem och mitt levebröd, och alltjämt kostar, så kan jag inte nog betona betydelsen av att jag – och alla andra som fått tredskodomar kastade i ansiktet och därigenom fått och alltjämt får sina egendomar godtyckligt sig fråntagna – genom förklaring och förtydligande av den som formulerat domskälen kan få upprättelse och ersättning för sina skador.

Tacksam för svar per omgående!
Med vänliga hälsningar
Carina Agrell
Mailcitat avslutat

Dan svarade verkligen omgående, men han var inte intresserad av att förtydliga sin formulering. Han tyckte också att jag skulle vända mig till advokat eller jurist. Hm.

Nu är det dock så att vi i egenskap av representanter för folket, faktiskt har rätt att få förklarat för oss det vi inte förstår – av bolagen vilka kallar sig myndigheter. Som på beställning dök följande information ner i min epostlåda, citat (min fetning):

Myndigheternas serviceskyldighet

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
   Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
   Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

Motivering av beslut

20 § Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis
1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen,
2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart,
3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande,
4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen, eller
5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande.
   Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om möjligt upplysa honom om dem i efterhand.
Förvaltningslag (1986:223)
Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning ( kap 6 refererar till EU)

Slut citat

Det verkar få bli ytterligare ett mail till Dan Sjåstad… 🙂

Slut uppdatering

 

LAGEN

 (Mailen avseende de två sista skärmdumparna är obesvarade, och det ska bli spännande att se hur frågorna bemöts – om de alls bemöts.) Tystnad är ju en vanligt förekommande härskarteknik i våra bolagsmyndigheter. Men jag ska förstås inte döma på förhand – de flesta är trots allt ärliga och mänskliga individer, men tyvärr ofta själva pressade av av bilderbergsfolk, men i domstolarna främst i egenskap av frimurarlgansters (filmen startar inte och länkfilerna är borttagna) – samhällets stöttepelare som de brukar kallas av de som inte begriper bättre än så…

En kan då undra varför en domstol tar risken att bli avslöjade för medhjälp till godtycklig konfiskering av egendom, vilket står i strid med de mänskliga rättigheternas artikel 17:2, citat:

Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Som ytterligare förstärkning för MR talar den kappa som omsluter konventionen, d v s artikel 30, citat:

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller
en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till
att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.
http://www.regeringen.se/49baf9/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter

De mänskliga rättigheterna är ju fast förankrade i Regeringsformens kap2, 19§, så det måste tyckas besynnerligt för folket att inte en domstol ser upp ordentligt, och därmed inte låter sig övertalas att meddela tredskodom när konsensusavtalet mellan lokalkontorets bankchef och svaranden uppenbarligen fortfarande befinner sig i förhandlingsläge:

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Regeringsformen förstärker detta i kapitel 11 och 12 genom att mycket tydligt instruera rättsskipningens och förvaltningarnas institutioner – eller snarare de ansvariga beslutfattande tjänstemännens däri att rätta sig efter jurisdiktionsordningen, citat

Lagprövning

14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

…//…

Lagprövning

10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tilllämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Som vi ser återkommer vi här till den skandinaviska realismens favorituttryck, d v s ”finner”. Om domstolen eller det offentliga organet inte finner att en föreskrift står i strid med grundlag eller annan överordnad författning, är då inte det ett uppenbart bevis för att de antingen är inkompetenta eller hjärntvättade, förty i båda fallen har de uppenbarligen inte letat. Sök och du ska finna, eller hur? Och den som inte blir kallad till förhandling kan inte hjälpa domstolen eller det offentliga organet att leta heller, och det tycks mig inte helt uppenbart ogrundat att vi – folket – skulle behöva underkasta oss detta arbete utan betalning! 😉

SVERIGES DOMSTOLAR

Enligt SVERIGES DOMSTOLAR så finns de till för oss:

Det ger ju en förespeglingen att ens egendom inte kan fråntas en godtyckligen, och så här inleder bolaget sin presentation, citat:

Domstolarna

Domstolarna utgör stommen i det svenska rättsväsendet. De är oberoende och självständiga i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter. Med respekt för varje individ och genom ett objektivt och opartiskt synsätt strävar domstolarna efter att uppnå målet för det svenska rättsväsendet – den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

En som rotat i rättsrötan är lege.net, vilken i sin föredömliga miniutredning Makt är rätt, i stora stycken citerar juridikprofessorn Dennis Töllborg, citat:

För den som har omsorg om envar av sin nästa, dvs för den som har omsorg om neutral global rättvisa, är det, menar jag, rätt att med Dennis Töllborg uttrycka att den svenska sjukan är ”bara träd, ingen skog, inget sammanhang, bara jeopardykunskap, till de dumma lärarnas trygghet, och till de slöa läromedelsförfattarnas gagn: inte behöva tänka och förklara, bara rapa regler och möjligen nämna något förarbete.  Inte fan fick de lära sig juridik. Det handlade om ren regelfetischism — som så ofta i fragmentariserade, dumma, samhällen.  Till gagn för de med etablerad position och till förmån för stabilitet.”  (s. 181, Dennis Töllborg i ”Sorg 2.1” (2009), som är självbiografisk.)

”nu fattar den härskande klassens redskap beslut u.p.a., utan personligt ansvar.  […]  Domstolen, liksom rättsvetenskapsmannen, argumenterar inte längre för sin ståndpunkt, ty det behövs inte; domstolen och rättsvetenskapsmannen ”finner”.29  […]  Juridiken, ursprungligen en filosofisk tradition, med Salomonisk rättvisa som det närmaste makthavaren kommer pragmatik framför bevisbörderegler och fragmentarisering genom särskiljning med hjälp av konstruktioner som ”rättslig relevans” reduceras till teknik och bygger sin auktoritet på avsvärande av eget ansvar istället för empiri och vishet.”
29Jmf den kritik Iain Cameron riktar mot Svea Hovrätt och dess avsaknad av öppen argumentation, skapande legitimitetsproblem för domstolen, när domstolen i centrala ärenden underlåter att argumentera utifrån annan auktoritet än etablerad position.  Det går, enligt Cameron, och jag är som framgått ense, helt enkelt inte an:  ”Domstolen deltar i en tre-partsdialog genom sina domskäl — i synnerhet i rättighetsfrågor.”  Dagens Juridik 2014-10-31 http://www.dagensjuridik.se/2014/10/domstolen-deltar-i-en-trepartsdialog/
(s. 36-37, Dennis Töllborg, ”Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker / Our Era´s Fear of Quality”, in english on pp. 41-42.  Dennis Töllborg är Professor i rättsvetenskap/JD, full universityprofessor in legal science, STIAS Fellow, Financed by Torsten (Torgny – min rättelse) Söderbergs Stiftelse Gothenburg Research Institute (GRI), University of Gothenburg, Sweden.)
{Ett något längre citat återfinns i en kommentar 2015-07-02 23:28:03 till texten ”Frihet behövs för kunskapens och visdomens tidsålder.}

…//…

”Svensk rättstradition har allt sedan början av nittonhundratalet, och det tämligen unikt med bara Danmark och några rättsteoretiker i norra Italien som själsfränder, nämligen präglats av något som kallas den skandinaviska realismen.  Åtminstone såsom denna kom att förstås i vårt land innebar den sammanfattningsvis att värden måste separeras från juridiken, att rätten så att säga var värdelös.  […]  Det enda intressanta i den skandinaviska realismen är vad HD (eller domstolen i mer bred mening) beslutat, ty det är det enda som är empiriskt bestämbart i tid och rum.  Alltså har HD per definition alltid dömt rätt.  Och, som de främsta företrädarna för den skandinaviska realismen också uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som ”at the end of the day” räknas är möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.  Makt är rätt.”  (Dennis Töllborg ursprungligen i Ordfronts Magasin nr 1-2/2002, återfinns nu på s. 53 av PDF bok ”Det går tydligen an?” (2010).)

Det är att notera att gemensamrätten bygger på marknadsjurisdiktion, eller med andra ord handelsjurisdiktion, vilket var vad jag tänkte på när jag i föregående stycke nämnde att det kan finnas tillfällen där det är till fördel att signera en juridisk fiktion.  För kom ihåg citatet ännu längre upp:  ”Och, som de främsta företrädarna för den skandinaviska realismen också uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som ”at the end of the day” räknas är möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.”  Dessa företrädare för den skandinaviska realismen är därför rädda för gemensamrätten, då den enda de respekterar ju är den med maktmedel att genomdriva beslut.

Det är inte alltid nödvändigt att sätta makt mot makt.  Den andliga segern är vunnen redan genom att stå fast i sin egen individuella integritet och påvisa att de människor som tjänat kollektivet i detta har saknat den legitimitet de ansett sig ha, utan tvärtom har grävt ned sig i brott mot mänskliga rättigheter.  Vad mig själv anbelangar sträcker jag gärna kärleksfullt ut en hand och erbjuder dem som ångrar de orätter de begått i kollektivets namn, och som i sin tur är beredda att göra och gör vad de kan för att utifrån de medel de har reparera de skador de med sådan orätt gjort, att för min del i sådana fall avstå från att använda tillgängliga maktmedel att genomdriva beslut.  För även om bolaget de jobbar för, det allmänna, har påtagit sig skadeståndsansvaret, så blir det ju med den gemensamrättsliga skadeståndsvägen mycket sannolikt även för dem annars en rättslig process.

— LegeNet Holistisk detektivbyrå

PDF: qmakt-aer-raettq

Slut citat.

Såsom ett program från Dagens Juridik konstaterade och som jag skrivit om tidigare, så går utvecklingen sakta men säkert framåt, oftast med anledning av ”rättshaveristernas” lagrumshänvisningar till grundlagen Regeringsformen. Hur det kan anses som rättshaveristiskt är för mig som redan lämnat det gamla illusionsparadigmet bakom mig, den största gåtan av alla, förty finns det tydliga grundlagar, så kan vi glömma författningarna.

Det är förstås exakt det som är problemet; Vad ska alla författningsjurister göra om domstolstjänstemännen bara behöver lära sig grundlagarna utantill för att kunna tillhandahålla en rättvis rättegång? Det skulle ju göra bankirerna näst intill fattiga, och motverka KFM:s uppdrag att suga energi ur slavarna i form av rättegångskostnader och godtyckligt konfiskerade egendomar?

Ja, tänk vilken befrielse för det förtryckta folket!

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

Vårt uppdrag

Kronofogden är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Av regeringen får vi vårt uppdrag i instruktionen för Kronofogden och våra årliga prioriteringar i regleringsbrevet.

Vårt uppdrag är att

 1. bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektor
 2. bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och
  näringsliv
 3. motverka brottslighet.

För att lyckas med det ska vi verka för att en god betalningsvilja upprätthålls i samhället och att överskuldsättning motverkas. Vi ska också tillhandahålla information och god service, så att allmänhet och företagare har goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut.

Mer konkret innebär det att vi

 1. arbetar förebyggande för att människor ska kunna behålla eller skapa balans i sin vardagsekonomi
 2. fastställer skulder genom betalningsföreläggande
 3. hjälper den som inte får betalt att driva in skulden (verkställighet)
 4. hjälper till med vissa andra saker, exempelvis att vräka (avhysa) den som inte betalat hyran
 5. hjälper den som är överskuldsatt att bli skuldfri genom skuldsanering
 6. övervakar konkursförvaltningen genom tillsyn i konkurs.
Slut citat

Som lege.net skriver, citat: ”Det är att notera att gemensamrätten bygger på marknadsjurisdiktion, eller med andra ord handelsjurisdiktion, vilket var vad jag tänkte på när jag i föregående stycke nämnde att det kan finnas tillfällen där det är till fördel att signera en juridisk fiktion.  För kom ihåg citatet ännu längre upp:  ”Och, som de främsta företrädarna för den skandinaviska realismen också uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som ”at the end of the day” räknas är möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.”  Dessa företrädare för den skandinaviska realismen är därför rädda för gemensamrätten, då den enda de respekterar ju är den med maktmedel att genomdriva beslut.”

Ja, helt klart är gemensamrätten den mest framkomliga vägen för ett ärende som mitt, och kanske slutar det med att jag drar det dit. Eftersom jag främst är folkbildare, vill jag dock ge de svenska domstolarna via ett enskilt åtal en chans att skipa rättvisa och låta staten/Swedbank antingen genom en förlikning, eller via ett domslut reglera den ekonomiska och personliga skada som jag och min familj bevisligen lidit med anledning av tredskodomen och dess förvecklingar, förty det tar inte slut med de direkta konsekvenserna av stölden av min egendom, därutöver följer bolaget SKATTEVERKETS näringslivsförbud och konfiskering av ackumulerade underskott på 625 000 kronor. Vidare förvecklingar med kommunala instanser gällande överlevnadsmöjligheter, bostad och brutna konsensusavtal i samband med ny arbetsort.

Jag har lovat att tids nog hålla föredrag om både Autentopia – 2061, om kreativitet och om min personliga historia, och självklart är det ett löfte jag kommer att hålla. Innan det blir aktuellt har jag dock en avhandling i filosofisk pedagogik att skriva, ett bildlärararbete på deltid att sköta och utveckla. Målet – och jag är på god väg – är att komma tillbaka till det autentiska tillstånd jag befann mig i innan min egendom blev stulen, d v s en upplevelse att aldrig arbeta samtidigt som jag alltid arbetar…

… i Kärlek,  Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Juridik, Korruption, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Slaveriet vs Fred och Frihet, Svensk politik | Lämna en kommentar