FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna…

…har existerat sedan 1948, varit tydligt ratifierade i svensk grundlag (Regeringsformen kapitel 2, 19§) sedan 1995 – men fortfarande måste folket strida för rättigheterna. Vi har till och med en DO – en diskrimineringsombudsman, och regeringen har en egen portal i syfte att driva fram de mänskliga rättigheterna för människor i verkligheten och inte bara lyfta fram det som ett diskussionsämne.

I veckan fyllde jag i egenskap av pedagog i Skolinspektionens enkät inför deras besök på vår skola, och en av frågorna var om vi arbetade med de mänskliga rättigheterna i vår verksamhet. Eftersom jag just börjat arbeta på skolan så blev jag sanningsenligt tvungen att svara ”Vet ej” på den frågan. Om det skulle visa sig att de mänskliga rättigheterna är en eftersatt ambition, så ska jag med glädje erbjuda mig att lägga upp en planering så att deklarationen kommer eleverna till del.

De pedagoger i Hultsfreds kommun vilka har kommunen som huvudman måste inför Skolinspektionens besök vårterminen 2017, i de fall där deras verksamheter arbetar med de mänskliga rättigheterna, uppleva en rejäl dos av kognitiv dissonans i de fall där det finns kännedom om hur Hultsfreds kommun inte bara bryter avtal, diskriminerar skattebetalare med hjälp av policydokument vilka inte är analoga med lagen, samt bryter mot grundlagens kapitel 12, §10 (om att högre lagar gäller om sådana finns), utan även kränker de mänskliga rättigheterna. Läs detaljerna i tidigare inlägg härhär och här. Vi som försöker få de statliga handelsdrivande bolagen vilka kallar sig myndigheter att lyda lagen kallas intressant nog för rättshaverister. Torde inte då även Skolinspektionen per definition vara en rättshaverist då de i pedagogernas enkät inför inspektionen ställer en fråga om just de mänskliga rättigheterna? Den logiska slutsatsen måste ju därför vara att det är Skolinspektionen och jag som i detta fall står enade mot Hultsfreds kommun! 🙂

En intressant video från Veckans Juridik med titeln ”Det är rättshaveristerna som driver rättsutvecklingen framåt”, citat information under filmrutan på länken ovan:

Sverige har åter fällts i Europadomstolen för att ha förvägrat sina medborgare en domstolsprocess. Den här gången var det en juristprofessor och advokat som låg bakom talan men varför är det annars så nära till hands att bli stämplad som ”rättshaverist” om man åberopar Europakonventionen?

Detta är ämnena i senaste avsnittet av Veckans Juridik.

Gäster i programmet är:

Kerstin Calissendorff – justitieråd i Högsta domstolen

Jonas Ebbesson – professor och dekan vid Juridicum, Stockholms universitet

Tove Lindgren – biträdande jurist vid Advokatfirman Westermark Anjou.

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

Problemet består alltså i att vi som vill att lagen ska gälla motarbetas av bolagsmyndigheterna eftersom representanterna för dessa INTE vill att lagen ska gälla. Nu har det t o m gått så långt att kommuner försäkrar sig – på skattebetalarnas bekostnad märk väl – mot skadestånd för diskriminering. En artikel i Reclaim Justice – Defender of article 6, European Convention on Human Rights med titeln Kommunernas svek – vägrar ta ansvar konstaterar följande, citat:

Ekonomiska styrmedel är starka drivkrafter som inte ska underskattas. I praktiken kan det vara väldigt mycket billigare för kommunerna att använda sig av försäkringen än att sköta sina åtaganden mot människor.

reclaimJustice ställer sig frågan om konsekvenserna av det hela. Kan en kommun nu underlåta att ha tillräckligt med personal på ett äldreboende eller ett dagis och behandla gamla, funktionshindrade eller barn på diskriminerande, kränkande sätt – och fortsättningsvis komma undan med det? Skulle mobbing i skolan bara kunna få fortgå nu, utan att något händer? Det är billigare att låta bli att hjälpa gamla att duscha än att betala försäkringen. Och försäkringen är väldigt billig jämfört med kostnader för att handikappanpassa exempelvis en simhall eller en teater.

Därmed undergräver kommunerna sitt eget existensberättigande och blir enbart en överflödig kommersiell mellanhand, ety medborgarna och deras verksamheter kan då lika gärna köpa tjänster från privata aktörer direkt = marknadsekonomi.

För min personliga del har den icke lagkompatibla policyn enligt tidigare inlägg inneburit att Gunilla Hartikka föreslog att min arbetsgivare skulle gå in med borgen för att jag skulle få den lägenhet vi avtalat att jag ska flytta in i efter renoveringen den 1 november. Om kommunen går i borgen är förstås helt upp till dem och också en lösning jag föreslagit eftersom många kommuner tillämpar den, men några privata aktörer, familj eller vänner har jag självklart i egenskap av skattebetalare ingen anledning att besvära med frågor som är kommunala ansvarsområden. Hultsfreds kommun vill alltså ha in mina skattepengar, men vill inte ta sitt samhällsnyttiga ansvar enligt grundlagen Regeringsformens första och andra kapitel – och de ser inte ens det självdiskrediterande i detta. Jag brukar kalla sådana stollaprov för försök till skuldförskjutning från samhälle till individ, och i de fall där bolagsstaten lyckas har den lyckats internalisera skuldförskjutningen – alltså att individen per automatik tar på sig skulden för det uppkomna eftersom den lärt sig att tro att kommunen står över folket, medan det självklart förhåller sig precis tvärt om enligt första kapitlet, första paragrafen i Regeringsformen: All offentlig makt utgår från folket. 

Framåt månadsskiftet ska jag nog ha hunnit formulera ett enskilt åtal mot de policyansvariga och tillika delgivna politikerna Åke Nilsson och Lars Rosander, och det är upp till åklagaren om vederbörande vill driva det som ett allmänt åtal istället, citat ur Allt om juridik:

Brottmål

I ett brottmål har ett brott begåtts och målet kretsar kring huruvida en viss person ska hållas ansvarig för brottet. Det är ännu högre beviskrav i ett brottmål än i ett tvistemål, och utgångspunkten är att en person är oskyldig till dess att motsatsen bevisats (oskyldighetspresumtionen).

Det som i dagligt tal brukar kallas för rättegång heter egentligen huvudförhandling. Huvudförhandling är istället en del av rättegången, som innehåller moment både före och efter huvudförhandlingen. Vid en huvudförhandling i ett brottmål beslutar domstolen om den som är misstänkt och åtalad för ett brott (på juridiska: den tilltalade) är skyldig, samt vilket straff (påföljd) som ska dömas ut.

Domstolsprocessen i ett brottmål inleds med en brottsutredning (förundersökning). När förundersökningen är klar beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller inte. För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark så att åklagaren på objektiv grund ska kunna förvänta sig en fällande dom. Åklagaren har då inget val, åtal ska väckas. Det kan alltså även hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att åstadkomma en fällande dom.

Åtal innebär att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan innehåller information om vem som misstänks för brottet, vilka brott det handlar om och vilken bevisning som åklagaren har.

De flesta brott faller under allmänt åtal. Det innebär att åklagaren väcker åtal för det allmännas, det vill säga samhällets räkning. Det krävs inte att brottsoffret själv har anmält brottet. Allmänt åtal ska skiljas från enskilt åtal, vilket sker vid brott som förtal och förolämpning. Den enskilda väcker då åtal själv, inte åklagaren.

Om åtal väcks ställs gärningspersonen inför rätta och brottsoffret får en möjlighet att berätta om vad hon eller han har blivit utsatt för. Det finns flera olika former av stödåtgärder för att underlätta brottsoffrets medverkan i rättsprocessen.

Domarna i ett brottmål är i tingsrätten en juristdomare och tre nämndemän, om påföljden kan väntas bli allvarligare än böter. Nämndemännen anses representera folket samt förhindra att domen skrivs på ett för invecklat sätt.

Jag misstänker att många/de flesta (har inte kontrollerat statistiken) kommunala bostadsbolag med anledning av fört resonemang hellre väljer att låta kommunen borga för skattebetalare som behöver en bostad för att kunna bidra med skattemedel till respektive kommun, än att behöva skämmas för självdiskreditering och dessutom utmana lagstiftningen för en skitsak för kommunen men ett brott med allvarliga konsekvenser för enskilda människor.

Vidare har jag nu fått samtliga handlingar av Kalmar tingsrätt beträffande stölden av min egendom Nybro Harstenslycke 1:5 1:8, d v s den som gör mig till brottsoffer oavsett vad domstolar kommer att tycka om fallet när jag drar igång processen. Skärmdumpar och ljudupptagningar är bevis nog.

Jag hade förvisso tänkt mig en fridsam tillvaro med eget skapande och avhandlingsarbete parallellt med utveckling av den estetiska verksamheten på skolan, t ex med fler material. Nu blir det en juridisk runda också och det är bara att acceptera att Universums plan för mig den närmaste tiden var lite annorlunda än vad jag trodde. ”Herrens vägar äro outgrundliga” var ju den terminologi som användes för samma fenomen förr i tiden… 🙂

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Den symptomatiska enfalden, Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Filmtips, Filosofi, Harstenslycke, Hierarkiernas och mellanhändernas död, Juridik, Kreativitet, Kunskap och lärande, Okategoriserade, Samhällsförtryck, Svensk politik | Lämna en kommentar

Utmärkt analys…

Life Among the Lowly

slave-auction-virginia-p

Målet för banksters i IMF och BIS är ett världskrig, i alla fall ett virtuellt sådant. Deras agenda är från början grundad på den politiska holokaustismen där man genom systematisk terror och propaganda fick fascisterna att betala enorma skadestånd som sedan kanaliserades till bankirerna. Fascisterna föll alltså på den tiden på eget grepp och lär återupprepa samma misstag. Banksystemet är en växande parasit på samhällskroppen, idag kanaliseras 40% av globalt BNP till bankirerna i toppen, samtidigt stannade realinkomstökningen för vanliga medborgare av redan i början av 1970-talet. 2000-talets strategi går ut på att förflytta folk med hjälp av ett krigsmaskineri, false flag-attentat och politiska utspel av marionettpolitiker.

Krig skapas just nu i mellanösterns Syrien och oroligheter underbyggs kontinuerligt i Afrika, Syd- och Centralamerika och Asien på olika håll. Vid flykten&förflyttningen från krig blir individer och grupper lätta offer för den pågående slavhandeln. Men det är bara början. De täcker med sina asylansökningar, uppehållstillstånd och senare medborgarskap upp delar av den finansiella derivatmarknaden då antalet invånare i respektive land kan användas som kollateral säkerhet vid belåning. Personernas ID-nummer belånas många gånger om, samma gäller också alla ursprungsinvånare i länder där statsapparaten bolagiserats. De nyanlända är en potentiell tillgång och kommer ju också senare att använda sej av det fraktala systemets krediter som därmed ökar omsättningen av kapital tiofalt. Man belånar alltså inte bara fast egendom eller andra tillgångar, de är redan överbelånade flera gånger om. I Sverige har detta skett genom att bolaget SWEDEN, KINGDOM OF belånades på NYSE (New York Stock Exchange) 1994.

Inkomstklyftor har ökat exponentiellt över hela världen just på grund av detta finansiella och mänskliga bedrägeri. Världens 49 största företag producerar ingenting utan skapar sina vinster från ekonomiska transaktioner. Företag nummer 50 heter Microsoft och producerar i alla fall virtuella produkter. Allt detta finns på ett internationellt plan och fungerar per automatik i det nuvarande ekonomiska bedrägerisystemet där egentliga pengar inte finns utan tillgångar baseras på skuld. När ett lands lokalbefolkning själva bestämmer sej för att stoppa utifrån styrd invandring kan detta bara göras med diktatoriska åtgärder och/eller ett inbördeskrig. Agendan kommer att följa exemplet USA, med bildandet av ett fängelseindustriellt komplex av privata företag och med godtyckliga domar och gummilagar, där kan man också använda panten som billig arbetskraft.

Den svenska modellen går ut på import av mängder av människor som är varken läs- eller skrivkunniga och samtidigt tysta all medveten opposition. Det har nu kunnat bildas en ny expansiv ekonomi med hjälp av flyktingboenden som då försörjer en hoper asylbaroner, byråkrater och politiker. Med en brist på akutboenden har enorma belopp kunnat plockas ur skattemedel. De nytillkomna har alltså ingen aning om vad de lockas in i med hjälp av propaganda från politiker och personer som George Soros.

Inte heller asylbaroner kommer att undgå bilan, det är entreprenörer som ofta satsat allt i den fasta övertygelsen att de med vinst sköter ett asylboende bättre än byråkraternas papperskvarnar. Förvisso sant och asylbaronerna kommer därmed att bli stämplade som profitörer och utmärkta historiska syndabockar om systemet vinner. Den fortsatta agendan i EU lär gå ut på att implementera den amerikanska fängelsemodellen i ett senare läge då bidragsbasen tryter och folk dras in i kriminalitet för att överleva.

Just systemet med hur länders finanssystem belånas med befolkningen som pant ingår i ett kvalificerat juridiskt och ekonomiskt dubbelspel som grundar sej på slaveri. Nu när vi har facit i hand är det väl dags att fordra att bolagsstater i form av slavägare även står för befolkningars bostäder och uppehälle. Och lite fickpengar i form av en basinkomst för alla. Det är nog det minsta man kan begära.

Slut citat.

Nu rullar illusionssystemet vidare i sina strävanden efter världsvaluta, t ex genom att den 1 oktober  presentera ett ytterligare steg i denna ekonomiska handlingsplan. Även om vi lokalt fortsätter att handla i SEK, är den bunden till valutakorgen SDR:

Videon grundar sig på Corbetts rapport, med fördjupad information.

Tillsammans med världsvaluta är ju strävandena också världsstyre och världsreligion. Vi är snart så inhäktade och kringskurna som någon kan bli – och de flesta ser det inte ens…

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Bloggtips, Makrosituationen, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Slaveriet vs Fred och Frihet | Lämna en kommentar

I egenskap av konstvetare…

…med inriktning på arkitektur och trädgård, samt tidigare livsstilsentreprenör med 20 års skapande och arbete med en hyresfastighet från 1920-talet i Nybro kommun, kände jag sedan tidigare förstås till och hade besökt Virserums konsthall, vilken har inriktningen hållbar träarkitektur. Jag hade t o m några böcker om konsthallens arbete i min samling när tåget rullade in på stationen i Hultsfred den 8 augusti inför mitt arbete på skolan i Virserum efter ett kringresande liv under några år. Konsthallen var en viktig parameter när jag sökte jobbet som bildlärare, och självklart ska utställningarna där undersökas noggrant innan huvudutställningen monteras ned den 4 december! Passa på ni som har möjlighet!

Nedan några bilder på mitt skötebarn, mitt fd hem och levebröd:

Egendomen Autentopia

Innergården, juni 2012

Träterass/trappa med kryddor och sittdynor

Foto från träterassen

Fokus ligger under denna första terminen på att lära känna ungdomarna, allmänt se möjligheter till utveckling, samt att få lite grundläggande information om bygden. Biblioteket har fått bidra med en samling böcker och häften om Virserums historia, och både möbelindustrin och handpappersbruket Fröåsa funderar jag och JT på om vi inte skulle kunna återuppliva en aning. Vi klurar på en Virserumsstol – främst för trädgårdsbruk, men kanske också i varianter för inomhusbruk, samt att utveckla hantverksmässigt papper, t ex för grafik och annan konst, lampskärmar, exklusivt brevpapper och omslagspapper med handtryckta mönster osv.

Speciellt roligt vore det att tids nog kunna utveckla också bildundervisningen med möjligheter för tillverkning av handgjort papper. Mitt eget intresse för papper har resulterat i några verk – bilder kommer endera dagen. Ett annat av mina stora intressen är mönsterkonstruktion, och dessa områden kan ju med fördel sammanföras. Hittills har jag mest använt dem som dekor på väggfält, men de kan självklart anpassas till en mängd olika användningsområden. Det vore fantastiskt om eleverna på högstadiet kunde få möjlighet att bygga nya idéer på en lokal tradition.

Nedan några exempel där jag förstorat upp och lagt de grafiska mönstren, inspirerade av art deco- & jugendperioden, och detta över fält av randning där inspiration hämtats från madrassvar:

vrumkakelugndekor

Sovrum - buffévägg

I mitt filosofiska system Autentopia utgår kunskapandet från estetiska verksamheter, och därifrån byggs ämnena på och fördjupas i enlighet med vars och ens individuationsprocess. Det är just Carl Gustav Jungs teorier om individuationsprocessen och den förveckling därav att en individ vilken fått utvecklas i samklang med sin själsligt förankrade livsväg, också bryr sig mera om sin nästas förmåga att utvecklas på samma sätt. Denna teori kallade Jung för Coniunctio och psykiatrikern Claes Jansen med sin teori om Fyrarummaren har kallat Jungs teori för ”Teorin om det gudomliga både och” eftersom motsatserna inte tar ut varandra utan istället förstärker varandra.

Jag har fått klartecken att återuppta mina studier efter nyår. Kandidatuppsatsen i pedagogik är skriven men inte examinerad. Därpå följer studier på masternivå. Sen avhandlingsarbetet, vilket jag faktiskt varit inriktad på att göra ända sedan våren 2003 – men skam den som ger upp! 🙂 Mitt syfte med kommande avhandlingarbete är alltså att förutse den autentiska läroplanskoden, och det är detta arbete som möjligheterna öppnats för nu när jag arbetar maximalt halvtid, och förhoppningsvis med min arbetsgivares välsignelse får möjlighet att forska med skolans estetiska verksamhet som grund. Återstår således endast den lilla men viktiga detaljen med tak över huvudet som nu alltså tycks bli ett rättsfall. Tvillingbolagen SKATTEVERKET och KRONOFOGDEMYNDIGHETEN håller ett öga på inläggen märkte jag igår i besöksstatistiken 😉

ska%cc%88rmavbild-2016-10-04-kl-16-56-44

ska%cc%88rmavbild-2016-10-04-kl-16-57-21

 

skv_kfm-05-10-2016-14-13-58

Den sista bilden (en inzoomning av den ovanför), visar tydligt att de båda bolagen egentligen är ett och samma. SKATTEVERKET är en sekundärtjuv i bankstervärlden (primärtjuven) genom att det konfiskerar en väsentlig del av den energi som en individ släpper till för att kunna överleva – vare sig det handlar om lönearbete eller entreprenöriell verksamhet. KRONOFOGDEMYNDIGHETEN är en hälare genom att den konfiskerar egendom vilken bankirerna felaktigt sedan anser sig ha rätt till. Felaktigt eftersom bankerna inte lånar ut något de har, utan skapar det ur luft när vi behöver krediter – se förra inlägget. Genom att blanda realekonomi med ett finansiellt spel belånar man sedan säkerheter i fastigheterna i finansmarknaden, och förlorar då oftast äganderätten till egendomarna. Två fall har hittills vunnits i Sydafrika genom att två entreprenörer påvisat att säkerheterna sålts hit och dit över hela världen. Jag skrev ett blogginlägg om det förra året.

Det verklighetsförankrade problemet med detta penningsystem är att de skattepengar vi betalar med vår energi, framför allt går till att betala räntor och driva administrativa kolosser – endast en bråkdel går till människors behov, d v s skola, vård och omsorg.

Slutligen vill jag deklarera att det är att hänga upp adventsstjärnorna på Torggatan 4B, som jag skrev i förra inlägget, den blygsamma ambitionen, men i värsta fall får jag väl se fram emot att ordna med påskriset på uteplatsen på samma adress. Blir inte adressen Torggatan 4B i Virserums köping när det beger sig, så kommer jag självklart inte heller att organisera mitt hem i Hultsfredskommun över huvud taget…

I Kärlek, Fred & Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Harstenslycke, Inredning, Juridik, Konst & Design, Kreativitet, Kunskap och lärande, Samhällsförtryck, Virserum förr & nu | Lämna en kommentar

Sannsagan om det Babyloniska penningsystemet…

…fick jag tips om idag via e-posten. Klistrar helt enkelt in hela Carl Norbergs inlägg, med ett stort tack till upphovsrättshavaren Larri Hannigan, och hoppas att några SO-lärare hittar den! 🙂

Jag vill äga världen plus 5%

Bulgarian (Български), Catalan, Czech, Dansk, Deutsch, English, English audio,Español, Francais, Indonesian, Italian, Malay, Norsk, Polski, Portugues, Româna,Russian, Serbo-Croatian, Svenska, Turkish, Urdu

© Larry Hannigan 1971, Australia

Fabian var ivrig när han än en gång övade in sitt tal för alla som skulle dyka upp nästa dag. Han hade alltid önskat sig prestige och makt, och nu var hans drömmar på väg att bli verklighet. Han var en hantverkare som sysslade med silver och guld, skapade juveler och smycken, men han var inte nöjd med att jobba för brödfödan längre. Han behövde spänning och utmaningar, och nu var hans plan redo att sättas i verket.

I generationer hade folket använt sig av byteshandel. Mannen livnärde sin familj genom att själv sätta mat på bordet, eller så specialiserade han sig på ett speciellt yrke. Det han eventuellt fick över från sin egen produktion bytte han mot andras överskott.

Marknadsdagen var alltid full med damm och oväsen, men ändå såg folk fram emot alla rop och allt vinkande, och framförallt kamratskapet. Det brukade vara ett trevligt ställe, men nu började det bli för mycket folk och för många tvister. Ingen hade tid att prata längre – Det behövdes ett bättre system.

I allmänhet var folk lyckliga, och kunde njuta av frukterna från sina jobb.

I varje samhälle hade en enkel regering formats för att se till att varje persons frihet och rättigheter skyddades och att ingen tvingades göra något mot sin vilja.

Det var regeringens enda syfte, och varje Guvernör i regeringen stöddes frivilligt av det lokala samhället som valde honom.

Marknadsdagen var dock ett problem som de inte kunde lösa. Var en kniv värd en eller två korgar med majs? Var en ko värd mer än en vagn, och så vidare. Ingen kunde komma på ett bättre system.

Fabian hade tillkännagett att ”Jag har lösningen på våra problem med byteshandeln, och jag bjuder in alla till ett offentligt möte imorgon.”

Nästa dag var det en stor folksamling på torget och Fabian förklarade allt om det nya systemet som han kallade ”pengar”. Det lät bra. ”Hur börjar vi?” frågade folket.

”Guldet som jag gör smycken och juveler av är en väldigt bra metall. Den missfärgas eller rostar inte, och kommer att räcka länge. Jag gör av en del av guldet till mynt, och vi kallar varje mynt en krona.”

Han förklarade hur värden fungerar, och att ”pengar” egentligen är ett medium för byteshandel – ett mycket bättre sätt att byta på.

En av Guvernörerna ifrågasatte, ”Några kan gräva guld och göra mynt själva”, sa han.

”Det skulle vara väldigt orättvist”, svarade Fabian förberett. ”Bara de mynt som är godkända av staten får användas, och dessa kommer att ha en speciell stämpel på sig.” Det verkade rimligt, och det föreslogs att varje person skulle få lika mycket. ”Men jag förtjänar mest,” sa ljusstöparen. ”Alla använder mina ljus.” ”Nej,” sa bonden, ”utan mat finns det inget liv, så självklart borde jag få mest.” Och så fortsatte grälet.

Fabian lät dem bråka ett tag och sa till sist, ”Eftersom ingen av er kan enas, föreslår jag att ni skaffar så mycket ni behöver från mig. Det finns ingen gräns, förutom er förmåga att betala tillbaks. Ju mer ni skaffar, desto mer måste ni betala tillbaks under ett års tid.” ”Vad får du för ditt besvär?” frågade folket.

”Eftersom jag erbjuder en tjänst, alla pengar alltså, är jag berättigad till betalning för mitt arbete. Låt oss säga att för varje 100 mynt ni lånar, måste ni betala tillbaks 105 för varje år som ni är skyldig mig pengar. Dessa 5 mynt blir min avgift, och jag kommer att kalla den avgiften för ränta.”

Det verkade inte finnas någon annan lösning, och 5% verkade en ganska liten avgift ändå. ”Kom tillbaks nästa fredag så börjar vi.”

Fabian slösade ingen tid. Han gjorde mynt dag och natt, och på slutet av veckan var han redo. Folket köade utanför hans butik, och efter att mynten var inspekterade och godkända av Guvernörerna kunde systemet sättas i bruk. Vissa lånade inte så mycket, och gav sig iväg för att prova det nya systemet.

Det visade sig att pengarna fungerade fantastiskt, och snart var allt värderat i guldmynt eller kronor. Värdet som allt hade kallades ett ”pris”, och priset berodde huvudsakligen på hur mycket arbete som krävdes för att producera saken. Om det krävdes mycket jobb var priset högt, och saker som var enkla att producera var väldigt billiga.

I en stad levde Allan, som var den enda urmakaren. Hans priser var höga för att kunderna ville betala bara för att äga hans klockor.

Då började en annan person att göra klockor och sålde dem för ett lägre pris för att komma igång med försäljningen. Allan tvingades sänka sina priser, och på en gång sjönk priset, så att båda två strävade efter att ge bäst kvalitet till lägst pris. Det här var äkta fri konkurrens.

Det var samma sak med byggjobbarna, transportörerna, ekonomerna, jordbrukarna, faktiskt på vartenda område. Kunderna valde alltid det de tyckte var bästa affären – de hade full frihet att välja. Det fanns inga konstgjorda skydd som licensiering eller tariffer som förhindrade andra från att börja göra affärer. Levnadsstandarden höjdes, och snart undrade folket hur de någonsin hade klarat sig utan pengar.

På slutet av året gick Fabian runt och besökte alla som var skyldig honom pengar. Vissa hade mer än de hade lånat, men det betydde att andra hade mindre, eftersom det bara hade getts ut ett visst antal mynt. De som hade mer än de lånat betalade tillbaks varje 100 plus de 5 extra, men var ändå tvungna att låna igen för att fortsätta.

De andra upptäckte för första gången att de hade en skuld. Innan han lånade ut mer pengar till dem, tog Fabian en säkerhet på några av deras tillgångar, och sen fortsatte alla att än en gång försöka tjäna de där extra 5 mynten som alltid verkade så svåra att få tag på.

Ingen insåg att landet i sig kunde aldrig bli skuldfritt förrän alla mynt var återbetalda, men även då fanns de där extra 5 för varje 100 som aldrig hade blivit utlånade. Ingen förutom Fabian förstod att det var omöjligt att betala räntan – de extra pengarna hade aldrig getts ut, därför skulle alltid någon bli utan.

Det var sant att Fabian också spenderade mynt, men han kunde omöjligen spendera 5% av landets ekonomi själv. Det fanns tusentals människor och Fabian var bara en. Dessutom var han fortfarande en guldsmed som jobbade ihop ett bekvämt liv.

I sin affär hade Fabian ett valv, och folk tyckte det var bekvämt att lämna en del av sina mynt där i säkert förvar. Han tog en liten avgift beroende på mängden mynt, och hur länge de skulle förvaras där. Han gav ägaren ett kvitto på insättningen.

När en person handlade, hade han vanligtvis inte med sig en massa guldmynt. Han betalade istället med ett av kvittona som hade samma värde som varorna han ville köpa.

Affärsinnehavarna såg att kvittot var äkta och accepterade det, med tanken att gå till Fabian och inkassera en lämplig mängd mynt. Kvittona gick från hand till hand istället för själva guldet. Folket litade starkt på kvittona – de accepterade dem precis som mynt.

Snart upptäckte Fabian att det var ganska ovanligt att någon faktiskt hämtade ut sina guldmynt.

Han tänkte för sig själv, ”Här har jag i min ägo allt detta guld, och jag är fortfarande en hårt arbetande yrkesman. Det är inte vettigt. Det finns massor av människor som skulle vara så glada att betala ränta till mig för att få använda det här guldet som nästan aldrig hämtas ut.

Det är sant, guldet är inte mitt – men det är i min ägo, vilket är huvudsaken. Jag behöver egentligen inte göra några mynt alls, jag kan använda lite av det som finns i valvet.”

I början var han väldigt försiktig och lånade bara ut lite i taget, och bara med extremt stor säkerhet. Men gradvis blev han modigare, och lånade ut större och större mängder.

En dag kom en förfrågan på ett stort lån. Fabian föreslog, ”istället för att du ska behöva bära alla dessa mynt kan vi göra en insättning i ditt namn, och du får tillbaks ett flertal kvitton med lånets värde.” Låntagaren gick med på detta, och försvann med en stor bunt kvitton. Han hade fått ett lån, men guldet var fortfarande kvar i valvet. När kunden gått, log Fabian. Han kunde behålla kakan men ändå äta den. Han kunde ”låna ut” guld och fortfarande behålla det i sin ägo.

Vänner, främlingar, även fiender behövde kapital för att göra affärer – och så länge de hade en säkerhet fick de låna så mycket de ville. Bara genom att skriva ut kvitton kunde Fabian ”låna ut” pengar till ett flera gånger större värde än guldet i sitt valv, som han inte ens var ägare till. Allt fungerade så länge de riktiga ägarna inte hämtade ut sitt guld och folket fortfarande litade på honom.

Han hade en bok som visade skulder och tillgångar för varje person. Utlåningsverksamheten visade sig vara väldigt lönsam.

Hans sociala ställning i samhället ökade nästan lika fort som hans rikedomar. Han höll på att bli en viktig person, han förde respekt med sig. Inom finansfrågor var hans ord i princip lag.

Guldsmeder från andra städer blev nyfikna på hans aktiviteter, och en dag ville de träffas. Han berättade vad han gjorde, men var väldigt noga med att betona hur hemligt allt var.

Om planen upptäcktes skulle allt misslyckas, så de gick med på att forma en hemlig allians.

Var och en återvände till sin stad och började jobba precis som Fabian hade lärt dem.

Folk accepterade nu kvittona som att de vore likvärdigt med guld, och många kvitton deponerades i valvet precis som mynten. När en affärsman ville betala en annan för varor, skrev han helt enkelt en lapp till Fabian att han ville överföra pengar från sitt konto till den andres konto. Det tog bara några minuter för Fabian att justera siffrorna.

Det nya systemet blev väldigt populärt, och en sån överföringslapp kallades för en ”check”.

Sent en natt hade guldsmederna ännu ett hemligt möte, och Fabian avslöjade en ny plan. Dagen därpå kallade de till ett möte med alla Guvernörer, och Fabian började. ”Kvittona som vi ger ut har blivit väldigt populära. Utan tvekan, de flesta av er Guvernörer använder dem och ni tycker de är väldigt bekväma.” De nickade allesammans och undrade vad som var problemet. ”Jo,” fortsatte han, ”vissa kvitton håller på att kopieras av förfalskare. Det kan inte fortsätta.”

Guvernörerna blev oroliga. ”Vad kan vi göra?” frågade de. Fabian svarade, ”Mitt förslag är detta – först och främst, låt det vara statens jobb att trycka nya sedlar på ett speciellt papper med en väldigt komplicerad design, och låt Chefsguvernören signera varje sedel. Vi guldsmeder står gärna för tryckkostnaden, eftersom det skulle bespara oss massor av tid att slippa skriva ut kvitton.” Guvernörerna resonerade, ”det är ju faktiskt vårt jobb att skydda folket från förfalskare, och visst verkar det som en bra ide.” Så de gick med på att trycka sedlarna.

”Dessutom,” sa Fabian, ”vissa personer har letat guld och gör egna mynt. Jag föreslår att ni stiftar en lag så att varje person som hittar guld måste lämna in det. Självklart får de ersättning i sedlar och mynt.

Även detta lät som en bra idé, och utan större eftertanke tryckte de en stor mängd nya färska sedlar. Varje sedel hade ett värde tryckt på sig – 20 kr, 50 kr, 100 kr, osv. Den lilla tryckkostnaden stod guldsmederna för.

Sedlarna var mycket lättare att bära och snart blev de accepterade av folket.Men trots att de var väldigt populära, användes bara sedlarna och mynten inom 10% av alla transaktioner. Registren visade att checkarna användes i 90% av alla affärsuppgörelser.

Nästa steg i Fabians plan började nu. Fram tills nu betalade folk honom för att vakta sina pengar. För att få in mer pengar i valvet erbjöd Fabian nu 3% ränta på alla insatta pengar.

De flesta trodde att han lånade ut deras pengar till andra till 5% ränta, och att hans förtjänst var skillnaden på 2%. Dessutom ifrågasatte folk honom inte, eftersom att få 3% var mycket bättre än att betala för att någon skulle vakta pengarna.

Besparingarna växte, och med extrapengarna i valvet kunde Fabian låna ut 200, 300, 400, och ibland upp till 900 kr för varje 100 kr i sedlar och mynt som var deponerade hos honom. Han var tvungen att vara försiktig att inte överskrida det här nio till ett-förhållandet, för att en person av tio behövde använda sedlarna och mynten.

Om det inte fanns tillräckligt med pengar när det behövdes blev folk misstänksamma, speciellt eftersom deras bankbok visade hur mycket de hade satt in. Hur som helst, på dessa 900 kr i bokföringssiffror som Fabian lånade ut genom att skriva egna checker kunde han kräva upp till 45 kr i ränta, 5% av 900 alltså. När lånet plus räntan var återbetalda, 945 kr alltså, ströks de 900 kronorna från tillgångskolumnen och Fabian behöll räntan på 45 kr. Därför var han väldigt nöjd med att betala ut 3 kr i ränta på de ursprungliga 100 kronorna som aldrig hade lämnat valvet överhuvudtaget. Det betydde att för varje 100 kr han hade i sin ägo var det möjligt att göra 42% vinst, de flesta trodde att han bara gjorde 2%. De andra guldsmederna gjorde samma sak.De skapade pengar ur tomma luften med ett penndrag, och tog sedan ut ränta på dem.

De tryckte inte pengar, det är sant, istället var det staten som tryckte sedlarna och mynten och gav dem till guldsmederna för distribution. Fabians enda utgift var den lilla tryckkostnaden. Men de skapade ändå kreditpengar från ingenting och krävde ränta på dem. De flesta trodde att pengarna kom från staten. De trodde också att Fabian lånade dem pengar som någon annan hade satt in, men det var väldigt konstigt att inga insättningar minskade när någon fick ett lån. Om alla hade försökt ta ut sina besparingar samtidigt skulle bluffen ha upptäckts.

När ett lån behövde betalas ut i sedlar eller mynt, var det inga problem. Fabian förklarade helt enkelt för regeringen att ökningen i befolkning och produktion krävde mer sedlar, och dessa fick han för den lilla tryckkostnaden.

En dag kom en tankfull man och besökte Fabian. ”Den här räntan som du kräver är fel”, sa han. ”För varje 100 kr du ger ut, kräver du 105 kr tillbaks. De extra 5 kronorna kan inte betalas tillbaks eftersom de inte existerar.

Jordbrukarna producerar mat, industrin tillverkar varor, men du producerar bara pengar. Tänk att det bara finns två affärsmän i hela landet, och de anställer alla andra. De lånar 100 kr var, betalar ut 90 kr i löner och omkostnader och tar 10 kr förtjänst (sin egen lön). Det betyder att den totala köpkraften är 90 kr + 10 kr gånger två, 200 kr alltså. Men för att betala dig måste vi sälja det vi producerar för 210 kr. Om en av dem lyckas och säljer alla sina varor för 105 kr, kan den andra personen bara få in 95 kr. Dessutom kan delar av hans varor inte säljas, eftersom det inte finns några pengar kvar att köpa dem för.

Han kommer fortfarande att vara skyldig dig 10 kr, och kan bara betala tillbaks genom att låna mer. Systemet är omöjligt.”

Mannen fortsatte, ”Alltså borde du utfärda 105 kr, alltså 100 till mig och 5 som du själv spenderar. På det sättet skulle det finnas 105 kr i cirkulation, och skulden kan betalas tillbaks.

Fabian lyssnade i tysthet och sa tillslut: ”Finansiell ekonomi är ett svårt ämne min unge vän, det tar flera år av studier att förstå. Låt mig oroa mig för dessa saker, och du oroar dig för dina. Du måste bli effektiv, öka produktionen, skära ner på kostnader och bli en bättre affärsman. Jag är alltid redo att hjälpa dig inom dessa områden.”

Mannen gick, fortfarande inte övertygad. Något var fel med Fabians verksamhet, och han kände att hans frågor hade undvikits.

Trots detta respekterade folk Fabians ord – ”Han är experten, de andra måste ha fel. Se hur landet har utvecklats, hur vår produktion har ökat – det fungerar bättre som det är nu.

För att täcka räntan på pengarna som de hade lånat, blev affärsmännen tvungna att höja priserna. Löntagarna klagade på att lönerna var för låga. Arbetsgivarna hävdade att de skulle bli ruinerade och vägrade att höja lönerna. Jordbrukarna kunde inte få ett rättvist pris för sin produktion. Hemmafruarna klagade på att maten började bli för dyr.

Till slut gick delar av folket ut i strejk, något som aldrig gjorts tidigare. Andra hade blivit fattiga och deras vänner och släktingar hade inte råd att hjälpa dem.De flesta hade glömt de äkta rikedomarna runtomkring dem – den bördiga jorden, de stora skogarna, bergen och boskapen. De kunde bara se pengarna som alltid verkade så otillräckliga. De trodde att staten styrde alltsammans.

Några hade samlat ihop sitt överskott av pengar och skapat ”låne-” eller ”finansbolag”. De kunde få ut 6% på det viset, vilket var bättre än de 3% Fabian betalade, men de kunde bara låna ut pengar de redan ägde – de hade inte den här märkliga makten att kunna skapa pengar ur ingenting genom att bara skriva några siffror i en bok.

Dessa finansbolag oroade Fabian och hans vänner, så de startade snabbt ett par egna bolag själva. Oftast köpte de upp andra innan de kom igång. På kort tid ägde de alla finansbolag eller hade dem under sin kontroll.

Den ekonomiska situationen blev värre. Löntagarna var övertygade om att deras chefer tjänade för mycket pengar. Cheferna sa att deras arbetare var för lata och inte gjorde ett ärligt dagsverke, och alla skyllde på alla. Guvernörerna kunde inte komma på någon lösning och dessutom, deras direkta problem verkade vara att hjälpa de fattiga.

De började med social omsorg och stiftade lagar som tvingade folk att bidra till dem. Det gjorde att många blev arga – de trodde på den gammaldags idén att hjälpa sin granne frivilligt.

De här lagarna är inget annat än lagstadgade rån. Att ta något från en person mot sin vilja, oavsett syftet som det används för, är precis samma sak som att stjäla.”

Men alla kände sig hjälplösa och var rädda för fängelsestraffet som var hotet om man inte betalade. Dessa sociala program hjälpte situationen något, men snart var problemet tillbaks igen och mer pengar krävdes för att klara av situationen. Kostnaden för dessa program steg högre och högre, och staten växte också.

De flesta Guvernörer var ärliga män som gjorde sitt bästa. De gillade inte att be om mer och mer pengar från sitt folk, och slutligen hade de inget val förutom att låna pengar från Fabian och hans vänner. De hade ingen aning hur de skulle kunna betala tillbaks. Föräldrar hade inte längre råd att betala lärarna för sina barn. De kunde inte betala doktorerna. Och alla transportföretag höll på att gå i konkurs.

En efter en var staten tvungen att ta över dessa verksamheter. Lärare, doktorer och många andra blev allmänhetens tjänare.

Inte många kände tillfredsställelse med sitt arbete. De fick rätt bra löner, men tappade sin identitet. De blev små kuggar i ett stort maskineri.

Det fanns inte längre något rum för personligt initiativ, liten uppskattning för extra ansträngning, lönen var fast och avancemang hände bara när någon överordnad gick i pension eller dog.

I sin desperation sökte Guvernörerna Fabians råd. De tyckte han var väldigt klok och han verkade veta hur man löser pengaproblem. Han lyssnade på deras problem och svarade tillslut, ”Många människor kan inte lösa sina egna problem – de behöver någon som gör det åt dem. Visst håller ni med att de flesta människor har rätt att vara lyckliga och få allt det de behöver i livet. Ett av våra största ordspråk är ”alla är jämlika” – eller hur?”

Alltså, det enda sättet att balansera saker är att ta överflödet från de rika och ge till de fattiga. Börja med ett skattesystem. Ju mer en person har, desto mer måste han betala. Samla in skatter från varje person utifrån dennes förmåga, och ge till andra efter deras behov. Skolor och sjukhus borde vara gratis för de som inte har råd att betala.”

Han höll ett långt tal om höga ideal och avslutade med, ”Jo förresten, glöm inte att ni är skyldig mig pengar. Ni har lånat nu under en ganska lång tid. Det minsta jag kan göra för att hjälpa är att ni bara behöver betala räntan. Vi lämnar själva kapitalskulden, betala bara räntan.”

De försvann, och utan att tänka så mycket över Fabians filosofier så introducerade de den proportionella inkomstskatten – ju mer du tjänade, desto högre var din skatt. Ingen gillade det här, men de betalade antingen skatterna eller åkte i fängelse.

Affärsmännen var återigen tvungna att höja priserna. Löntagarna krävde högre löner, vilket tvingade många arbetsgivare i konkurs, eller att ersätta folk med maskiner. Detta gjorde att arbetslösheten ökade ännu mer och tvingade regeringen att starta ytterligare sociala och stödprogram.

Tariffer och andra skyddsåtgärder introducerades för att vissa industrier bara skulle kunna ge anställning. Några personer började undra om syftet med produktionen var att producera saker eller bara att förse folk med anställning.

När situationen blev värre försökte de med lönekontroll, priskontroll, alla sorts kontroller. Regeringen försökte få in mer pengar genom försäljningsskatt, löneskatt och alla typer av skatt. Vissa upptäckte att från bonden till hemmafrun var det över 50 skatter på en enkel limpa.

”Experter” dök upp överallt, och vissa valdes ut till staten, men efter att varje år träffas och inte komma fram till nästan någonting, förutom nyheten att skatterna måste ”omstruktureras”, men överlag så ökade alltid det totala skattetrycket.

Fabian började kräva tillbaks sina räntebetalningar, och en större och större del av skattepengarna gick till att betala honom.

Så kom partipolitiken – folk började bråka om vilken grupp av Guvernörer som bäst skulle lösa problemen. De tvistade om personligheter, idealism, parti-identiteter, allt utom det egentliga problemet. Alla styrelser höll på att hamna i problem.

I en stad blev räntan på skulderna större än allt som samlades in på ett år. Över hela landet ökade den obetalda räntan – ränta krävdes in på obetald ränta.

Gradvis blev alla äkta rikedomar ägda eller kontrollerade av Fabian och hans vänner, och med detta ökade deras kontroll över folket. Men kontrollen var fortfarande inte fullständig. De visste att situationen inte var helt säkrad förrän varje person var kontrollerad.

De flesta som motsatte sig systemet kunde tystas av finansiellt tryck, eller hängas ut som allmänt åtlöje. För att göra detta köpte Fabian och hans vänner de flesta av nyhets-, TV- och radiostationerna och han valde noggrant ut folk att styra dem. Många av dessa personer ville verkligen förbättra världen, men de insåg aldrig att de blev utnyttjade. Deras lösningar handlade alltid om problemets effekter, aldrig om orsaken.

Det fanns flera olika tidningar – en för högern, en för vänstern, en för arbetarna, en för cheferna, och så vidare. Det spelade ingen roll vilken du trodde på, så länge du inte tänkte på det verkliga problemet.

Fabians plan var nästan helt slutförd – hela landet stod i skuld till honom. Genom utbildning och media hade han kontroll över folks sinnen. De kunde bara tänka och tro på det han ville.

När en person har mer pengar än vad han möjligen kan spendera på nöjen, vad finns kvar som spänning i livet? För de med en härskarklass-mentalitet, är svaret makt – ren makt över andra människor. Idealisterna användes inom media och staten, men de riktiga makthavarna som Fabian sökte fanns inom härskarklassen.

De flesta guldsmederna hade blivit sådana. De visste hur det kändes att vara riktigt rika, men de var inte längre nöjda med det. De behövde utmaningar och spänning, och makten över massorna var det ultimata spelet.

De trodde att de var överlägsna alla andra. ”Det är vår rätt och plikt att härska. Folket vet inte vad som är bra för dem. De måste samlas ihop och organiseras. Att härska är vår födslorätt.”

Över hela landet ägde Fabian och hans vänner många lånekontor. Visst, de var privatägda och åtskilda. Teoretiskt sett var de konkurrenter med varandra, men i verkligheten jobbade de väldigt nära varandra. Efter att ha övertygat några av Guvernörerna, startade de en institution som de kallade Valutareserven. De använde inte ens sina egna pengar till att göra det – de skapade kredit mot delar av folkets egna insättningar.

Denna institution verkade utåt sett styra tillgången på pengar och vara styrd av staten, men konstigt nog tilläts aldrig någon Guvernör eller någon annan i allmänhetens tjänst att sitta i styrelsen.

Staten lånade inte längre direkt från Fabian, utan började använda ett system av skuldsedlar till Valutareserven. Säkerheten som staten erbjöd var de förväntade inkomsterna på nästa års skatter. Det var helt enligt Fabians planer – skjuta över alla misstankar från honom själv till en synbar regeringsoperation. Men bakom scenen hade han ändå full kontroll.

Indirekt hade Fabian en sån kontroll över regeringen att de tvingades göra precis som han ville. Han skröt, ”Låt mig kontrollera en nations pengar och jag bryr mig inte vem som stiftar lagarna.” Det spelade ingen roll vilken grupp Guvernörer som blev valda. Fabian kontrollerade pengarna, landets livsblod.

Staten fick pengar, men ränta togs alltid ut på varje lån. Mer och mer gavs ut i sociala åtgärder, och det tog inte lång tid innan staten fick svårt att ens betala tillbaks räntan, än mindre kapitalet i sig.

Trots allt fanns det personer som tyckte att ”Pengar är ett system skapat av människor. Nog måste det kunna justeras så det tjänar, inte härskar?” Men dessa personer blev färre och deras röster försvann i den galna jakten på räntan som aldrig funnits.

Administrationer ändrades, partiernas politik förändrades, men de huvudsakliga principerna fortsatte. Oavsett vilken regering som hade ”makten”, kom Fabians ultimata mål närmare och närmare för varje år. Folkets principer betydde ingenting. De var skattade till gränsen och kunde inte betala mer. Nu var tiden redo för Fabians sista drag.

10% av pengarna existerade fortfarande i form av sedlar och mynt. Det måste avskaffas utan att det väckte några misstankar. Så länge folket använde kontanter kunde de köpa och sälja precis vad de ville – de hade fortfarande lite kontroll över sina liv.

Men det var inte alltid säkert att bära på sig sedlar och mynt. Checkar accepterades inte utanför det lokala samhället, därför såg många fram emot ett mer bekvämt system. Återigen hade Fabian svaret. Hans organisation gav ut ett litet plastkort till alla, med namn, foto och ett identifikationsnummer.

När det här kortet användes någonstans, ringde affärsinnehavaren till en central dator för att kontrollera krediten. Om den verkade ok kunde personen köpa det han ville upp till en viss gräns.

I början fick folk spendera en liten del på kredit, och om den betalades tillbaks inom en månad utgick ingen ränta. Det gick bra för löntagaren, men vilken affärsman kunde ens börja? Han var tvungen att installera maskiner, tillverka alla varor, betala löner osv. och sälja alla varor och betala tillbaks pengarna. Om det tog längre än en månad togs en ränta på 1,5% ut för varje månad skulden fanns kvar. Totalt sett blev det över 18% per år.

Affärsmännen hade inget val förutom att lägga på 18% på försäljningspriset. Ändå hade de här extrapengarna eller krediten (de 18 procenten) aldrig lånats ut till någon. Över hela landet fick affärsmännen den omöjliga uppgiften att betala tillbaks 118 kr för varje 100 kr de lånade – men de extra 18 kronorna hade aldrig någonsin skapats.

Trots detta steg Fabian och hans vänner inom samhället. De betraktades som grundpelarna i samhället, anmärkningsvärda medborgare. Deras uttalanden inom finanser och ekonomi accepterades med nästan religiös övertygelse.

Under bördan av ökande skatter, kollapsade många små företag. Speciella licenser krävdes för vissa typer av verksamheter, så att övriga fick det väldigt svårt att fortsätta. Fabian ägde och kontrollerade alla stora företag som hade hundratals dotterföretag. Dessa såg ut att konkurrera med varandra, men han kontrollerade dem allihopa. Tillslut tvingades alla konkurrerande företag i konkurs. Rörmokare, plåtslagare, elektriker och de flesta andra småföretag gick samma öde till mötes – de svaldes av Fabians enorma företag som alla hade statligt skydd.

Fabian ville att plastkorten skulle ersätta sedlar och mynt. Hans plan var att när alla sedlar var borta, skulle bara företag med datoriserade kortsystem kunna drivas.

Han planerade att eventuellt skulle vissa personer tappa sina kort och inte kunna köpa eller sälja någonting tills de bevisade sin identitet. Han ville att en lag skulle stiftas som skulle ge honom den ultimata kontrollen – en lag som tvingade alla att få sitt identifikationsnummer tatuerat på handen. Numret skulle bara synas under ett speciellt ljus, kopplat till en dator. Varje dator skulle vara kopplad till en enorm centraldator så att Fabian visste allt om alla.


Förresten, den korrekta termen som används i finansvärlden för det här systemet är ”fractional reserve banking”.

Berättelsen som du har läst är såklart påhittad.

Men om du tyckte att den var oroväckande nära verkligheten och skulle vilja veta vem Fabian är i verkligheten, är en bra början att studera hur de Engelska guldsmederna arbetade på 1700- och 1800-talet.

Till exempel, Bank of England grundades 1694. Kung William av Orange befann sig i ekonomiska svårigheter på grund av ett krig med Frankrike.Guldsmederna ”lånade honom” 1,2 miljoner pund (en otrolig summa i dessa dagar) under speciella villkor:

  1. Räntan skulle vara 8%
  2. Kungen skulle ge guldsmederna rättighet för en bank som gav dem rätt att ge ut kredit.

Innan dess var deras verksamhet att ge ut kvitton för mer pengar än vad som fanns i deras ägor fullständigt olagligt. Nu blev det lagligt.

År 1694 fick William Patterson rättigheten för Bank of England.

© Larry Hannigan 1971, Australia

VIKTIG UPPDATERING från författaren, 9 oktober 2008:

Den här berättelsen lades ut på Internet för att användas endast i undervisande syfte. Många har tagit min berättelse, översatt den till andra språk och lagt ut den på Internet där den har varit till stor hjälp.

Tråkigt nog har vissa tagit min berättelse och hävdat att det är sin egen, utan att vidkänna mig på något sätt. Inte bara det, de har dessutom ändrat min berättelse så att den passar deras egen personliga filosofi, genom att utelämna vissa delar och lägga till andra, vanligtvis konspirationer (sanna eller falska), så kallade uråldriga visdomar, mysterier och religioner osv. Genom att göra detta, hjälper de här personerna faktiskt fienden. Hur?

Förr eller senare kommer Lord Actons ord att bli sanning – som han sa – frågan som har funnits genom århundradena och som kommer att utkämpas förr eller senare är FOLKET MOT BANKERNA. Den här kampen kommer närmare för varje dag på varje språk. Snälla, ge inte fienden något som han kan använda till att splittra FOLKET med sidospår som ger fienden en enorm fördel inom att distrahera folket från det verkliga problemet, att 100 + 0 inte är = 105.

SNÄLLA ÄNDRA INTE MIN ORIGINALTEXT PÅ ENGELSKA som finns påhttp://www.larryhannigan.com/TheEarthPlus5.htm och var snäll att ha integriteten att tacka mig.

Om du vill upptäcka den riktiga Fabian – besökhttp://www.larryhannigan.com/pastpresentfuture1.htm

Larry Hannigan
www.wheylite.com.au


MER INFORMATION (svenska länkar)

Ekonomisk reform

Ekonomisk demokrati

Sunda Pengar

Riktiga Pengar

Stan

Tankar om Pengar

Bo Lundgren och den finansiella avgrunden

Koaliton för penningreform


MER INFORMATION (engelska länkar)

A Phone Call to the Fed

Money Game – The Greatest Scam Ever
Excerpt from the book ”Knowledge without Wisdom” by Paul Bond.

Billions for the Bankers, debts for the People

American Monetary Institure

Liberty Australia: Banks & Money

The Money Masters

FAME-Foundation for the Adancement of Monetary Education

Rothschild Wealth & Influence

The Money Myth Exploded

From Moses to Rothschild

Money Talks

The Swedish Model

Constructing the Mind Controlled State

Slut citat.

Nästa inlägg kommer att handla lite om Virserums lokalhistoria och om mina planer för utvecklingen av bildundervisningen, delvis i anknytning till det, samt om de fantastiska lokaler som skolan disponerar och vilka kan rymma flera ytterligare materialområden att arbeta med…

I Kärlek, Fred & Skapande Frihet

<3 Carina

Publicerat i Okategoriserade, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling | Lämna en kommentar

Politikerna i Hultsfreds kommun…

…är nu ute på hal is, då tidsfristen för förlikning sedan i fredags har passerats. Ett enskilt åtal gällande avtalsbrott – troligen med diskrimineringsförvecklingar, samt brott mot Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna via grundlagen Regeringsformen ser ut att kräva en del av min tid, ety tak över huvudet, hygienfaciliteter och möjligheter att tillreda livsmedel är en väsentlig fråga som måste lösas för människor i allmänhet och för lönearbetande i synnerhet. Det är därför det finns lagar som tillser denna tillgång.

Med exakta redogörelser av datum och tidpunkter vid åtalets författande, har jag ett muntligt avtal med AB Hultsfredsbostäders Gunilla Hartikka att hyra en lägenhet på adressen Torggatan 4B i Virserums köping, till en månatlig kostnad av knappt 2 900 kronor inklusive värme och vatten, exklusive hushållsström och bredband. Jag fick besked om att lägenheten skulle renoveras och med anledning av att jag bor tillfälligt på landet och saknar bil, var jag angelägen om att få flytta in och erbjöd mig därför att flytta in omedelbart genom att använda en toalett bredvid tvättstugan, samt duscha på jobbet – på skolan strax intill – under den tid badrummet skulle renoveras. Ägaren till mitt tillfälliga boende behövde huset för gäster första helgen i september, vilket var den akuta orsaken även om jag redan vid inflyttningen vid terminsstarten visste att jag inte kunde bo i huset permanent och därför tids nog behövde en annan bostad. Dessutom skulle jag inte behöva ordna med bil om jag kunde bo centralt i köpingen.

GH erbjöd sig kolla upp möjligheten att bo i lägenheten under renoveringen. Dessvärre måste badrummet asbestsaneras och därför föll denna lösning. Dock hade jag vid visningen av lägenheten samtidigt tittat på en redan renoverad och tom tvåa på våningen ovanför. Mina katter Elvis och Ziggy behöver dock bo på markplan för att enkelt kunna smita ut i skogen 🙂 Jag frågade om det skulle vara OK att hyra tvåan (för knappt 3 500 kronor/månad) så länge, tills ettan blev klar enligt uppgift den 1 november innevarande år. Detta var OK enligt GH, och jag skulle kunna få nycklarna av vaktmästaren – vilken också visade mig lägenheterna – redan på torsdagen före månadsskiftet. Detta muntliga avtal bröt AB Hultsfredsbostäder efter kreditupplysningen. GH ansåg att jag borde ha upplyst om mitt konto på bolaget KRONOFOGDEMYNDIGHETEN. Eftersom jag kände till att bostadkostnad, mat, kläder osv  enligt förbehålls- och normalbelopp ÄR UNDANTAGNA från löneutmätning, och därför ALDRIG kan ha lägre prioritet än gamla sk ”skulder”, fanns ingen som helst anledning att upplysa om dessa angelägenheter. Tvärt om tog jag – utöver kännedomen om det lagstadgade förbehållsbeloppet – för givet att eftersom jag tillförde skattekronor till Hultsfreds kommun, så skulle inte bostadsbolaget ens tänka tanken att neka mig en så basal mänsklig rättighet som ett hem.  Kontot är dessutom en produkt av bankens och statens bedrägeri – ett ärende för sig som ni vet vilka följt bloggen…

Så här säger lagen om muntliga hyresavtal, citat ur http://www.hyreslagen.com/:

Hyresavtalet

2 § Hyresavtal skall upprättas skriftligen, om hyresvärden eller
hyresgästen begär det.

Har hyresavtal upprättats skriftligen och träder någon i laga ordning i
hyresgästens ställe, skall detta på begäran antecknas på avtalet.

Följer av ett hyresförhållande en rätt att använda utrymmen som är
avsedda att användas gemensamt av hyresgästerna, får en sådan rätt inte
upphävas eller ändras i annan ordning än som gäller för ändring av
hyresvillkor, även om rätten inte är särskilt reglerad i avtalet mellan
parterna. Lag (1984:694).

Således gäller även ett muntligt avtal, vilket alltså AB Hultsfreds Bostäder brutit. Som orsak angav GH deras policydokument. Därmed skickade jag via mail delgivningar enligt bifogat dokument nedan till de som genom sitt ansvar för kommunens regelverk blir åtalbara och skadeståndsskyldiga, d v s politikerna. I Hultsfreds fall AB Hultsfreds Bostäders styrelses ordförande Åke Nilsson, samt  kommunalrådet Lars Rosander:

delgivning_hultsfred_an_lr

AB Hultsfreds Bostäders VD, Nicke Wainebro tog (av mig oombedd) på sig uppgiften att svara i politikernas ställe – det är ju bl a a som juridiska målvakter den titeln tjänar. Dock skickade Åke Nilsson en bekräftelse på att han tagit emot delgivningen samt att han ställde sig bakom NW:s svar – vilket såg ut så här, citat:

Du har i mail den 18 september 2016 gjort gällande att Hultsfreds kommun och/eller AB Hultsfreds Bostäder är skadeståndsskyldiga gentemot dig på den grunden att du nekats en bostadslägenhet. Varken Hultsfreds kommun eller AB Hultsfreds Bostäder har emellertid ådragit sig någon skadeståndsskyldighet gentemot dig. Hultsfreds kommun och AB Hultsfreds Bostäder avvisar därför det av dig lämnade förlikningsförslaget.

Vi hänvisar också till vår uthyrningspolicy enligt nedan:

Uthyrningspolicy

För att du ska få teckna hyreskontrakt hos oss gäller följande:

* du måste vara myndig d.v.s. ha fyllt 18 år.

* du måste ha skött dina tidigare hyresinbetalningar och bostad utan väsentlig anmärkning.

* du ska kunna betala din hyra med din inkomst, som inkomst räknas lön från anställning, pension, a-kassa, studiemedel, sjukbidrag eller beviljat stöd från myndighet.

* du får inte ha sådana betalningsanmärkningar eller andra skulder som kan påverka din förmåga att betala hyra. Vi tar kreditupplysning på samtliga nya sökande.

* du får inte hyra mindre lägenhet än att ni bor max två personer per rum, kök inte inräknat.

Det är vi som hyresvärd som gör den slutliga bedömningen om hyresavtalet kan tecknas. svar_akenilsson_via_nw

Som tidigare sagts kan ALDRIG en lön utmätas så att förmågan att arbeta hotas enligt lag vilket bekräftas av bolaget KRONOFOGDEMYNDIGHETEN genom dokumentet Hur mycket får du behålla? Vi får inte glömma att lönearbete per definition är slavsystemets heliga ko! 🙂

Efter mailsvaret gav jag berörda politiker till den 30 september att tänka över saken. Detta erbjudande enligt delgivningsdokumentet antogs alltså inte, och ett enskilt åtal ska formuleras. Jag ska inte sticka under stol med att det hade varit härligt att bara få jobba ifred och ha ett hem igen, men självklart har universum en tanke med dessa förvecklingar i Virserums köping. Folkbildning är trots allt min huvudsakliga inriktning, och på många sätt tycks Dackementaliteten fortplantats genom generationerna. Virserumsborna stred för sin skola för ett antal år sedan, så folkligt uppror mot förmynderi och diskriminering kan falla i god jord i en sådan bygd.

Det faktum att  den som betalar skatt i en kommun också måste kunna få en ledig bostad där p g a en policy som inte är analog med utmätningslagstiftningen är nog inte särskilt svårt att se det förtryckande och diskriminerande i för någon.

I delgivningsdokumentet och i förra inlägget finns laghänvisningarna beträffande grundlagen Regeringsformen, vilka tillsammans med avtalsbrottet kommer att kommuniceras i åtalet. Beroende på hur lång tid det tar innan jag får tillgång till lägenheten, för vilken jag har ett giltigt avtal, kommer förlikningserbjudandet att justeras uppåt motsvarande kostnaderna med anledning av avtalsbrottet. Denna post fanns inte med i förlikningsförslaget i delgivningsdokumentet, citat:

Förlikningsförslag

  1. AB Hultsfredsbostäder kontrakterar undertecknad enligt ursprunglig överenskommelse med Gunilla Hatikka (enrumslägenhet markplan, Torggatan 4B, 1 november efter renovering) – dock utan att en kort tid först kontrakteras för tvårumslägenheten i samma uppgång men på våning två såsom först överenskoms. Denna lösning var en produkt av behovet av omedelbar utflyttning inför min hyresvärds familjs behov av min bostad för många och långväga gäster.

  2. Med anledning av överkänslighet mot ftalater (mjukmedel) i plastmattor beläggs hela lägenheten med laminatgolv – eller ännu hellre trägolv. Badrummet beläggs med gummimatta eller stenmaterial. Den extra kostnad jag skulle betalat för detta uppgick enligt Gunilla Hartikka till 5 000 kronor (ev merkostnad för badrummet ej medräknad). Det arbete jag lagt på ärendet med telefonsamtal, mail, juridisk konsultation och aktuell delgivning uppskattar jag till samma summa, varför jag föreslår kvittning emellan dessa kostnader.

Den juridiska resan fortsätter alltså, och mera om detta  i kommande bloggar – kanske t o m efter hand som jag formulerar åtalet. Lägenheten är sannerligen perfekt ur alla perspektiv, och det är den skattedrivna kommunens ansvar att se till att de som arbetar i kommunen har tak över huvudet när det nu ändå finns lediga lägenheter. Jag ser efter snart två års kringresande fram emot att kunna hänga upp adventsstjärnor i mitt nya lilla hem till första advent… 🙂

I Kärlek, Fred & Skapande Frihet

<3 Carina

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pusslet lägger sig…

…men med förhinder. Några månader har förflutit sedan jag återvände till Småland efter 18 månader hos vänner och bekanta, vilka i vissa fall velat se första delen av trilogin Autentopia-2061 publicerad och den andra delen rullande , och andra har haft sina privata bevekelsegrunder. De tre delarna är preliminärt planerade såsom jag beskriver i ”Bakgrunden”, sid 13, citat:

Struktur & strategi

Boken är uppdelad i tre delar. Varje del beskriver ett antal föreläsningssituationer i ämnet Paradigmhistoria ur tre olika perspektiv:

Del 1: Utbrytarna beskriver skillnaden i människors levda verklighet mellan Illusionsparadigmet (materialism/kollektivism/maskinism) och Sanningsparadigmet (idealism/autenticitet/humanism). Publiceringsår 2016.

Del 2: Utvecklingskoden beskriver de paradigmatiska skillnaderna mellan Illusionsparadigmet och Sanningsparadigmet beträffande synen på utveckling, kunskap och lärande och människans individuella bildningsresa genom individuationsprocessen, i och utanför den frivilliga skolan. Om läroplanskoder har bl a uppsalaprofessorn Ulf P Lundgren skrivit.

Del 3: Ursprunget beskriver hur Illusionsparadimets historieförfalskning och vetenskapsförbryllning ersattes med Sanningsparadigmets sanna historia och sanna vetenskap – inkluderande den andliga dimensionen.

Eftersom trilogins första del bygger på tvärvetenskapliga studier, intuitivt kanaliserad information och forskning om penningsystem, juridik och den kollektivistiska agendan, är denna del dynamisk vilket innebär nya versioner efter hand.

Just nu lutar det åt ett platsbyte för del två och tre på grund av det med anledning av mitt arbete öppnat sig en enastående möjlighet att skriva den avhandling i filosofisk pedagogik som jag hade hoppats hitta förutsättningarna för tids nog genom en 7-9-skola med gott utrymme och högt i tak – både beträffande de estetiska lokaliteterna och kollegors/lednings öppna sinnen.

Det är därför meningsfullt att med skolan som empirisk bas äntligen examinera min färdigskrivna kandidatuppsats och fortsätta med en master – vilket utgör grunden för avhandlingen, vilken också kommer att ligga till grund till den andra delen av Autentopia, vilken alltså p g a tidsaspekten blir del tre. Forskningen beträffande del två – historieförfalskningen och vetenskapsförbryllningen – kommer JT att ansvara för eftersom det är han som forskar kring sådana frågor.

Min livssituation är helt rätt för detta avhandlingsprojekt, nu kan jag fokusera mina intressen till elevernas estetiska arbete och mitt eget konstnärliga skapande samt till masterstudier och avhandlingsarbete. Genom att etablera mitt mycket minimala hem i en nyrenoverad kommunal lägenhet alldeles i anslutning till skolan där dessutom katterna kan gå ut och in från markplanet, behöver inte min hjärna tampas med andra bekymmer – som till exempel att förvandla ett ruckel till ett slott, bygga flera lägenheter, snöskottning och trädgårdsdesign. Ja, ni som följt bloggen minns kanske? 🙂

Egendomen Autentopia

Problemet är bara att kommunen – trots att jag har arbete – inte vill hyra ut den lilla ettan på 45 kvadrat vilken kostar mindre än 2 900 kronor per månad. Detta med anledning av att jag sedan bankens stöld av mitt hem och mitt levebröd har en svårt belastad juridisk personfiktion – vilken förstås är den som är kontraktsinnehavare åt den levande människan, vilken är den som behöver och har rätt till ett hem. Bostadsbolaget har en policy vilken de har hittat på, och vilken per definition gör mig hemlös. Idag kan jag tacksamt nog låna en stuga vilken ägarna på sikt vill använda själva och den fungerar dessutom inte heller över vintern.

Utöver att policyn är generellt olaglig i relation till grundlagen Regeringsformen kapitel 2, 19§ liksom kapitel 12, 10§,  så är en punkt i policyn direkt felaktig i relation till KRONOFOGDENS bestämmelser beträffande normalbelopp, d v s det jag har rätt att behålla av min lön för att kunna ha ett hem, mat och kläder mm. Här är KFM:s länk till information om Förbehållsbelopp och Normalbelopp: Hur mycket får du behålla?

Det är alltså inte lönt att arbeta mer än upp till den summa  som KFM går med på ska omfattas av undantagen för utmätningen – och därför ett utmärkt tillfälle att återigen studera under många år. Självklart kommer jag inte att p g a av att KFM lyckas stjäla ytterligare pengar av mig under läsåret, härja med min arbetstid vilken är bestämd till 50%. Det är först till nästa höst som arbetstiden i förekommande fall justeras nedåt. Tids nog kommer jag att föreläsa om bedrägeriet i allmänhet och mot mig i synnerhet. Många har fått se sig blåsta på konfekten av banker och bolagen vilka kallar sig myndigheter.

Punkten i policyn är direkt diskriminerande genom att mitt konto hos Kronofogdemyndigheten ALDRIG kan hota min förmåga att betala hyra på grund av undantagen av utmätningsbelopp, men tills vidare har jag nöjt med att underrätta ansvariga politiker om deras situation om de som skattefinansierat kommunalt bolag bryter mot grundlagen. De har fått till den 30 september på sig att tänka igenom sitt beslut så om en vecka vet vi. Är inte hyreskontraktet påskrivet eller åtminstone initierat nästa fredag så lägger jag ut information om den kommande processen på lördag 1 oktober här på bloggen. Då blir det också i så fall läge att fundera på en husvagn och en mantalsskrivningsadress i en närliggande kommun, ety några skattepengar ska inte kommunen ha om de ställer mig hemlös i den kommun jag arbetar och därmed betalar skatt i – särskilt inte som det står tre tomma lägenheter i huset mitt emot mot skolan, vilka skattebetalarna i slutändan får skjuta till medel för om de fortsättningsvis står tomma…

I Fred & Kärlek

<3 Carina

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Egendomen Autentopia, Egna domstolsprocesser, Harstenslycke, Juridik, Kreativitet, Kunskap och lärande, Okategoriserade | Lämna en kommentar

En långsiktig lögnstrategi…

kulminerar i september 2016, då den stora finalen av illusionsparadigmets teateruppsättning utspelar sig på första parkett, genom att vi får bevittna den bibliska profetian i Uppenbarelseboken. De rymdskepp som med största sannolikhet exponeras inför mänskligheten under detta event är inte utomjordiska, utan har sin bas på jorden – tekniken har funnits länge. Dock existerar med all säkerhet utomjordiska skepp även om inte dessa är inblandande i det apokalyptiska skådespeleriet – bevisen för dess existens har intensifierats de senaste åren i syfte att prima mänskligheten inför slutspelet. De jordiska rymdskeppen är fientliga, ety de ägs av bankirerna – våra herrar i det numera globala slavsystemet och vilka in i det sista hoppas på att kunna levitera monopolplanen till nästa nivå genom att erbjuda en underbar lösning med både skuldavskrivningar och medborgarlön till slavarna som alla kommer att gå på med hull och hår – tills tumskruvarna börjar dras åt igen…

Om både lögnstrategin inför teaterns klimax samt om förbryllningsstrategin att presentera en lösning, för att senare dra åt tumskruvarna skriver min favoritbloggare Ken på Redefining GodDen förstnämnda artikeln har legat ute ett tag och jag vill minnas att jag skrivit om den tidigare. Här är ett citat ur The Multilateral/Multipolar New World Order will seem like heaven… at first

The globalists are in the process of running a problem / reaction / SOLUTION scam on us, not a problem / reaction / PROBLEM scam.

This means that when we reach the end result of this transition process, the NWO will look like the SOLUTION to all our problems, not another PROBLEM (such as a dark, scary fascist regime) we need to overcome. It will appear as though the corrupt have been defeated, World War 3 has been stopped, all regional conflicts have been resolved, biowarfare against the population has been halted, poverty has been alleviated, debt money has been abolished, secrets have been revealed, and so on and so forth. And the masses, after having been force-fed negativity and conditioned to expect a scary NWO for so long, are expected to be so overcome with joy that they’ll willingly embrace the New Order.

That’s how a problem / reaction / solution scam works when you’re using it to create a New Order for the entire planet: 1) you intentionally create an overwhelming number of terrible problems, 2) you make sure the public is fully aware of all those problems (by carpet-bombing their consciousness with mainstream and alternative media coverage of all the ills in the world), then 3) you present them with the solution to all their problems (the NWO). In that final phase, you don’t present them with something ugly and scary; you give them something attractive and inviting. And once they have accepted it and come to depend on it, you start tightening the screws again.

Den Hegelianska Tes/Anti-tes/Syntes-dialektiken har tillämpats under hela 1900-talet för att föra mänskligheten dit globalisterna/kollektivisterna vill, d v s för sin egen vinnings skull. Lika kluriga har de varit beträffande den strategi som Ken beskriver i uppdateringen Globalist Agenda Watch 2016 Update 17 how September will unfold, citat:

Also as expected, the globalists have continued their PR rollout of “extraterrestrials” with the recent announcement that a candidate ET radio signal has been detected. This happened hot on the heels of another announcement that an Earth-like planet has been discovered orbiting our closest neighboring star. So in the past few years, they have taken us from…

> the first discovery of a planet orbiting another star to…
> more discoveries of more planets around other stars to…
> the discovery of a gas-giant planet in the habitable zone around another star to…
> the discovery of an Earth-sized planet in the habitable zone around another star.
> Oh, and we’re picking up a potential ET radio signal too.
> And now they’re talking about how they are zeroing in on the discovery of “Planet 9″…
planet9
…From RT. And here is CNN’s version of the story
cnnpx
…so both Eastern and Western propaganda organs are promoting it.

Can you see how they’ve been slowly walking us towards their announcement of fake ETs from a fake inhabited planet (“Nibiru”)?

Strategin går ut på att i tre steg introducera mänskligheten till en ”sanning” som bankirerna/globalisterna/kollektivisterna vill ska omfatta alla människors uppfattning om sakernas tillstånd.

För att lyckas med detta initieras lögnprojektet vilket spänner över ett långt tidsperspektiv, med en sanning – i detta fall att utomjordingar existerar. Steg nummer två innebär att TPTW, The Powers That Were – eftersom de är avslöjade och därmed inte har någon makt – serverar en eller flera halvsanningar ur olika aspekter kopplade till den tidigare serverade sanningen. Sanningen (utomjordisk existens) och konstruerade halvsanningar (förekomsten av diverse nyupptäckta himlakroppar och hänsyftningar avseende dessa) vävs samman och marknadsförs som en sammanlänkad sanning. Därefter kommer lögnen, vilken då läggs vilande på de tidigare uppgifterna.

Recept på förbryllnings- och lögnbullar

1. En del sanning, lätt att kontrollera.

2. En del halvsanning, lite svårare att verifiera men någorlunda rimlig, gärna från ”säker etablerad källa”.

3. Lögnen. Verifierad från samma källor som ovan.

Börja med en del sanning. Låt degen jäsa länge. Tillsätt en eller flera halvsanningar – gärna mycket små med långa mellanrum. Låt jäsa jättelänge. Tillsätt slutligen lögnen, och ha ett starkt försvar i beredskap mot de som tänker själva och som därför kritiserar ”sanningen”. Se till att köpa tunga namn inom vetenskapen i god tid och prima mänskligheten genom att sockra och smöra ordentligt med ”den senaste sanningen”. Alla kommer att vilja ha en bulle till! 🙂

Nibiru har för övrigt många hack i sin profil. Materia till planeter slungas ut från solars ekvatorialplan och antar sina banor där med små variationer. Allt i universum söker hela tiden efter balans där det befinner sig i jämvikt mot allt annat. Solars och deras planters nord-syd axlar ligger därför från början parallellt i gyroskopiska spinn men planeters axlar har en tendens att senare börja vika av från detta och börja wobbla likt en leksaksnurra som tappar fart. Jordens axel skiljer drygt 20 grader från solens axel idag. Axeln böjs med tiden av till 90 grader och jorden plattas då ut till en skiva. Fast detta kommer ju att dröja några miljarder år. Så flat-earthförespråkarna har ju rätt i sak även om de ute lite väl tidigt. Solen har ännu inte nått mogen ålder utan är fortfarande något äggformad medan jorden har börjat bli platt vid polerna och har därmed passerat en medelålder.

Större himlakroppar kan bara ha träffat jorden när jorden saknade atmosfär. Detta hände i Sverige ca 60 miljoner år sedan i till exempel sjön Dellen i Hälsingland  där stora klippblock slungades upp och bildade omgivande bergsformationer. Kratrar utan omgivande formationer är troligen slukhål. Kollisionen kunde ske för att jorden saknade skyddande atmosfär. Dessa bör rimligtvis ha kastats ut från vår egen sol mot bakgrund av att solens radie är ungefär 108 gånger större än jordens, och solens eget magnetfält skyddar från inkommande projektiler in i vårt solsystem.

Fenomenet Nebiru konstruerades för att säkerställa det militärindustriella komplexets fortlevnad genom ett globalt krig mot ”utomjordingar”.  Förstås en oemotståndlig lösning på ett ekonomiskt dilemma för världsbanken, och påminnande om det scenario som karaktären James Bond fann sig i i filmen ”Världen räcker inte till…”

Ken gav mig också insikten om hur de andliga lögn- och utarmningsstrategierna konstruerats –  i fyra steg kronologiskt och vetenskapsteoretiskt när han föreslog att Uppenbarelseboken inte har något med förutsägelser att göra, utan att den lagts till i bibeln eftersom den är en konkret handlingsplan inför penningsystemets förutbestämda kollaps på grund av strikt aritmetiska skäl:

1. På filosofisk (ontologisk) nivå hittar vi således Uppenbarelseboken, vilken inte innehåller några profetior utan består av en sammanhållen ockult handlingsplan med andlig förbryllning som syfte. Här en intressant länk: Christian Mafia

2. På den kunskapsteoretiska (epistemologiska) nivån hittar vi en skön samling reduktionister vilka tillsammans utgör det kunskapsteoretiska fundamentet och övergripande strategin med fragmenteringmekanismer i syfte att behålla makten. Till exempel hittar vi här inom det ekonomiska fältet Marx och Engels med Det kommunistiska manifestet, liksom Charles Darwins Om arternas uppkomst inom biologin, Siegmund Freud och hans psykoanalys m fl.

3. På den metodologiska nivån finner vi texten Sions Vises protokoll – troligen skriven av en Rothshild. Texten beskriver en genomtänkt ekononomisk strategi för övertagande av människors energi och andliga utrymme, d v s en agenda för att kontrollera massorna genom de samhälleliga institutionerna, t ex utbildnings. Som jag skrivit tidigare flera gånger så är jämförelsen mellan textens innehåll och hur verkligheten föll ut som tydligast berättar om sannolikheten för dokumentets äkthet – med reservation för författarens namn. eldersofzion_protocols

4. På datanivån hittar vi ytterligare en intressant text – Silent Weapons for Quiet Wars. Denna text lär ha hittats i en kopiator i mitten av 1980-talet och utgivningsåret anges till 1978 och även i detta fall anses någon av Rothshildes vara upphovsman. Men det kan förstås vara spekulationer. Det som däremot är obestridligt är hur människor likt Pavlovs hundar lärs att bete sig på önskvärt sätt genom att hjärntvättare använder sig av metoder analoga med strömkretsars flöden eller motstånd. Denna psykologiska riktning kallas behaviorism, d v s beteendekorrigering. SILENT

Kens blogg är en guldgruva, och jag rekommenderar alla att läsa den från ”pärm till pärm”. Redefining God pekar på och avslöjar Illusionsparadigmet, medan Autentopia pekar på vad vi måste ha istället – ett Sanningsparadigm. När var och en tänker själv och därför leder sig själv är vi som mänsklighet i mål och det finns inget övrigt att önska för kollektivets vidkommande. Därefter skapar var och en sitt eget liv utan en påflugen och förtryckande agenda som ingen utom kollektivisternas i egennyttans namn vill sko sig på.

I Fred & Kärlek

<3 Carina & JT

 

Publicerat i Bloggtips, Filosofi, Intressanta böcker, Makrosituationen, Okategoriserade, Paradigmskiftet, Penningsystemet, Psykologi, Samhällsförtryck, Samhällsutveckling | Lämna en kommentar

Öppet brev till regeringen

Debattören Lasse Wikman ställer i dagens Newsvoice många relevanta frågor – synnerligen intressanta att få svar på från regeringen:

Ni hänvisat till att rättsläget förändrats och därmed ska ärendet handläggas på nytt från första instans. Kan ni förstå folkets ilska?

Nu kan jag och övriga svenskar bara undra:

  • Varför bränner ni alla skepp, varför förstör ni medvetet det land som våra fäder och förfäder byggt upp med slit och svett?
  • Varför ska de som försöker göra rätt, straffas?
  • Varför de som bevisligen har åsamkat stor skada, ha rätt till generösa arvoden och avgångsvederlag?
  • Varför ska pensionärerna, som ställt upp och jobbat hela sina liv, knappt få pension som räcker? Denna fråga kan ni ta upp med Göran Persson. Mannen som rånade pensionssystemet.
  • Ni kan på samma gång fråga Fredrik Reinfeldt varför arbetslösa ska betala de rikas skattesänkningar och varför tordes denna fege man, inte berätta för svenska folket om att han tänkte få med Sverige i Nato?

Vi svenska har milt sagt fått nog av regering och riksdag. Ni gör försämringar hela tiden. Se till att vi får en folkomröstning om det ingångna Värdlandsavtalet och Om vi vill vara kvar i EU eller ej. Det är hög tid att ni lyssnar till folket. Det är vi som betalar era löner, men det är USA och Bilderberggruppens gräsliga girigbukar, ni tar order ifrån och arbetar för.

Den som inte orkar vänta för evigt på ett svar från de tilltalade, kan faktiskt läsa ut det i frågan:

Politiker är marionetter åt bolagsstaten Sweden, The Kingdom of. Detta bolag styrs av Nato och kahzarjudar via Bilderberggruppen. Efter Gustav VI:s död 1973 utarbetades snabbt en ny regeringsform, vilken gav all makt till bolagsstaten 1974.  Två månader senare klubbades lagen om ”identitetsbeteckning för juridiska personer” igenom. Den gjorde oss till tvådimensionella papperskonstruktioner – fiktioner istället för levande människor – och därmed låg fältet fritt för total förslavning, och denna strävan har nästan lyckats. Men inte till fullo, och så kommer inte heller att ske ety människans medvetandeutveckling med sin långsiktiga intelligens är snabbare än den slöa kortsiktiga förslagenheten…

En härlig helg tillönskas i Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Ande och själ, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Samhällsgenererad ohälsa, Samhällsutveckling, Slaveriet vs Fred och Frihet, Svensk politik, Vetenskap | 2 kommentarer

Internaliserad skuldförskjutning…

…är ett begrepp jag själv lanserat eftersom det exakt beskriver en av Illusionsparadigmets allra viktigaste funktioner, och jag har ägnat fenomenet flera blogginlägg historiskt. Ett blogginlägg från januari 2014 beskriver kort vad begreppet betyder genom följande citat:

När man väl sett igenom dimridåerna och fjollbegreppen, så inser man att allt handlar om internaliserad skuldförskjutning – förtryckarmyndigheterna har lärt slavarna att tro att allt är deras eget fel.

Fenomenets existens har varit uppenbart sedan det sociala skyddsnätet blivit alltmer grovmaskigt sedan 80-talet då välfärdsstatens nedmontering och utförsäljning initierades. Det är enligt förtryckarbolagen vilka kallar sig myndigheter aldrig deras fel att människor blir sjuka och fattiga genom systemrepresentanternas försorg – ety vi får aldrig glömma att ”systemet” är dött om det inte finns juridiska personer anställda i det som kan uträtta politikernas ärenden, d v s följa deras order att förtrycka sina medmänniskor intill sjukdom och död, liksom att lidelsefullt övertyga dem om att det är deras eget fel. Om medmänniskorna överlever eller tar skada spelar ingen roll – huvudsaken är att de inte ersätts för vare sig inkomstförlust eller uppkomna skador. ”Skadestånd” är bland Illusionsparadigmets juristkår det fulaste ord som finns.

I Sanningsparadigmet vilket beskrivs i texten om Autentopia – 2061 är det förstås en självklarhet – dock är människors beteende då så till den grad autentiskt att ingen orsakar skador på någon annan. Därför finns inga jurister i Autentopia. I Folkdomstolarna finns bara en jury av autentiska lekmän. Det räcker gott! För att kunna agera autentiskt måste människan kunna betrakta en situation ur alla inblandade intressens perspektiv, förhålla sig sakligt och objektivt och därmed inte som idag se sina egna förtjänster och andras tillkortakommanden. De lagkunniga  Autentopierna i Folkdomstolarna har till uppgift att främja arbetet för att tvistande ska erhålla denna insikt.

Den som är väl förtrogen med hur Illusionsparadigmets tjänstemän behandlar sina arbetsgivare, d v s folket, vet att det så här i slutet av det urartade systemet pågår så mycket förtryck och orättfärdigheter att endast Lucifer själv kan vara alla dessa bolags – vilka kallar sig myndigheter – VD. En som har fått känna på de satanska nyporna är Christer Johansson och hans fru Annie från Gotland. Deras son Domenic blev kidnappad av polis och socialtjänst i samband med att familjen skulle flytta till mammans hemland Indien. Efter barnstölden inleddes en LVU-process som nu har sju år på nacken och föräldrarna har inte fått träffa Domenic på nästan lika länge. En entimmas sammanfattning från 2013 där Christer träffar tjänstemännen på socialkontoret redogör för hur illa det står till. Lyssna och förfasas över vad våra skattepengar tar vägen – till ett totalitärt förtryck:

 

Christer är en enormt viktig förebild för alla som upplevt LVU-förtrycket och som kämpar för sina stulna barn utan grunder, och det är i samband med dessa ärenden som begreppet internaliserad skuldförskjutning når sin absolut fulaste betydelse – ”det är ditt eget fel att vi måste tvångsomhänderta ditt barn”. Trots att Christer visar genom expertis att det socialtjänstemännen på Gotland påstår – att Christer är psykiskt sjuk – inte är sant, så fortsätter de mobbingen av familjen och undanhåller Christer och Annie det käraste de har.

Deras liv har kraschat och de lever på smulor, Annie är svårt sjuk och tuppar av med ojämna mellanrum. Ingen bryr sig om den objektiva sanningen – det enda som är viktigt är att tjänstemännen slipper erkänna sin djupa skuld och slippa visa sina sanslöst fula trynen i offentligheten.

Ett annat klavertramp, vars uppmärksamhet kan bli just det uppvaknande beträffande illusionsparadigmets konstruktion är polischefen Dan Eliassons uppmaning till unga tjejer att bära armband för att slippa bli våldtagna. Här skriver engelska Breitbart om tilltaget:

A recent Swedish press release warns that groping is a crime. In it, the country’s national police chief Dan Eliasson said: “No one should have to accept sexual molestation. So do not grope. And if you are groped, report it to the police.”

Mr. Eliasson mentioned a variety of actions such as “a hand tucked between the legs”, “a hug from behind in the crush at a club or festival”, and “one person holding somebody while another grabs their breasts”, describing them as “situations many young people recognise too well”.

The press release announced that police intend to equip young women with wristbands with the slogan “don’t touch me”. This will happen over the summer, at festivals and other events for young people. “By wearing these wristbands,” Sweden’s police chief said, “young women will be able to make a stand”.

It is unclear how effective the wristbands, which read “don’t touch me” in Swedish, will be in preventing attacks, as the majority of sex attack perpetrators are thought to be recent migrants who are unlikely to be able to read them.

Jag hoppas innerligt att våldtäktsmännen både kan läsa och respektera flickornas bön om att få vara ifred, och att om inte – polisen gör sitt jobb istället för att skuldförskjuta till ungdomarna. Om vi inte sätter stopp för den här typen av populism riskerar fördumningen att innebära att våldtagna flickor står i domstolarna och anklagas för att ha glömt ta på sig sitt antivåldtäktsarmband. Vi vet redan att det urartade systemet är exakt så korkat, ety idag används kvinnors klädsel som ursäkt för skuldförskjutningen. Må ingen av dem någonsin internaliseras.

Dock – om armbandsprojektet förbättrar våldsstatistiken,  verkar det som en god idé att dela ut ”Rör Mig Inte-armband” till ALLA barn eftersom vilka som helst barn kan bli offer för illusionsparadigmets zombies vilka kallar sig tjänstemän i de F-skatte och Momsregistrerade handelsdrivande bolagen vilka kallar sig myndigheter, och vilka navigerar med hjälp av socialtjänstlagen utan minsta blick på de mänskliga rättigheterna. Inte konstigt att Sverige har exceptionellt många fall i EU-domstolarna. I videon via denna länk till Veckans Juridik diskuterar jurister och domare med EU-anknytning bristerna i de svenska domstolarna – dock inte med inriktning mot LVU-ärenden, utan mer allmänt.

Hög tid för sanningstribunaler! 🙂

I Kärlek, Fred och Skapande Frihet!

<3 Carina

Publicerat i Autentopia - idé och berättelse, Den symptomatiska enfalden, Domstolsprocesser, Juridik, Paradigmskiftet, Samhällsförtryck, Samhällsgenererad ohälsa | Lämna en kommentar

Konflikternas tid

Time-Compression-Vortex (2)

Vi befinner oss nu i slutet av tidsperioden Kali Yuga enligt den vediska historien. Den är beskriven som konflikternas tid. Det är illusioner på många medvetandeplan som nu sammanlänkas, förintas och förnyas och som i många olika kulturers tideräkningar skulle ha ett gränsdatum vid vintersolståndet 21.12 2012.

Vår moderna tideräkning sedan biblisk tid är en konstruktion som beskriver linjär tid via himlakroppars relativa rörelser. Kali Yuga räknas som en del av en epok som grundar tidens gång på ett spiralformat vortex som metodiskt komprimerar och expanderar det som våra medvetanden på jorden uppfattar som ett solitt 3-dimensionellt hologram i det upplevda universum. Man måste alltså förstå skillnaden mellan den statiska linjära tiden och den spiralformade som består av energier i ett högfrekvent medvetandeplan. De roterande vortex som möts som i figuren har ett centralt område där en expansions- och en kompressionscykel koncentreras och där det bildas en tidskomprimering på grund av otakt. Denna komprimering sker just nu och är en anledning till konflikter som uppstår i denna tid. Människans psyke uppfattar att tiden just nu passerar fortare än normalt. Konflikter på alla plan uppstår ur ingenting. År 2012 är egentligen ett neutralt datum som är en mittpunkt i detta pågående paradigmskifte. Ser man på det ur ett historiskt finansiellt perspektiv och ur det industriella västs utveckling finns flera samband.

Året 2160 kommer den digitala valutan bitcoin att vara komplett som ett ekonomiskt oberoende och inflationssäkert medium för handel över hela världen. Går man motsvarande tid, 148 år, tillbaka från 2012 så befinner man sej i året 1864. 1864 bildades US National Banking System för att centralisera det dåvarande utspridda banksystemet och motverka lokala konkurser i banker. I Sverige fick året 1864 uppleva att skråväsendet avskaffades vilket ledde till att vem som helst genom egna ansträngningar kunde skapa en egen, trygg ekonomisk tillvaro. Fältet låg öppet för klassresor och det uppstod en ökad tävlingsmentalitet och konkurrens som kom att drabba till exempel adeln, vilken konstaterades som överflödig. Detta kan jämföras med dagens självutnämnda politikeradel, vilken med den digitala utvecklingen med ett pennstreck skulle kunna ersättas med direkt demokrati.

Den nya ordningen ogillades av zionister och frimurare på alla håll som nu riskerade att tappa kontroll över produktion, varor och penningsystemet. Man tog således fram motmedel.

I USA införde man via en kupp Federal Reserve Act år 1913 för att under de närmaste 99 åren kunna ha kontroll över valutan i landet och för att under den tiden införa en världsregering. Kontraktet för FED gick således ut 2012. Ingen fungerande eller synlig världsregering har än idag etablerats, inte ens FN kan anses ha kontroll över planeten även om ambitionerna funnits. Det som härskar är makt med hjälp av vapen och skräck.

Kontraktet mellan FED och det amerikanska folket har heller inte förnyats och frågan är varför världens allt ihåligare finanssystem fortfarande betraktar den av FED styrda US-dollarn som en gångbar valuta? Eller för den delen någon annan av de motsvarande betalmedel i illusionsparadigmet som nu kommer att lanseras som en världsvalutor.

Oavsett vad som händer så kommer de negativa energier som skapas av spiraltiden att tunnas ut. De organisationer som med sina ockulta kunskaper utnyttjat universella system kommer med tiden att ersättas med riktig kunskap och förståelse. Till dess är det läge att sitta lugn i båten.

Länkar;

Kali Yuga http://www.wakingtimes.com/2014/04/17/this-is-the-kali-yuga/

Santos Bonaccis filmer på youtube där han med sin astroteologi presenterar delar av Walter Bowman Russells forskning. http://universaltruthschool.com/ http://www.feandft.com/

Law of One http://www.llresearch.org/

/JT

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar